Gelegenheid voor debat op de TU-Delft?

Onderstaand is een weergave van een gesprek dat zich op het medium LinkedIn ontpopte, volgend op een bericht van dhr. Werij, decaan van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de Technische Universiteit Delft.

Henri Werij stelt op LinkedIn op 30-3-2019:

Als medewerker van de door het FvD zo verfoeide universiteiten doe ik net als mijn vele collega’s in het land mijn uiterste best onze studenten objectieve feiten en kennis bij te brengen. We leiden hen op tot zelfstandige en kritische denkers die ook (graag zelfs) met docenten in discussie mogen gaan. De feiten die wij aanreiken, bijvoorbeeld aangaande de menselijke invloed op het klimaat, staan haaks op de meningen van meneer Baudet. Nu vermoed ik niet dat een van onze studenten mij zal aangeven bij het pseudowetenschappelijke “instituut” van FvD wegens indoctrinatie. Maar omdat ik ervan uitga dat elke mening die afwijkt van de FvD doctrine bestempeld wordt als indoctrinatie wil ik mij hierbij graag zelf melden. De zogenaamde schandpaal wordt voor mij hiermee een plek om trots op te zijn. Wie volgt? Het is overigens interessant om je af te vragen wie er hier nu eigenlijk indoctrineert.

Peter Zwamborn reageert:

Ha Henri, trots om op de TU Delft te zijn opgeleid als elektrotechnisch ingenieur en daar ook te zijn gepromoveerd in het vakgebied Elektromagnetische voel ik mij vereerd om aan jouw zijde te gaan staan. Ik vond het echt beangstigend dat we lijken af te stevenen op een samenwerking waar nonsens als niet te bekritiseren waarheid wordt geconsumeerd en kritische denkers/ wetenschappers als saboteurs van diezelfde samenleving worden weggezet. De onderwijsinstellingen moeten vooral kritisch denkende mensen blijven afleveren, op alle niveaus en start vóóral op het primair en voortgezet onderwijs! Dat is de enig juiste reactie, lijkt mij.

Jan Rhebergen stelt op zijn beurt:

Over het algemeen worden kritische denkers niet zo gewaardeerd ondanks dat het tegendeel beweerd wordt. Als je bijvoorbeeld kritiek uit op de klimaat consensus wordt je weggezet als klimaatontkenner of gelijkgesteld met hen die geloven dat de aarde plat is.

Voor een prijswinnende hoogleraar zoals Andy van den Dobbelsteen zou het toch een fluitje van een cent moeten zijn om de vloer aan de vegen met critici op de klimaatconsensus?  Waarom geen debat?

Henri Werij weer:

Dat debat loopt moeizaam, omdat wat u noemt kritische denkers over de klimaatproblematiek (ook wel genoemd klimaatontkenners) dat debat niet willen en veelal blijven volharden in het roepen van meningen zonder onderbouwing. En als er al een onderbouwing komt dan is die aantoonbaar onjuist of is er gegrossierd in het selectief omgaan met gegevens. Als de wetenschap hierop wijst en feiten aanlevert is het debat meteen afgelopen en verandert er helemaal niets. In Delft, maar ook op andere universiteiten, zijn wij er met een grote groep wetenschappers, waaronder mijn collega Andy van den Dobbelsteen, van overtuigd dat wij juist het debat moeten aangaan en weerwoord moeten blijven geven tegen ongefundeerde stellingen. Ook al verandert dat meestal niks aan de mening van mensen die overtuigd zijn van een complot van de wetenschap tegen wat zij als de waarheid zien. Dat complotdenken zit ook achter het vreselijke meldpunt voor indoctrinatie.

Voorzitter van De Groene Rekenkamer reageert hierop:

Dank voor deze uitspraak. Ik zie dit als een handschoen die wij graag oppakken!

Juist “wij” die spreken over klimaathysterie en ons verwonderen over de schande die Climategate is en de onwetenschappelijkheid van een CO2-hypothese, beklaagden ons over de uitgesproken onbereidheid van bepaalde klimaatwetenschappers om in debat te gaan: de besmeurende kwalificatie “klimaatontkenners!” viel ons ten deel.

Wij van De Groene Rekenkamer nemen daarom graag contact op om te zien hoe we zo’n debat kunnen faciliteren.

Bij de Groene Rekenkamer zijn we al reeds lange tijd bezig om een goede combinatie van opponenten te vinden die invulling kunnen, willen en mógen geven aan een objectief en constructief debat. Een debat dat gericht is op waarheidsvinding in deze gepoliticeerde kwestie. Tot nu toe konden wij de sprekers niet vinden, waarbij wij even in het midden laten aan welke kant de bereidheid tekort schoot. Daarom zijn wij verheugd met de intentie van de decaan van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek.

Vooruitlopend op ons contact hierover in de eerste week van april, geef ik alvast een lijst van mogelijke debat-onderwerpen of -stellingen. Dit om het voorstellingsvermogen alvast te prikkelen. De volledige lijst beslaat al snel voldoende onderwerpen voor een kritisch klimaatsymposium!

  1. Energietransitie: aan welke criteria zullen energiebronnen en -dragers van de toekomst moeten voldoen?
  2. Op welke schaal zijn diffuse en onvoorspelbare fluctuerende bronnen inzetbaar en in welke mate zijn zij aantrekkelijk voor de toekomst?
  3. Wat is het perspectief van energie uit algen voor de luchtvaart?
  4. Wat is de wetenschappelijke validatie-status van computermodellen voor het klimaatsysteem en beantwoordt de praktijk van de huidige klimaatwetenschap aan ingenieursnormen voor toepassing op beleidsvraagstukken?
  5. Wat houdt de AGW hypothese precies in?
  6. Is het AGW hypothese gefalsificeerd en voldoet het aan het falsificeerbaarheidscriterium?
  7. Waarom is het thema van de Dies Natalis 2019: Climate Action?