ANBI

Vanaf 1 januari 2014 heeft de Belastingdienst nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI) verplicht gesteld. Per die datum moet een ANBI Stichting van de Belastingdienst een aantal gegevens waaronder een financieel verslag over de Stichting publiceren op de  website van de Stichting.

Gegevens van de Stichting De Groene Rekenkamer

Naam van de instelling: Stichting De Groene Rekenkamer
RSIN/fiscaal nummer ANBI: 819004418
Post en bezoekadres: Het postadres is voorlopig: Zomereik 60,  2498BR  Den Haag

Momenteel heeft de stichting geen vast bezoekadres. Als stichting opereren wij ‘lean and mean’ en drijven vooral op ‘gedreven’ onbezoldigd vrijwilligerswerk op bestuursniveau.

Wij zijn per maart 2019 op zoek naar een locatie voor operationele activiteiten. We denken aan een wisselend bezette of te gebruiken locatie met ‘kantoor-, vergader- en beperkte opslag-faciliteit’. Mocht u ons hierover een tip kunnen geven, dan houden we ons graag aanbevolen! 

Omschrijving van de doelstelling van de ANBI:
1. Het doel van de Stichting De Groene Rekenkamer is het kritisch volgen van het overheidsbeleid op het gebied van milieu, gezondheid, technologie en verwante gebieden en te bevorderen dat dit wordt gebaseerd op wetenschappelijke analyses van risico’s en kosteneffectiviteit van maatregelen en deze kennis aan een zo breed mogelijk publiek te verspreiden.

2. De Stichting De Groene Rekenkamer tracht haar doel te verwezenlijken door (onderzoeks)projecten te initiëren en te begeleiden eventueel in samenwerking met studie-centra, onderzoeksinstellingen en industrie, met inbegrip van de verwerving van fondsen voor die projecten en al hetgeen in de ruimste zin daarmede verband houdt.

3. De doelstelling van de Stichting De Groene Rekenkamer is gebaseerd op de overtuiging dat voorlichting, gebaseerd op via deugdelijk methodologisch onderzoek verkregen wetenschappelijke feiten casu quo kennis over milieu-, technologie-, en volksgezondheids-problematiek en -beleid van doorslaggevende betekenis zal zijn voor welzijn (in positieve zin) in de éénentwintigste eeuw.

De hoofdlijnen van het beleidsplan:

  • het werk dat de instelling doet

Het kritisch doorrekenen van Nederlands en Europees overheidsbeleid op de gebieden natuur, milieu, klimaat, gezondheid en energie om de kosteneffectiviteit van de besteding van belastingmiddelen te bepalen uitgaande van de beste natuurwetenschappelijke en economische inzichten alsmede het onder een breed publiek bekend maken van de resultaten van dit rekenwerk.

  • de manier waarop de instelling geld werft

De Groene Rekenkamer betrekt haar financiële middelen van donaties, inkomsten uit opdrachten en verkoop van publicaties. De Groene Rekenkamer ontvangt geen subsidie van de Overheid. Jaarlijks legt zij rekening en verantwoording af d.m.v. een jaarrekening en een begroting.

  • het beheer van het vermogen van de instelling

Het vermogen van de Stichting De Groene Rekenkamer wordt beheerd  door het bestuur van de stichting.

  • de besteding van het vermogen van de instelling

Daar donaties aan DGRK grotendeels in het vierde kwartaal van het jaar binnenkomen is het vermogen aan het einde van het jaar relatief groot. Het merendeel wordt echter gedurende het jaar gebruikt voor het uitoefenen van de werkzaamheden door de stichting. Wat overblijft dient als buffer voor het opvangen van tegenvallers.

Naam en functie van de bestuurders:
Ir. Cyril Wentzel – Voorzitter
Ing. Joep Stuart – Secretaris
Ir. Kees van Loon – Penningmeester
Louis van den Reek – apotheker, lid van het bestuur
Gert-Jaap van Ulzen – lid van het bestuur

Raad van Advies
De Stichting de Groene Rekenkamer wordt bijgestaan door de Raad van Toezicht.
De leden en hun respectievelijke expertisegebieden zijn:

Prof. ir. R.W.J. (Rob) Kouffeld – Voorzitter –  Energie
Prof. dr. R. (Richard) S.J. Tol – Klimaateconomie
Dr. R. (Ferdinand) Engelbeen – Chemie
Drs. H. (Hans) Labohm – Economie
Prof. dr. R. (Rob) Meloen – Life science (biotech)
Prof. dr. P. (Olaf) Schuiling – Geologie, Chemie
Ir. R. (Rob) Walter – Energie
Dr. C. (Kees) le Pair – Natuurkunde
Dr. R. Boddeke – Visserijbiologie
Drs. F. (Frank) Schade – Radiologie
Prof. dr. ir. W. (Wouter) Keller – Econometrie

Het beloningsbeleid:
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Bestuurders of leden van de raad van toezicht mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Ook mogen ze vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is.

Onkosten
Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling.

Vacatiegeld
Vacatiegeld is een vergoeding die bestuursleden mogen ontvangen voor de vervulling van hun functie. Denk hierbij aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. Bij De Groene Rekenkamer is vacatiegeld niet van toepassing. Bestuursleden bij de Groene Rekenkamer doen hun werk “belangeloos”.

De Stichting De Groene Rekenkamer heeft geen directie, noch personeel in dienst. In sommige gevallen worden studenten in hun afstudeerfase projectmatig een studie-opdracht gegund. Zij krijgen daar een geringe stagevergoeding voor ter dekking van reis- en verblijfskosten.

Onafhankelijk
De Groene Rekenkamer is volledig onafhankelijk van overheid, bedrijven en instellingen.

Financieringsbronnen
Financieringsbronnen zijn bijdragen van particuliere donateurs die de doelstelling van de stichting delen en opdrachtgevers voor het doen van onderzoek. Opdrachtgevers voor het doen van onderzoek, maar ook particuliere donateurs hebben geen invloed op de uitkomsten van onderzoeken en rapporten.

Verlies- en winstrekening
De verlies- en winstrekening over 2017 is te downloaden en in te zien: Jaarrekening2017.
De verlies- en winstrekening over 2018 is te downloaden en in te zien: Jaarrekening2018.

Toelichting op de verlies- en winstrekening 2018
De Stichting De Groene Rekenkamer verkrijgt het merendeel van haar inkomsten uit bijdragen van donateurs en uit opdrachten voor het uitvoeren van (reken)projecten. De uitgaven hebben grotendeels betrekking op journalistieke productie van artikelen en blogs, het beheer van de internetsite en uitvoeringskosten van projecten.