Waaróm debat?

In principe is iedereen het er wel over eens: voor waarheidsvinding en wetenschap in het algemeen is een vrij debat van levensbelang. Maar wat nu als puntje bij paaltje komt? Als instituties en de politiek bepaalde financiering ervan en de cultuur er toe leiden dat er sprake is van groepsdenken op grote schaal? Dan wordt debat met de dissonanten als onwelgevallig ervaren. Dan staan zij “buiten de groep” en “verdienen geen podium”. Selectieve onderdrukking en conformering aan het meerderheids-standpunt bepalen al decennia lang de diversiteit in ideeën in de “klimaatwetenschap”, maar ook op andere gebieden staat politiek-wetenschappelijk conformisme een objectief debat in de weg.

Ofschoon de asymmetrie in financiering tot een grootschalige eenzijdigheid leidt, is de controverse echter niet verdwenen. Integendeel, de basis voor rationeel discours is in principe nog aanwezig zolang er geen totalitaire controle is over vrij denkende geesten. Naarmate de met observaties samenhangende feiten omtrent opwarmingsgedrag van de aardse atmosfeer accumuleren, wordt confrontatie van main-stream inzichten met deze feiten meer en meer onvermijdelijk. Bij velen is er meer bereidheid voor debat – of althans een ‘goed gesprek’ – dan door de leiding van de instituties als beleid wordt bepaald.

De Groene Rekenkamer plaatst gezond debat – en waar mogelijk  dialoog – als allerhoogste prioriteit op zijn lijst van activiteiten. Wij maken enerzijds zichtbaar waar, hoe en op welke wijze het debat wordt gevoerd, daar waar het sporadisch plaats heeft. Daarnaast bevorderen wij debat door heldere formulering van de kwesties en het bij elkaar brengen van partijen.

Zoals op deze site te zien is, zijn er voldoende onderwerpen waar dergelijk debat node gemist wordt. Op deze pagina vindt u beide elementen terug: inventarisatie met samenvatting en analyse en daarnaast het organiseren en faciliteren van debat. Wij wensen de lezers en de debatdeelnemers een vruchtbaar discours!

Inventarisatie van debat

YouTube video’s

Wij zijn op YouTube en Vimeo op zoek gegaan naar klimaat-debatten die in onze ogen het predicaat debat enigszins waardig waren en presenteren hier de gemaakte selectie.

In veruit de meeste gevallen betreft het een uiteenzetting van visies op hetzelfde onderwerp door opponenten, waarbij de diepgang beperkt blijft in de zin dat de argumentatie niet wordt doorgezet. Het patroon blijft bij A-B, A-B, A-B, enzovoorts en soms B-A en A-B-A als elementen.

 • Organisatie: IQ2US, 2015
 • Titel: Debate: Global Warming Is Not A Crisis
 • Deelnemers tégen:
  • Richard Sommerville
  • Gavin Schmidt
  • Brenda Ekwurzel
 • Deelnemers vóór:
  • Richard Lindzen
  • Michael Crighton
  • Philip Stott

Instigatie van debat

In onze optiek wordt het echt interessant voor de kwestie voor de insiders – evenals voor de buitenstaanders, als tenminste het patroon A-B-A-B wordt bereikt qua diepgang. Bijvoorbeeld: Opwarming door CO2 – ja, alleen via/door positieve H2O terugkoppeling in modellen – er zit ook werkelijk meer water in atmosfeer – nou, dat is anders niet terug te zien in ….. .

Laatstgenoemde debatvorm [A-B-A-B…] willen we nastreven bij de door ons te organiseren of initiëren debatsessies. Ook het onder woorden kunnen brengen van de positie van de wederzijdse opponenten achten wij een belangrijk ingrediënt en vaak startpunt van de discussie.

Via het brede netwerk van connecties – en gesteund door een reputatie van wetenschappelijkheid – kan De Groene Rekenkamer als smeerolie optreden bij het bij elkaar brengen van partijen. Met slechts één doel: waarheidsvinding. Hieronder vindt u de eerste resultaten van stappen op dit traject.