een windmolen Zomaar een windparkje ergens in Nederland

Windmolens Annapolder Zeeland

Wat levert een windmolen op ?

Zomaar een windparkje ergens in Nederland, 10 molens op een rijtje (In de Willem Annapolder in Zeeland). Meestal staat er bij hoeveel gezinnen hier stroom kunnen tappen (zolang het waait!), maar nooit staat er bij waarom de eigenaar die molens daar neer heeft gezet.

Laat ons raden: voor de centen? ‘t Zou zo maar kunnen, want de berekening van Fred Udo hieronder laat zien dat windmolens jaarlijks per geïnstalleerde Megawatt € 37.400 opleveren. In bovenstaand parkje staat 9 Megawatt en dat betekent dat de eigenaar jaarlijks een winst van € 336.600 maakt. Waar komt dat geld vandaan?

Fred Udo meldt: Hierbij een begroting voor een windmolenpark met de bijbehorende subsidies.

Het ingenieursbureau Pondera Consult heeft in opdracht van Senternovem een rapport uitgebracht over de kosten en baten van 5 windmolens van 3 MWatt elk.

De totale investering bedraagt € 22 miljoen.

Dit komt neer op M€ 1.467 per megawatt geïnstalleerd vermogen*.

De cijfers als gepresenteerd door Pondera Consult zijn enigszins gekleurd, omdat drie bijdragen in de exploitatie niet expliciet in de cijfers zijn opgenomen.

1. Het fiscale voordeel ten gevolge van de 44% Energie Investering Aftrek (EIA) bedraagt 11% van de totale investering.

Dit bedrag wordt genoemd in het rapport, maar deze subsidie wordt stilzwijgend afgetrokken. Hier nemen wij deze aftrek op als een bijdrage van € 220 000 per jaar in de financieringskosten.

2. De prijs voor windstroom is gegarandeerd door de regering en bedraagt ruim 10 cent per kWh. De subsidie (SDE) varieert dus met de elektriciteitsprijs.

De elektriciteitsprijs op de markt wordt door Pondera Consult op 7 cent per kWh gezet, terwijl in heel 2009 de prijs onder de 5 cent staat. De werkelijke SDE subsidie is dus aanmerkelijk hoger.

3. Sinds 1 jan 2010 betalen moleneigenaren de onbalansheffing van 1 cent/kWh niet meer, dus nu betalen de consumenten die bijdrage.

De totale productie is 33 000 MWh per jaar**. Het niet betalen van onbalans betekent een verborgen subsidie van in totaal € 330 000 per jaar.

Rekenen wij met een realistische kWh prijs van 5 cent en maken wij de verborgen subsidies zichtbaar, dan komt het kosten/baten plaatje van Pondera er als volgt uit te zien. De getallen zijn afgerond op € 1000.

Lasten per jaar:
 Financieringskosten zonder EIA  € 2.287 000
 Vast onderhoud e.d.  € 363 000
 Netaansluiting  € 165 000
 Grondkosten
 € 210 000
 Saldo kosten  € 3.025 000
 Baten per jaar:
 1. Elektriciteitsverkoop -1  € 1.320.000 (0,04 €/kWh)
 2. Elektriciteitsverkoop -2 (niet betaalde onbalans)***  € 330 000 (0,01 €/kWh)
 3. Subsidie  € 1.718.000
 4. Voordeel EIA
 € 220 000
 Saldo baten  € 3.586.000
  Resultaat   € 561 000

Het totaal aan kosten voor de gemeenschap is 2,3 miljoen euro per jaar voor het laten draaien van 15 MW aan (fluctuerend****) windvermogen. (De posten 2, 3 en 4)

De winst voor de exploitant is precies een kwart van dat bedrag.

Per Megawatt windvermogen zijn de kosten voor de gemeenschap dus € 151 000 per jaar. De standaard molen, die nu in Nederland gebouwd wordt heeft een vermogen van 2 MW, dus die molen kost de gemeenschap € 302 000 per jaar.

Bron:

Pondera Consult,
Kosten en baten windpark op land
12 oktober 2009
Opdrachtgever Senternovem

Download hier het rapport (PDF)

 ERRATUM (op 25-1-2019):

*: Deze zin is aangepast vanwege een fout: in de vorige tekst stond “…€1467,- per Megawattuur”.

**: De opbrengst van 33000 MWh wordt verkregen als de molens een capaciteits/productiefactor van 0,25 halen.

***: Omdat de oorspronkelijk omschreven opbrengsten-post “niet betaalde onbalans” verwarring kan wekken, is dit aangevuld tot “Energieopbrengst -2 (niet betaalde onbalans)”. Deze “opbrengst” wordt betaald door de elektriciteitsmaatschappijen.

****: De term “fluctuerend windvermogen” in plaats van de benaming “geïnstalleerd vermogen” is gehanteerd om in de discussie beter onderscheid te kunnen maken tussen de opbrengst van betrouwbare, vraaggestuurde bronnen (prijs per “vraaggestuurd” geïnstalleerd maximaal vermogen) enerzijds en de fluctuerende bronnen anderzijds. Het niet hanteren van een treffende benaming leidt vaak tot misverstanden. Ook de term “nominaal vermogen” is niet voldoende duidelijk in dit opzicht.


Stichting De Groene Rekenkamer

Stichting De Groene Rekenkamer

is een door ingenieur-wetenschappers en journalisten opgerichte stichting met als missie: Cijfermatige controle van economische en/of wetenschappelijke aannames, berekeningen alsmede de daar aan gekoppelde conclusies … –> Lees hier verder …