Op 10 april publiceerde de TU Delft op haar website het document TU Delft Klimaatactie, waarin uiteengezet wordt waarom en hoe de universiteit veel van haar activiteiten in het teken stelt van – wat wij hier maar zullen noemen – het klimaatparadigma: het idee dat de moderne mens in aanmerkelijke mate verantwoordelijk is voor enig optredende klimaatverandering en dat dit verregaande prioriteit verleent aan tal van activiteiten boven en ten koste van andere activiteiten: voor de universiteit betreft dit ondermeer het ontwikkelen van CO2 reducerende technologieën ter ondersteuning van mitigatie en daarnaast adaptatie.

De Rekenmeesters van De Groene Rekenkamer beschouwen dit als een zeer belangrijk document omdat hier een rechtvaardiging wordt gegeven, een onderbouwing die expliciet is en die in essentie waar moet zijn, wil dit thema – tevens het thema van de Dies Natalis 2019 – op zijn plaats zijn als leidraad. Immers, de universiteiten verbonden zich in het verleden wel wel vaker aan thema’s van de Verenigde Naties, maar dat betrof altijd redelijk objectieve en evidente streefdoelen zoals adequate waterhuishouding en energievoorziening. Nu echter, berust een geheel programma op de vermeende afhankelijkheid van klimaat als zodanig van menselijke uitstoot van broeikasgassen.

Wij analyseren daarom stap voor stap de punten die in de betreffende brochure zijn verwoord en letten daarbij in het bijzonder op vaag en dubbelzinnig taalgebruik en ook halve waarheden die in de weg kunnen staan van waarheidsvinding. Het gaat om feitelijke onderbouwing en overeenkomst met observaties. Het gaat zeker om correlatie, maar vooral ook om causatie, met erkenning van onvolledigheid van kennis. De commentaarsectie willen we graag gebruiken om uw mening te polsen over de argumentatie. Onze eigen voorlopige commentaren hebben wij in de rechter kolom weergegeven, maar zullen wij aanpassen aan onze eigen voortgang van de analyse en de aangereikte inzichten, waarvoor bij voorbaat dank.

Aldus ontstaat een begin van een debat. Wij hopen dat deze vorm en inhoud in brede kring in goede aarde zullen vallen.

Klimaat actieplan TU Delft
Klimaat actieplan TU Delft

De punten uit het “klimaat-actieplan”

GRK Analyse

Klimaat actieplan TU Delft
Klimaat actieplan TU Delft

Gevolgen voor het “Klimaat actieplan” TU Delft

De bovenstaande punten betreffen reeds in het eerste deel het fundament van de vraag. Indien NIET “overtuigend is aangetoond” dat het temperatuurverloop ongewoon is en door de door de mens geproduceerde broeikasgassen wordt veroorzaakt, dan resteert er slechts een hypothese van willekeurige aard. Dan is het koppelen van “klimaat” aan een actieplan slechts relevant en gerechtvaardigd voorzover het klimaatgerelateerde dreiging voor de mens betreft in de klassieke zin. Daarmee is echt niets nieuws onder de zon.

Het 1%-99% argument in de analyse van punt 2-4 is wellicht het meest pregnante argument dat adaptatie aan welk klimaatfenomeen dan ook de prioriteit verdient boven mitigatie.

Na het opwerpen van deze gepubliceerde argumenten bouwt de universiteit op deze fundatie voort met de formulering van een viertal onderzoeksvragen en daarna nog een bespreking van een zevental aandachtsgebieden. Deze worden later op een aparte pagina gepresenteerd om de discussie overzichtelijk te houden. Wel volgt hier een opsomming:

Onderzoeksvragen TU Delft:

 1. Hoe sterk is de klimaatgevoeligheid?
 2. Hoe zal het klimaat de bewoonbaarheid gaan beïnvloeden?
 3. Waar blijft de koolstof?
 4. In hoeverre kunnen extreme gebeurtenissen worden toegeschreven aan klimaatverandering en hoe zullen ze zich in de toekomst ontwikkelen?

Aandachtsgebieden TU Delft:

 1. Wat zijn de mogelijkheden voor mitigatie?
 2. Energietechnologie.
 3. Reductie van de primaire vraag, hergebruik en efficiency.
 4. Afvang, conversie en opslag van koolstof.
 5. Mobiliteit.
 6. Wat zijn de uitdagingen voor klimaatadaptie?
 7. Wat kan geo-engineering bijdragen?

En wat nu?

We nodigen u uit om hier uw commentaren te geven op het Klimaat actieplan TU Delft, bij voorkeur specifiek gericht op genoemde punten. Dat kan zowel positief kritisch commentaar zijn als negatief kritisch commentaar. Immers, we willen graag dat de casus vóór “klimaat-actie” zo sterk mogelijk wordt geformuleerd. Gebruikt u hiervoor graag de conventie #-# voor de argumentatienummering, aangezien op ieder tabblad de nummering begint bij #1. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!


Verantwoording: het analyse-panel van De Groene Rekenkamer voor dit artikel bestond uit de volgende alumni van de TU Delft:

ir. Cyril Wentzel, ir. Theo Wolters en ir. Evert Jesse.

Eindverantwoording: Cyril Wentzel