Hoe het stoken van biomassa is uitgegroeid tot de grootste milieuvervuiler

Donderdag 17 april 2014

De biomassa-energie-industrie in de Verenigde Staten ondergaat een nieuwe groeifase. Hoewel bioenergie van oudsher vooral door de papierindustrie werd gebruikt, zijn er sinds 2005 meer dan 70 nieuwe houtgestookte installaties gebouwd en zijn er nog eens 75 in de diverse stadia van ontwikkeling, gevoed door energie-subsidies voor hernieuwbare energie en federale belastingkredieten. In de meeste staten van de VS wordt een biomassacentrale samen met zonne- en windenergie als groene hernieuwbare energie gesubsidieerd. De bouwers van deze biomassacentrales vertellen de bevolking dat de centrale ‘schone energie’ levert.

Voor het eerst is er nu in de VS een gedetailleerd wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de vervuiling die deze biomassacentrales veroorzaken.

Vergelijking van de verleende vergunningen van moderne kolencentrales, biomassa- en gascentrales, toont aan dat deze ‘schone’ biomassacentrales tot meer dan 150% van de stikstofoxiden, meer dan 600% van de vluchtige organische stoffen, meer dan 190% van de fijnstofdeeltjes en meer dan 125% van de koolmonoxide per megawattuur uitstoten in vergelijking met een kolencentrale, waarbij een kolencentrale dan wel weer meer zwaveldioxide (SO2) per megawattuur uitstoot in vergelijking met een biomassacentrale.
De emissies van een biomassacentrale zijn voor elke belangrijke vervuiler meer dan 800% hoger dan die van een aardgasinstallatie.

De onderzochte biomassacentrales stoten per opgewekte megawattuur meer dan 50% CO2 uit dan de grootste CO2 vervuiler, steenkool.

CO2 uitstoot door verbranding van biomassa kan theoretisch worden gecompenseerd in tijd, maar zulke verschuivingen duren tientallen jaren.

Bio-energie installaties profiteren van de gapende mazen in de Clean Air Act en lakse regulering door de Environmental Protection Agency  (EPA), waardoor de handhavende agentschappen deze bio-energie installaties in staat stellen om nog meer vervuiling uit te stoten.

Het publiek verwacht echter niet dat voor zijn schaarse hernieuwbare energie Dollars de elektriciteitsproductie door bio-energie centrales de luchtverontreiniging verergert.

Het onderzoek van 88 vergunningen van biomassacentrales toont onder meer aan dat:

  1. Biomassacentrales aanzienlijk meer vervuiling uitstoten dan fossiel gestookte centrales en krijgen biomassacentrales een speciale behandeling omdat ze zich niet hoeven te houden aan dezelfde emissienormen zoals die bij fossiele centrales worden gehanteerd. De Clean Air Act hanteert dubbele standaarden waarbij het opmerkelijk is dat biomassacentrales twee en een half keer (250 ton van een verontreinigende stof) meer vervuiling mogen uitstoten dan een kolencentrale (waar de drempel 100 ton bedraagt), alvorens te worden beschouwd als een belangrijke bron die leidt tot beschermende maatregelen in de Clean Air Act, hoewel de verontreinigende stoffen en de effecten daarvan het zelfde zijn.
  2. De biomassa-energie-industrie wordt steeds meer een verwerkingseenheid van steeds meer vervuilde brandstoffen, waardoor de grenzen tussen hernieuwbare energie die wordt afgeschilderd als ‘schoon’ en afvalverbranding steeds verder vervagen. Terwijl de meeste biomassacentrales hout uit waardevolle bossen verbranden, blijkt uit de meerderheid van de verleende vergunningen die beoordeeld zijn dat het verbranden van houtafval met inbegrip van verontreinigd bouw- en sloopafval ook is toegestaan. EPA regels staan biomassacentrales toe meer zware metalen en andere gevaarlijke luchtverontreinigende stoffen uit te stoten dan kolencentrales en afvalverbrandingsinstallaties. De EPA staat toe dat er steeds meer vervuild afval mag worden verbrand in biomassa-installaties, in plaats van dat de verontreinigde biomassa wordt verbrand in afvalverbrandingsinstallaties met strenge emissiegrenswaarden.

Uiteraard wordt het uitgevoerde onderzoek door instanties als de EPA en de Biomass Power Association (BPA) gebagatelliseerd en afgeserveerd, maar instanties als de Clean Air Task Force, het Center for Biological Diversity, Earthjustice, Greenpeace, de Massachusetts Sierra Club, de Natural Resources Defense Council en het Southern Environmental Law Center, staan volledig achter het onderzoek en de resultaten.

Download hier het onderzoeksrapport  Trees, Trash, and Toxics:  How Biomass Energy Has Become the New Coal

Hoe is de situatie in Nederland?

In Nederland zijn nogal wat biomassacentrales in bedrijf en in aanbouw. Ook grote kolencentrales als die bij Moerdijk, stoken massaal houtpellets die afkomstig zijn uit waardevolle bossen in de VS en Canada.
Over de uitstoot van luchtvervuilende stoffen is weinig bekend en ook niet of er verschillende milieuregels van toepassing zijn tussen beide verbrandingstechnieken.

Hoogeveen

Ook diverse gemeentes, zoals Hoogeveen, dwepen met houtverbrandingsinstallaties, waarbij onduidelijk is welke milieunormen gehanteerd worden, maar nog belangrijker, of de milieuregels gehandhaafd worden. Intussen heeft de gemeente Hoogeveen eind 2013, begin 2014 een financiële analyse laten uitvoeren naar de biomassa houtverbrandings installatie. Uit het onderzoek is tevoorschijn gekomen dat deze houtverbrander volstrekt onrendabel is, iets wat drie jaar geleden al op de website Fibronot werd voorgerekend naar aanleiding van een tonnen kostend positief rapport van de toenmalige Projectleider Duurzame Energie. Er moest een Lokaal Duurzaam Energie Bedrijf worden opgericht en de volgens het rapport rendabele houtverbrander maakte daar onderdeel van uit. Met een wethouder die van belangenverstrengeling werd beschuldigd vanwege zijn belangen met Rendo, één van de eigenaren van de houtkachel, was het lastig communiceren. De houtverbrander moest en zou er komen. Kortom, een megalomaan zwakzinnig project dat drie jaar geleden al ten dode was opgeschreven, is eindelijk beëindigd, mede omdat de banken het niet willen financieren en de gemeente Hoogeveen, met een schuld van meer dan 100 miljoen euro, geen nieuw financieel risico wil lopen. De voorbereidingen voor de bouw van deze houtverbrander hebben al de nodige miljoenen gekost.

De financiële analyse van Hoogeveen is hier te downloaden

Harlingen

En wat te denken van de Reststoffenenergiecentrale (REC) in Harlingen waar in de omgeving aantoonbaar dioxine in kippeneieren is aangetroffen en waar de verantwoordelijke gedeputeerde Konst de vervuiling probeert te bagatelliseren? Ook hier wordt een smerig politiek spel over de ruggen van de bevolking gespeeld.