Politiek versus wetenschap: 2 universums

Donderdag 10 augustus 2017

Gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Het is inmiddels wel duidelijk dat zich twee parallelle universums hebben ontwikkeld waar het wetenschap (klimatologie) en politiek betreft. Dit is een blamage voor deze jonge tak van de wetenschap. Immers, de beoefenaars ervan komen niet in opstand tegen de politieke kaping van deze tak van wetenschap. In plaats hiervan laten zij zich moreel corrumperen door onderzoeksgelden die als zwijggelden dienen in het beproefde perverse systeem dat in dit geval energietransitie heet.

We kunnen vaststellen dat het niets met een gebruikelijke economische transitie te maken heeft langs de weg van innovatie. In plaats hiervan heeft de huidige zogenaamde energietransitie alle trekken van zelfdestructie en een ongekende kapitaaloverdracht conform socialistische ideologie.
Dit is niet verwonderlijk door de inzet van inferieure en tot mislukken gedoemde technieken die als hernieuwbare energiebronnen worden bejubeld. Dit alleen al getuigt van de afwezigheid van enige natuurkundige kennis bij bijvoorbeeld politici. Via familiaire routes kan ik bevestigen dat wetenschappelijk gefundeerde argumenten geen rol spelen in de politiek.
Laat ik dit bestempelen als het Eco Industrieel Complex, waarin de milieubeweging als useful idiot een belangrijke rol speelt.
De recente fibronil-hoax laat zien in wat voor een waanzinnige maatschappij wij inmiddels terecht zijn gekomen, mede met dank aan de milieubeweging vanwege haar maatschappelijk onverantwoorde optreden, lees: angst zaaien gekoppeld aan de waan van het voorzorgprincipe.

Nu dan, in dit licht bezien lezen wij de reacties van Kees Lepair op de politisering van de Nederlandse NatuurkundigenVereniging. Ik denk dat hier geen woord Chinees bij is. Zie hier.

We lezen ook zijn aanvullend commentaar:

ENERGIE EN KLIMAAT
&
De Nederlandse natuurkundigen.
III

cynisch

Samenvatting

Het hoofdartikel in Het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde bepleitte zonder fysische argumenten opnieuw een klimaatuitspraak. In mijn reactie was ik te cynisch. Die werd niet geplaatst. Mijn reputatie daar is alleen in het Engels te beschrijven. Beide stukken staan hieronder met een woordje na. (zie hier)

  1. (Kees) le Pair

EEN WOORDJE NA
(met de e-appreciatie van de hoofdredacteur van het NTvN)

Op mijn vraag de bovenstaande reactie in het tijdschrift te plaatsen kwam onderstaand antwoord:

From: Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde
Sent: Tuesday, July 25, 2017 2:12 PM
To: clepair@casema.nl
Subject: Re: Editorial

Geachte heer Le Pair,

Ik heb recentelijk met de eindredacteuren van NTvN overleg gehad over uw reactie op de Editorial van dhr. Verkley. Uit dit gesprek begrijp ik dat er al eerder ‘issues’ zijn geweest rondom reacties van uw zijde.
Daarnaast heb ik als voormalig lid van het NNV-bestuur zijdelings meegekregen dat uw communicatie met betrekking tot de klimaatdiscussies regelmatig als onaangenaam ervaren werd.
Ook in de reactie op de editorial van Verkley ervaar ik een onprettige, sterk cynisme ondertoon, die ik niet geschikt vind voor het NTvN. <br<
Op grond van bovenstaande hebben we besloten de reactie niet te plaatsen.

Met vriendelijke groet,
Henk Swagten,
Hoofdredacteur NTvN

Tja, het klimaat maakt me cynisch. Hij heeft gelijk. Maar wat moet ik met een natuurkundige vereniging die op grond van niet-fysische argumenten het land, dus mij, een kant op wil sturen die ons tot 2023 meer dan 100 miljard euro kost?
Voor de geïnteresseerden plaats ik hieronder twee plaatjes met gemeten parameters van de Aardse temperatuur (gemeten en de door het IPCC voorspelde) en van de wereldwijde zeespiegelstijging.

Het plaatje van Roy Spencer is al weer een paar jaar oud. Intussen is in 2016 de temperatuur een korte tijd hoger geweest dan de trendlijn van 1998 -2015. Dat effect wordt allerwege toegeschreven aan het El Ninjo effect. Het laatste halfjaar is de temperatuur terug naar het niveau van de genoemde trendlijn.

Is het een wonder dat een fysicus de stijging van het zeeniveau met 18 cm/eeuw, die al eeuwenlang hetzelfde is, niet toeschrijft aan het menselijk wangedrag? Maar wat ik wel zie, is een overeenkomst tussen het bestuur van de Natuurkundige Vereniging en zijn redactie met Rijkswaterstaat. Die berichtte een tijdje geleden op zijn webstek dat ze helaas geen snellere zeespiegelstijging kon melden dan de al eeuwenlang gemeten stijging van 18 cm! Nu ja, Rijkswaterstaat doet het wel iets beter. Daar meldden ze tenminste wat ze hadden gemeten. Bij de natuurkundige vereniging nemen meningen de plaats van metingen in. Trendy is dat wel natuurlijk.

Ik kon het niet laten de redactie van het natuurkunde tijdschrift op 5 augustus ontvangst van hun afwijzing te melden en nog wat te vragen:

Redactie NTvN,
Ik heb begrijp van u dat achterklap tegenwoordig mede het beleid bepaalt van de redactie van het blad van de natuurkundige vereniging, ‘Sterk cynische ondertoon’ kan ik niet goed plaatsen. Is dat nu een oxymoron, of een contradictio in terminis?
De uitbreiding van het argumenten arsenaal had al tot gevolg dat de heer Verkley stelling mocht nemen zonder één enkel natuurkundig argument. En in het jongste nummer neemt de verenigingsvoorzitter dat stokje twee bladzijden lang over. Misschien zit er natuurkunde in zijn ondertoon, maar die is mij dan ontgaan. Wellicht heb ik daar een blinde vlek.
U plaatste er wel een mooie foto bij van al die Parijse conferentiegangers. In het onderschrift missen de namen. Dat is begrijpelijk met zoveel. Enkele kwamen mij bekend voor, maar niet als fysici. Ik zou u willen vragen bijvoorbeeld tien mensen in het gezelschap te noemen die een belangrijke bijdrage aan de klimaatwetenschap hebben gegeven? Om misverstand te voorkomen, ik bedoel niet een bijdrage in de vorm van andermans geld, maar in de vorm van kennis.
Ik kijk met belangstelling uit naar uw antwoord.

PS. Ik had zelf ook nog een fotootje van die conferentie. Misschien hebt u er iets aan voor een volgend artikel. Ik waarschuw maar even, het zijn geen klimaatonderzoekers.

C. (Kees) le Pair
Nieuwegein, 2017 07 30.
Aangevuld 2017 08 05.

We kunnen vaststellen dat klimaatbeleid niet bepaald het adrenalinegehalte opjaagt bij wereldleiders behalve bij lieden die profijt hebben bij het Eco Industrieel Complex. We kunnen uit het bovenstaande vaststellen dat elke vorm van wetenschappelijke i.c. natuurkundige onderbouwing ontbreekt. Dat weten die wereldleiders ook en dit is voor hen ook niet van belang. Wel dat van het Eco Industrieel Complex en hun status binnen het Groepsdenken dat met het Rapport aan de Club van Rome begon.
Als ik de ontwikkelingen bij de NNV bekijk, dan valt het op dat er van wetenschap geen sprake is. De wetenschappelijke onderbouwing voor het standpunt ontbreekt immers in de reactie.
Dus vraag ik mij af wat er in de gelederen van de NNV is gevaren. Hoe kan het dat een dergelijke groep wetenschappers met een schat aan kennis en vooral kritisch inzicht het zo massaal laat afweten?
Ik vind een dergelijke radicalisering naar het Groene geloof zorgwekkend. Juist van deze groep had ik een helder met redenen omkleed standpunt verwacht, opdat hun bevindingen toch zeker zouden moeten doorklinken in de politiek. Alleen, deze bevindingen ontbreken ten enenmale zodat bij de NNV sprake lijkt van zich kritiekloos schikken naar de heersende politiek, Lysenkoïsme dus ditmaal in het klimaatjasje gestoken, met alle funeste gevolgen van dien.

En hiermee openbaren zich ook de 2 universa: dat van de wetenschap en dat van de politiek (incl. het Eco Industrieel Complex). In deze postmoderne tijd is het wetenschappelijke universum terzijde geschoven. Dit is des te wranger, omdat de klimaatmodellen van het IPCC niet deugen daar de wetenschap achter dit eindproduct nog te onvolledig is, erger geen, of onvoldoende, rekening houdt met de natuurlijke forcings. Onze planeet is een waterplaneet en dus zou er veel meer aandacht moeten zijn voor de rol van waterdamp, bewolking, wolkenvorming, convectie, verdamping, terugkoppelingen, laat staan de rol van de zon, vulkanisme en ga zo maar door. Maar die aandacht ontbreekt prominent. De ons opgedrongen prominente rol van CO2 staat daarom nog maar zeer te bezien. De communicatie tussen de 2 universa van politiek en elementaire wetenschap bestaat eigenlijk niet, omdat de politiek kritische wetenschap negeert, maar slechts achter Al Gore c.s. aanloopt binnen de geborgenheid van het Eco Industrieel Complex.

Mijn conclusie is dat de rol van de NNV mij zorgen baart, omdat de NNV aldus het gevoel geeft dat hetzelfde is als bij het zien van de film The Body Snatchers. Je kunt kortom niemand meer vertrouwen, de wetenschap noch de politiek, laat staan de media. De enige hoop die wij als sceptici hebben, is dat die transitie vanzelf te pletter slaat op de rots van haar eigen inferioriteit en/of dat er een afkoeling plaatsvindt die niet meer met datamanipulatie is weg te moffelen ….of dat het inzicht doorbreekt zoals bij de heksenvervolging. We leven in een ontspoorde maatschappij die drijft op postmoderne rimram met dank aan de milieubeweging en het Eco Industrieel Complex. Verder kunnen we constateren dat alarmisten geen middel schuwen om hun ongelijk te camoufleren. Zie hier.