CO2-sprookjes van Beun de Haas

Donderdag 18 mei 2017

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Sprookjes kunnen aardig en onschuldig zijn om de ‘kaboutertjes’ na het tandenpoetsen bij het slapengaan nog even te vermaken of te laten griezelen. Anders wordt het als (mondiaal) beleidsbeïnvloedende instituten en politici daadwerkelijk geloof hechten aan de sprookjes die zij zelf hebben gecreëerd, zoals thans op het gebied van klimaat. Het zijn doorgaans ondoordachte uitspraken die zij dan doen en die doen denken aan beunhazerij. Treffend is het Bommelverhaal over Beun de Haas: Nadat Tom Poes zijn vorige vakantie heeft weggewenst, [1] besluit Heer Bommel met vakantie te gaan in de Oude Schicht met Tom Poes naar Kontreie, een land dat uiterst modern schijnt te zijn. Aan de grens valt op dat er een grote stroom auto’s het land verlaat.
De onbeschofte douanier slaat als een blad aan een boom om als
Heer Ollie boos op hem wordt. Hij verandert in een angsthaas. Bij een geval van autopech verleent Tom Poes technische assistentie en komt Heer Bommel in contact met raadsheer Jansen van de koning. Ze geven hem een lift en vervolgen hun weg. Er heerst een grote leegloop in het land en al gauw komen ze erachter dat al die moderne gebouwen schone schijn [2] en in slechte staat zijn. Al het werk wordt uitgevoerd door de familie “De Haas”, waarvan de jongens allemaal Beun en de meisjes allemaal Beuntje genoemd worden.
Aan de bron van dit systeem staat
Wammes Waggel die rijkspersoneelschef is en onder toezicht staat van opa Haas. Laatstgenoemde verblijft ter controle op Wammes in zijn kantoor in een bedstee, zodat alleen maar familieleden van hem een baan krijgen. De leden van de familie, zichzelf vaklieden noemend, leveren slecht werk, geven anderen de schuld en gaan huilen als buitenstaanders boos worden. Zie hier.

Het is redelijk om deze vergelijking door te trekken naar het parallelle universum waarin klimaatgelovigen leven.
Tot op heden blijkt hun argumentatie/bewijsvoering een beunhaasachtig bouwwerk van falende modellen, frauduleuze hockeystick, gebrek aan historisch perspectief, bluf, autoriteitsargument van wetenschappelijke instituties en ga zo maar door. Als je het allemaal bij elkaar neemt, is de oogst aan wetenschappelijke bevestiging van de AGW-hypothese afwezig. Metingen bevestigen het tegendeel. Tekenend is dit interview waarbij de hoog van de toren blazende Nye uiteindelijk bar weinig te vertellen had. Zie hier. Als ze worden tegengesproken, zijn ze perplex. De antwoorden van Nye zij kenmerkend voor al onze berichtgeving, ook die van het NOS-journaal. Wordt daar nou niemand eens wakker die voldoende ruggengraat heeft?

Het Eco Industrieel Complex begint te lijken op het imperium van opa de Beunhaas. Zeker is dat het niets te maken heeft met duurzaamheid: de zorg vooor de komende generatie. Zeker is namelijk dat onze kleinkinderen hier de wrange vruchten van zullen plukken en het puin moeten ruimen dat door het Eco Industrieel Complex thans wordt aangericht. Immers, om in de plannen van GroenLink en energietransitieprotagonisten cum suis te blijven, is het feitelijk een teruggang naar 250 jaar geleden.
De kantelpunten van Rotmans zijn even invalide als die van Paul Ehrlich, de grossier in hongersnoden die het vertikken om zich voor te doen. Ik vrees evenwel dat dit het de subsidiegraaiers niet interesseert. Het Eco Industrieel Complex is een kongsi van oligarchische lobbyisten die elkaar bevoordelen en onder de ideologie van opa Haas, lees: Al Gore, handelt en de burger bij voortduring via o.a. het NOS-journaal de stuipen op het lijf jaagt met onzin. CO2 als luchtvervuiler is een voorbeeld van die onzin. Zo lezen wij in de motivatie van het EPA:

After considering the scientific evidence before her, Administrator Jackson found that greenhouse gases could be reasonably anticipated to endanger the health of the U.S. population in several ways. They are:[25]

  • Direct temperature effects – Heat is the leading cause of weather-related deaths in the U.S. and severe heat waves are projected to intensify over the portions of the country where these events already occur.
  • Effects on air quality – Ground level ozone (the main component of smog) can induce chest pain, coughing, throat irritation, and congestion, and it can exacerbate respiratory illnesses such as bronchitis, emphysema, and asthma.[26] Elevated temperatures associated with climate change are expected to intensify ground level ozone formation in polluted areas of the U.S.
  • Effects on extreme weather events – The IPCC reports evidence of an increase in intense tropical cyclone activity in the North Atlantic since approximately 1970.[22] Increases in tropical cyclone intensity are associated with increased death, injury, water- and food-borne disease, and post-traumatic stress disorder.
  • Effects on climate-sensitive diseases – Expected changes in the climate will likely increase the spread of food- and water-borne pathogens among susceptible populations.

Hittegolven als voornaamste doodsoorzaak is onzin, maar zoals gewoonlijk slikt iedereen het voor zoete koek. Zie hier en hier.

Sterker, koude is veel funester. Zie hier. En doden door extreem weer nemen sterk af.

Luchtkwaliteit wordt bepaald door partikels, niet door CO2-moleculen, net zo min al O2 (zuurstof)-moleculen of O3 (ozon). Overigens is de lucht nog nooit zo schoon geweest sinds 1600.

Het is dus de geijkte bangmakerij en heeft niets met CO2 te maken. Overigens stelt het IPPC geen toename te kunnen vinden van extreem weer. Zie ook hier.

Klimaatgevoelige ziekteverspreiding dan? Hier is geen bewijs voor. Het zijn allemaal argumenten die onjuist zijn, dan wel speculatief. Met wetenschap heeft het niets te maken, maar dit zijn we wel gewend van protagonisten van de AGW-hypothese.

De vier argumenten deugen dus niet: CO2 heeft geen indirecte gezondheidseffecten.

Dit soort argumentaties is kenmerkend voor het klimaatalarmisme: ze zijn alle ondeugdelijk.

Nu CO2 zelf.

Het is een kleurloos, reukloos en onschuldig gas dat de bouwsteen is van alle leven op aarde. De verhoogde atmosferische concentratie van bijna 0,03% naar 0,04% in de afgelopen 150 jaar heeft tot 14% vergroening van onze aarde geleid. Uit de formulering van het EPA valt nogmaals te concluderen dat CO2 een indirect effect op gezondheid heeft, dus dat CO2 zelf geen luchtvervuiler is in de zin van bijvoorbeeld smog of fijnstof.
Mensen gaan dan ook niet dood aan of krijgen geen longproblemen door CO2. Dit zou ook eigenaardig zijn, want de CO2 die elk mens uitademt heeft een concentratie die het honderdvoudige bedraagt van de huidige atmosferische concentratie. In onderstaand schema is te zien ten eerste dat verhoogde concentraties CO2 in kassen leiden tot verbeterde opbrengsten, hetgeen in overeenstemming is met de wereldwijde vergroening. Ten tweede laat dit schema zien dat de werknemers in die kassen geen gezondheidsproblemen oplopen als gevolg van de tot bijna 4 maal de verhoogde atmosferische concentratie. In de ruimtes waar ik mijn lezing doorgaans houd, is de concentratie rond de 1200 ppm. Niemand die bloedspuwend over de vloer kronkelt of zoiets. CO2 heeft dus ook geen direct gezondheidseffect.

Het idee dat CO2 een luchtvervuiler is, berust dan ook op de genoemde onjuiste definiëring door het EPA. Het zal zo ondertussen niemand meer verbazen dat het alleen te doen was om de subsidiestroom op gang te houden door angst te zaaien.
Zie hieronder echter hoe een senator korte metten maakt met deze graaicultuur van klimaatalarmisten. ( bij 5 minuten komt CO2 aan de orde).
Het wordt zo langzamerhand tijd om op te houden met die flauwekul over CO2 en die uit de hoge hoed getoverde rampen die alle berusten op speculatie en falende modellen. Het samenbindend motto van dit graaiend Eco Industrieel Complex is dan ook: Mundus vult decipi, ergo decipiatur. De wereld wil bedrogen worden, dus bedrieg haar.

Dit is het huidige verdienmodel met bijvoorbeeld niet ondenkbaar Gerrit Hiemstra als duurzame ondernemer belanghebbende bij het in standhouden van de klimaatangst.

Laten wij vaststellen dat de Eco-graaicultuur onder het mom van planeetredden ter waarde van tenminste NL-verspilde € 400 miljard in de komende jaren het hypocriete politiek correcte gelamenteer over de bonussen van bankiers van luttele miljoenen tot een lachertje maakt.
Laat ik ook vaststellen dat al in de 12e eeuw de Kerk en de adel belasting hieven om hun weelderige bestaan te dekken. Later kwam daar de oplichterij van aflatenhandel door de Kerk bij. Het valt niet te ontkennen dat de burger/belastingbetaler 800 jaar later op dezelfde manier wordt afgeperst, zij het thans door de Groene Kerk conform het beproefde schuldgevoel. Het is jammer dat het NOS-journaal zich leent om dit verdienmodel te propageren.

Ik krijg niet de indruk dat hier sprake is van wetenschappelijke weloverwogenheid. Ik ben deze politieke elite liever kwijt dan rijk en kan mij de Franse Revolutie indenken. Het wordt immers hoog tijd voor een Klimaat Revolutie, een opstand tegen de graaiende klimaatadel die steeds hogere belastingen heft om haar parallelle universum in stand te houden.