Waarom er geen windmolens moeten komen in Beekbergsebroek (2)

Zaterdag 18 februari 2017

In het eerste deel, zie hier, beschreven we waarom er geen windmolens in Beekbergsebroek moeten komen.

In dit tweede deel gaan we in op de gebeurtenissen die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden en onderzoeken we in hoeverre sprake is van een echt onafhankelijk onderzoek.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 24 november 2016 heeft de gemeenteraad besloten dat zij, naar aanleiding van de duurzaamheidsambities voor het gebied Beekbergsebroek, een onderzoek wil naar de haalbaarheid van windmolens in Apeldoorn.

De gemeenteraad wil met het onderzoek meer inzicht krijgen in de kansen en kaders van windenergie, als bijdrage aan een snellere energietransitie. In Apeldoorn is er een initiatief voor de bouw van drie windmolens in het kader van de concept visie gebiedsontwikkeling Beekbergsebroek. Maar nadere kaders voor windenergie in Apeldoorn ontbreken nog. Wat is de opbrengst? Waarom een bepaalde locatie? Welke impact hebben windmolens op omwonenden? Gebleken is dat er veel weerstand is tegen het plaatsen van windmolens. De raad wil dan ook  zowel de technische als de maatschappelijke aspecten verder onderzoeken. Het bureau Wing uit Wageningen heeft de opdracht gekregen om dit onderzoek uit te voeren.

Het onderzoek behelst de volgende vragen:

  1. Is de gemeente Apeldoorn geschikt voor het toepassen van windmolens? En zo ja, welke plekken binnen de gemeente zijn dan vooral geschikt?De raadswerkgroep kijkt daarbij ook of het plaatsen van windmolens gezondheidsrisico’s met zich mee brengt, bijvoorbeeld door geluidhinder of slagschaduw.Uiteraard wordt ook gekeken naar andere vormen van overlast die windmolens voor de omgeving kunnen geven en manieren om deze overlast te beperken.
  2. Levert windenergie uit Apeldoorn een bijdrage aan de schone energievoorziening van de stad?De gemeente heeft beleid gemaakt om over te stappen naar schonere vormen van energie. Dat beleid staat beschreven in de Uitvoeringsagenda Energietransitie 2017-2020’.Een raadswerkgroep kijkt of met windmolens de ambities uit dit stuk ook gehaald kunnen worden. Lukt dat niet, dan zal de werkgroep kijken naar alternatieve vormen van schone energieopwekking.

Europa, het Rijk en de Provincie hebben regels en beleid voor het opwekken van energie gemaakt.

Deze kaders worden door de werkgroep uiteengezet en toegepast in het onderzoek.

De raadswerkgroep wil het wiel niet opnieuw uitvinden. Daarom worden in het onderzoek veel kennis en ervaring gebruikt van andere gemeenten met windmolens.
De raadswerkgroep heeft dus geen enkele relevante kennis omtrent windenergie in huis en moet te rade gaan bij andere gemeenten. In de praktijk blijkt dat er geen enkele gemeente is die echt kennis van windenergie in huis heeft. Men is afhankelijk van sterk gekleurde rapporten van niet onafhankelijke advies bureaus.

Het onderzoek zal voor de zomer van 2017 zijn afgerond. De werkgroep zal de uitkomsten van het onderzoek presenteren aan de gemeenteraad.

De leden van de raadswerkgroep zijn:

  • Dennis Russchen, D66, voorzitter
  • Hessel Dooper, CDA
  • Jeannet Huizing, ChristenUnie
  • Henk van den Berge, SGP
  • Harry Voss, Partij voor de Dieren

Is deze groep wel zo onafhankelijk als de gemeente Apeldoorn ons wil doen geloven?

De voorzitter is jurist bij de Nederlandse Bank. DNB is een fervent voorstander van geldverslindende duurzame energie en vooral bij windenergie is het vijf voor 12.

De Nederlandse Bank pleit in een rapport voor een drastische verandering van ons energiesysteem, met zon- en windenergie als belangrijkste energie opwekkers.
Een van hun juristen, Dennis Russchen, voorzitter van de raadswerkgroep en lid van D66 zou onafhankelijk moeten zijn maar is dat natuurlijk niet, want hij kan zijn groene directeur Job Schwank niet voor de voeten gaan lopen met een andere mening.

Van het CDA is bekend dat ze voor windenergie zijn.

De mening van Carla Dik-Faber over windenergie is bekend. Haar standpunt zal door de Apeldoornse CU ondersteund worden.

De SGP ondersteunt windenergie, dus dat ik ook duidelijk.

Met Harry Voss hebben we een fervent voorstander van windmolens in de Raadswerkgroep.

We zitten dus opgescheept met een raadswerkgroep die volledig windenergie steunt. En deze mensen moeten een onafhankelijk oordeel vellen of windenergie in Apeldoorn mogelijk is?

Adviesbureau Wing
Wing komt voor uit Wageningen UR en Alterra. Het was van Alterra bekend dat het in alle rapporten over energie pro windenergie is.
Meer uitleg is niet nodig.

De Groene Rekenkamer is van mening dat op geen enkele wijze er van een onafhankelijk advies gesproken kan worden.
Zo werkt het in Apeldoorn dus. Vrienden onder elkaar en de bevolking wordt gewoon een nep rapport onder de neus geduwd.