Ambitieus, Peperduur, Onbetaalbaar

Dinsdag 8 maart 2016

Erg ambitieus, zo noemt het Centraal Planbureau (CPB) het plan waar de fractievoorzitters van PvdA en GroenLinks in november mee kwamen. Diederik Samsom en Jesse Klaver stelden toen voor om de energievoorziening in Nederland al in 2050 volledig duurzaam te laten zijn.

Met ambitie is natuurlijk niets mis, maar het CPB schetst ’ingrijpende gevolgen’ als de veelbesproken Klimaatwet van bovenstaand duo daadwerkelijk zou worden ingevoerd, Complete industrieën zouden de grens oversteken. Gesteld dát de mensheid in staat is de opwarming van de aarde een halt toe te roepen, wordt het milieu er geen zier beter van als broeikasgassen simpelweg elders uit de schoorsteen komen. Intussen zouden de gevolgen voor de Nederlandse economie desastreus zijn.

De timing van het voorstel van Samsom en Klaver was destijds bepaald niet toevallig, namelijk in aanloop naar de klimaattop in Parijs. Klimaatbeleid leent zich uitstekend voor politieke profilering. Zodra het om daadwerkelijk beleid gaat, blijkt de problematiek beduidend complexer.

Dat was in november overigens ook al duidelijk. Maar het is goed dat het CPB er nog even op wijst dat de overgang naar meer duurzame energie zich niet leent voor peperdure én zinloze nationale revoluties.
Aldus de Telegraaf in een hoofdredactioneel commentaar.

Aanvulling door redactie Groene Rekenkamer

Toen deze plannen in november 2015 werden gepresenteerd maakte de Groene Rekenkamer een ruwe schatting van de kosten. Die zouden de komende 35 jaren tot 2050 tussen de € 750 miljard en € 1.500 miljard bedragen en dat is nog zonder opslagcapaciteit die een veelvoud gaat kosten. Over de door de Groene Rekenkamer geschetste bedragen werd vooral door de subsidiegraaiers lacherig gedaan, maar we voelen ons nu gesteund door het CPB.

We zullen de bedragen nog een keer herhalen:

Om de energievoorziening in Nederland in 2050 volledig duurzaam te laten zijn moet gerekend worden met bedragen tussen € 3.000 miljard en € 6.000 miljard tussen nu en 2050.
Dat is tussen € 85 miljard en € 170 miljard per jaar. En dat elk jaar weer tot 2050, maar dan moeten ze er wel vandaag nog mee beginnen en daar is dus geen geld voor.

Ieder verstandig mens weet dat dit onhaalbaar en onbetaalbaar is.

Dat Urgenda en andere instellingen graag mooi weer spelen met het geld van huishoudens is bekend, maar laten ze de realiteit niet uit het oog verliezen. Dit geld is er niet en zal er niet komen ook.

De kosten zullen per jaar astronomisch zijn zonder dat er enig vooruitzicht is dat broeikasgassen werkelijk zullen dalen.

Gemeenten

Veel gemeenten in Nederland willen niet achterblijven met hun zogenaamde duurzaamheidsambities. Ze maken zich niet druk om de kosten, die worden immers verhaald op de huishoudens en het bedrijfsleven? Zo er al kostenberekeningen zijn gemaakt.
De vraag is of het bedrijfsleven bereid is honderden miljarden te investeren in iets waar geen berekeningen van kosten en baten zijn gemaakt en waarvan nu al vaststaat dat het onbetaalbaar zal zijn, want, opmerkelijk, geen enkele gemeente houdt rekening met opslag van stroom voor als het niet waait en als de zon niet schijnt.

Juist die opslag is onbetaalbaar. Batterijtechnologie uit de jaren ’70 van de vorige eeuw, die nu gebruikt wordt, zal in de komende decennia niet wezenlijk beter worden.
Dure batterijen worden in serie en/of parallel gezet om een beetje capaciteit te creëren, zie de Tesla batterij, die voor particulieren onbetaalbaar is en dat ook de komende jaren zal blijven.

Zie ook: https://www.groene-rekenkamer.nl/4464/tesla-10-kwh-batterij-gehyped/

Om even de jaarlijkse bedragen om de energievoorziening in Nederland in 2050 volledig duurzaam te laten zijn in perspectief te plaatsen, een overzicht van de Overheidsfinanciën in 2016:

Begrotingstekort:                € 10,6 miljard
Overheidsschuld 2016:      € 466 miljard en explosief stijgend. (€ 27.000 per Nederlander)
Rentelasten staatsschuld:  € 7,8 miljard

Het is duidelijk dat de overheid geen geld meer heeft en de kosten voor een volledig duurzame energievoorziening niet kan betalen.
De rekening komt dus bij de huishoudens en het bedrijfsleven te liggen.

Voor de huishoudens rekenen we voorlopig met bedragen per jaar die het voorstellingsvermogen ver te boven gaan.

Duidelijk is in ieder geval dat wanneer Nederland in 2050 volledig op duurzame energie moet draaien, meer dan de helft van alle Internationals en industriële bedrijven naar landen verhuisd zal zijn waar de energie goedkoper is, dat de werkeloosheid in Nederland explosief zal stijgen en dat de kosten van energie voor de huishoudens niet meer te betalen zijn.

Nederland in 2050 volledig draaiend op duurzame energie?

Vergeet het maar snel. Nederland wordt internationaal gezien het duurste land wat energie betreft en dat is geen aanlokkelijk vooruitzicht voor bedrijven die ons land zullen mijden.

Quick Scan
Voor gemeenten die graag een overzicht willen hebben van de kosten die hun inwoners per jaar moeten betalen om volledig energieneutraal te zijn of volledig op duurzame energie willen draaien, maakt de Groene Rekenkamer graag een Quick Scan die gebaseerd is op uw behoeften
Neem daarover contact met ons op. Stuur een email naar: kantoor at groene-rekenkamer.nl en we nemen contact met u op.