Gekkenhuis

Maandag 7 maart 2016

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

IJsbeer

Mundus vult decipi, ergo decipiatur “De wereld wil bedrogen worden, laat haar dan bedrogen worden”

Dit is een ervaringsfeit van alle tijden. Even actueel is immers wat ons wordt wijsgemaakt over de AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) en de ‘zegeningen’ van hernieuwbare energievormen.
De afgelopen weken staarde ik geregeld naar mijn tv- en pc-scherm mij afvragend of kantelprofessor Rotmans nou net wel dit ene reële kantelpunt over het hoofd heeft gezien. Zijn wij namelijk het kantelpunt voorbij van een niet meer te stoppen waanzin die volksvertegenwoordigers, het ABP, DNB etc. geslagen lijkt te hebben doordat zij zich decennialang hebben laten bedriegen. Thans zijn zij bezig om onder regie van Greenpeace, Milieudefensie en Urgenda onze en die van de generaties na ons cultuur, welvaart, maatschappelijke cohesie en energievoorziening af te breken.
Verpaupering en een bananendictatuur onder leiding van Nijpels staan ons te wachten. Dit kan niet anders, want hernieuwbaar is een inferieure techniek. Landschapbedervend, beroerd voor de gezondheid, een gevaar voor de vogelstand, ellende op het net oplevert, geen gram CO2 bespaart en grondstoffen verspilt. Het is onmogelijk om een dergelijke verspillende en nutteloze vorm van energievoorziening van de grond te krijgen zonder planeconomische dwang en regelgeving van bovenaf bestaande uit vooral verboden. Is het niet hypocriet zich zo druk te maken over veeteelt of de Amerikaanse levenswijze? Hernieuwbaar verspilt zelf schrikbarende hoeveelheden staal, cement, kunststof uit olie, zeldzame aardmetalen, landoppervlak en voedsel- en bosareaal. Protagonisten van hernieuwbaar kunnen beter de hand in eigen boezem steken alvorens andersdenkenden in de beklaagden bank te zetten volgens het name-and-shame-principe van Urgenda.

Zie hier bovenop het Eco Industrieel Complex en meteen is de belangenverstrengeling van industrie en de milieubeweging glashelder. Beide hebben elkaar nodig om te kunnen overleven op kosten van de belastingbetaler. De milieubeweging fabriceert de leugens waarmee volksvertegenwoordigers zich laten bedriegen om planeconomische regelingen te treffen waar dan de industrie van profiteert.

En hier voegde zich nu De Nederlandsche Bank bij met een als advies vermomd politiek vooringenomen standpunt dat berust op de gefaalde modellen van het IPCC en de mythe van de 97% consensus. Het is een onthutsend dat zelfs DNB zich zo heeft laten bedriegen. Elders in economische kringen wordt heel anders gedacht bovendien.

http://richardtol.blogspot.nl/2015/06/klimaatbubbel-is-een-broodje-aap.html

Daar is ook het conceptplan van D66 om het boren naar schaliegas wettelijk te verbieden. Gaat D66 ook verbieden om uit te ademen? Weer een meedrijven met de waan van dat collectieve bedrog om de kiezerszieltjes te winnen. Remco de Boer verwoordde het aldus: Het is een vreselijk woord, maar de Nederlandse politiek kan niet meer zonder: draagvlak. Vluchtelingen, windmolens, schaliegas, het gaat allemaal om dezelfde patronen. Activisten organiseren verzet met een overdreven voorstelling van zaken, politici nemen die over om de kiezer te vriend te houden en de media verzuimen om de feiten die door zowel activisten als politici worden gedebiteerd deugdelijk na te trekken.

Lees ter illustratie het standpunt van D66:

Geachte heer (naam weggelaten om privacy reden),

Hartelijk dank voor uw mail aan D66. Vermindering van de CO2 speelt uiteraard een rol, maar het uitgangspunt van D66 is eigenlijk wat anders. Graag licht ik ons standpunt toe.

D66 wil dat het aandeel duurzaam in onze energievoorziening sneller groeit. Door meer duurzame energie zorgen we er niet alleen voor dat we klimaatverandering tegen gaan, maar worden we ook sneller onafhankelijk van aardgas en olie uit Rusland of het Midden Oosten. Ook levert duurzame energie op termijn veel extra innovatie en banen op. Nu is het aandeel duurzame energie in Nederland nog maar 4,5%. Daarmee bungelen we onderaan de Europese lijst. Slechts drie landen doen het nog slechter. Andere West-Europese landen laten ons ver achter zich. Finland, Denemarken en Zweden variëren bijvoorbeeld van 26% tot 51% duurzame energie. Voor 2020 heeft Nederland de doelstelling om minstens 14% van de energie duurzaam op te wekken. En het is maar zeer de vraag of we dat gaan halen.

Windenergie is voor D66 één van de mogelijkheden om voldoende duurzame energie op te wekken. Het is van de milieuvriendelijke energie bronnen voor Nederland het meest kosten-efficiënt en ook een betrouwbare bron. In tegenstelling tot wat u zegt, produceren windmolens rond de 70% van de tijd energie, en niet 30% zoals u zegt. D66 is ook een groot voorstander om de potentie van andere duurzame energiebronnen ten volste te benutten en te investeren in de innovatie en implementatie daarvan. Denk bijvoorbeeld aan zonne-energie, geothermie, het beter gebruiken van restwarmte en blauwe energie. Met de stand van de huidige techniek is het echter onmogelijk om de doelstellingen voor duurzame energie te halen, zonder naast al deze bronnen ook gebruik te maken van windenergie.

Bij grote, ambitieuze projecten bestaan helaas nadelen. Zo is het mogelijk dat windmolens horizonvervuiling veroorzaakt en problemen voor omwonenden geeft in verband met de slagschaduw en geluidsoverlast. Daarom is D66 tegen de plaatsing van windmolens rondom bewoonde gebieden, moeten er eisen gesteld worden aan het geluid dat ze mogen maken, en vinden we dat mensen altijd gecompenseerd moeten voor mogelijke schade. D66 vindt dat omwonden ook moeten kunnen meepraten, en écht inspraak moeten hebben, over de locatie van windmolens.

Een ander punt van zorg is dat windmolens veel kosten. Een overgroot deel van de ambitieuze energie plannen zijn echter op de korte termijn helaas duur. De overheid is er ook om ervoor te zorgen dat Nederland op de lange termijn voldoende, eigen, duurzame energie kan opwekken. De terugverdientijd van een windmolen is om en nabij de 10 jaar, en dat zal alleen maar afnemen. Door te investeren in windenergie stimuleer je de sector waardoor de technologie een innovatieprikkel krijgt. Hiermee wakker je de sector aan en zal de markt steeds kosten-efficiënter gaan functioneren. Voor D66 is het daarbij van belang dat de omwonenden van windmolens er volwaardig financieel aan kunnen meeverdienen, zodat zij ook de voordelen ervan genieten.

Laten we vaststellen dat deze informatie op elk punt feitelijk ondeugdelijk is, onrealistisch, onbetaalbaar of gewoon wensdenken. Waarom denken sommigen dat de kiezers bij de laatste verkiezing onze volksvertegenwoordigers het mandaat voor deze megalomane denkbeelden hebben gegeven? Dit was natuurlijk niet het geval. De kiezer had toen immers geen idee van de consequenties, omdat deze al jaren geïndoctrineerd was door de milieubeweging. En nog steeds roepen Minnesma, Jan Vos, Van Tongeren en Greenpeace glashard feitelijke onjuistheden. Lees ook nu weer:

Ook in het boek van Albert Koers Windenergie en Overheid worden de 10 feitelijke onjuistheden die Greenpeace over windturbines debiteert aan de kaak gesteld. Het verstandige advies luidt dan ook dat elke mededeling uit de koker van GP, Urgenda en Milieudefensie opgevat moet worden als feitelijk onwaar. De praktijk toont dit overvloedig aan.
Hoe objectief blijkt het mandaat van die geïndoctrineerde kiezer dan nog? Hoeveel vertrouwen kun je dan nog hebben in politici die de feiten niet kennen of opzettelijk verdraaien? Hier mogen zeker vraagtekens bij geplaatst worden. Ziehier de werkwijze van de milieubeweging die Remco de Boer weergeeft: ‘Schets een afschrikwekkend beeld van de toekomst, focus op de twijfel en risico’s die elke menselijke activiteit omgeven en laat ontlastend bewijs buiten beschouwing. Hijs medestanders zo hoog op het schild dat ze er niet meer af durven. Zet tegenstanders onder druk. Serveer experts die een andere mening hebben af als belanghebbend, vooringenomen en niet onafhankelijk. Wakker ook het wantrouwen tegen bestuurders aan door verdachtmaking. En weet dat de achilleshiel van elke politicus is zijn of haar herverkiesbaarheid is. Hoe huiveringwekkender de angstbeelden zijn en hoe harder de kritiek des te meer de media-aandacht is.’

Het onderstaande laat zien hoe het er bij GP aan toe gaat:

http://luna.pos.to/whale/gen_art_green.html

“The secret to David McTaggart’s success is the secret to Greenpeace’s success: It doesn’t matter what is true, it only matters what people believe is true…. You are what the media define you to be. [Greenpeace] became a myth, and a myth-generating machine.”
En:
“Machiavellianism and mysticism alike played their parts in the shaping of the consciousness [that Greenpeace] expressed. It embodied at times a religious fervor, at other times a ruthlessness that bordered on savagery…. Corruption and greatness both played their part and both took their tolls.”

Ik ben geen kenner van massahysterie, maar als zelfs het ABP en DNB zich hierin laten meezuigen, slaat de schrik mij om het hart. Men kan er immers op wachten dat ooit de klimaatbubbel klapt en we de zoveelste bubbel beleven. Het is wel pensioengeld waar het ABP nu mee gokt. De motivatie van het ABP heeft meer weg van religieuze ijver en een knieval voor Greenpeace.
Is hier niet meer sprake van pseudowetenschappelijk bijgeloof/religie? Het is al eerder gezegd. Leerzaam en vermakelijk is wat Matt Ridley schrijft in zijn recente boek The Evolution of Everything in hoofdstuk 14 The Evolution of Religion. Hierin belicht hij o.a. bijgeloof aan de hand van de commotie rond de fameuze graancirkels die in de 90’er jaren voor ophef zorgden en die tot de wildste speculaties leidden zoals noodkreet van Gaia. De auteur en later ook studenten tuk op een geintje maakten die cirkels zelf in nachtelijke uren, lieten alles op tv registreren en confronteerden hiermee de ‘experts’. Hypothese weerlegd, zou je denken, maar zo werkt het niet wanneer een falsificeerbare hypothese de status van religie heeft kregen. Onlangs, zo schrijft Ridley, verscheen een boek waarin ‘aangetoond’ werd dat sceptici als Ridley deel uitmaken van een complot met de regering, CIA, het Vaticaan en de media die het publiek hersenspoelen met de idee dat er geen bovennatuurlijke verklaring voor die graancirkels is. Herkenbaar? Sceptici van opwarming die ervan beticht worden deel uit te maken van een complot met de fossiele industrie? Sceptici die zich door Big Oil &Coal laten financieren en de media proberen te beïnvloeden? De parallel met de AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) is treffend. Metingen, zeg de zelfgemaakte graancirkels, vermogen de gelovige in de IPCC-modellen evenmin te overtuigen. Helaas valt te vrezen voor dit toenemende pseudowetenschappelijke bijgeloof waarmee de wereld zich zo laat bedriegen. Zeus, Baäl, Ra, heksen en nu, bij gebrek aan spiritueel houvast door de ontkerkelijking, beleeft bijgeloof een Renaissance. Het geloof in de CAGW-hypothese hoort tot dit ‘pantheon’ van bijgeloof. Het moet worden toegegeven: de milieubeweging heeft hier virtuoos op ingespeeld, want de mens kan niet zonder iets om bang voor te zijn of verklaringen voor verschijnselen. Een stormvloed moet wel een straf van God, Gaia of Greenpeace zijn voor onze CO2-zonde of vul maar in. Pascal Bruckner had dit goed gezien. Het zal niet meevallen om dit ongedaan te krijgen. De denazificatie ging ook niet van een leien dakje.
Tot die tijd zullen bedrog, indoctrinatie en naïviteit rondwaren als apocalyptische ruiters waar weinigen aan kunnen ontsnappen.

Gore

Tot slot, hoe gaat het elders in de echte wereld? Nucleaire ontwikkelingen gaan in stilte bottom up door. Zelfs GP of D66 kunnen dit niet tegenhouden.

http://energy.gov/articles/tomorrow-s-nuclear-reactors-are-closer-you-think#.Vtk8-feYrOU.twitter