Demagogisch moddergooien

Zondag 24 januari 2016

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Wij mochten ons weer eens verheugen in een betoog uit de mond van Jan Paul van Soest inzake de twijfels aan de in bepaalde kringen gepredikte op handen zijnde ondergang van Moeder Aarde.

https://www.villamedia.nl/artikel/opinieredacties-moeten-beter-overleggen-met-vakredacties

Zo kunnen we lezen:
Wie financiert bijvoorbeeld Climategate.nl, een site van klimaatsceptici waar hard op de man gespeeld wordt en waar allerlei onzin te vinden is. En hoe zit het met de geldstromen richting de klimaatsceptische denktank De Groene Rekenkamer?

Onzin op Climate Gate?
Van Soest geeft geen voorbeeld maar bedrijft slechts demagogie van het bekende bij de milieubeweging in zwang zijnde Stropopargument om de discussie op voorhand dood te slaan.
Het klimaat met al zijn fluctuaties is een vaststaand feit dat al heel, heel lang bestaat. Het klimaat kent sinds zijn ontstaan één constante, namelijk fluctuaties in temperatuur, ijsbedekking, CO2, golfstromen, weersystemen et cetera.

De Groene Rekenkamer, Climate Gate, noch enig ander weldenkend mens en wetenschapper zal dit gegeven ontkennen.

Wat probeert Van Soest dan duidelijk te maken? Kan het zijn dat hij meent te kunnen stellen dat er wél sprake is van een miljoenenjarenlange vlakke klimaatlijn en dat geen enkele klimatologische grootheid, zoals temperatuur, CO2, ijsbedekking, ijsbeerpopulatie et cetera, ooit enige verandering kende tot na 1850.
Dit lijkt mij sterk, want Van Soest heeft het degelijke onderwijs van Wageningen UR genoten en niets wijst op een voortijdige verturving van zijn denkpap. Een dergelijk onderwijsniveau heeft men bij De Groene Rekenkamer, Climate Gate en gerenommeerde wetenschappers als Singer, Lindzen en noem maar op ook genoten. Ook bij dezen wijst niets op een voortijdige verturving van de denkpap, slechts een verschil van inzicht. Wat houdt zijn kwalificatie van klimaatscepsis dan in? Niets, helemaal niets. Ongefundeerde demagogie dus, want scepsis betreft een ander denkniveau.

Wie door deze sceptische bril het boek van Van Soest leest, zal verrassingen constateren.
Zo is het opmerkelijk dat Van Soest dweept met de als onjuist ontmaskerde hockeystickgrafiek van Mann die dus wel uitgaat van een volledig vlakke klimaatlijn zonder enige significante verandering over de afgelopen 1.000 jaar. Elke in wetenschappelijk denken opgeleide zou bij de omvangrijke kritiek op Man ‘s grafiek, welke kritiek bovendien door de praktijkmetingen bevestigd wordt, terughoudender moeten zijn.
Iets wat wijd verbreid ook het geval is en sterk afwijkt van de mythe van 97% consensus waaraan Van Soest zich vastklampt.
Twijfel is immers logischerwijs inherent aan goede wetenschapsbeoefening. Wie echter meent deze gerede wetenschappelijke twijfel te moeten discrediteren, niet op gelijkwaardige wetenschappelijke argumenten, maar door demagogie en suggestieve belastering, maakt zichzelf ongeloofwaardig, tenzij er andere belangen een rol spelen, zoals eigenbelang. Follow the money dus. Ik vrees dat hier sprake van kan zijn. http://www.jpvs.nl/Pages/index.html

Immers, de subsidiepot is thans een schier onuitputtelijke inkomstenbron zoals die ook geldt voor de subsidie ontvangende boer met windmolens op zijn land of deze belangenverstrengeling:

http://www.volkskrant.nl/economie/belangenverstrengeling-bij-adviseur-windenergie~a4230597/?utm_source=dailynewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20160123&utm_userid=923fcb86-6717-4f91-9e9e-1111ac19802d

Follow the money zou in een nieuwe tak van hernieuwbaarheidsreligie dan wel –psychologie zo maar de status van een massapsychologische, emotionele, natuurwet kunnen krijgen. Ik vrees dat dit het geval is. Met bètawetenschapsbeoefening heeft dit immers niets te maken, eerder met theologie en massapsychologie.

Het is opmerkelijk dat Van Soest natuurkunde van de middelbare school benadrukt, alsof daar de grens van begrijpelijkheid ligt, alsmede de Nobelprijs voor natuurkunde die alleen Van Soest doorgrond lijkt te hebben. Van Soest schijnt de mening toegedaan, vermits ik hem goed begrijp, dat de gehele klimaatwetenschap te doorgronden is aan de hand van onze vertrouwde natuurkunde van de middelbare school.
Eigenaardig is dan te constateren dat de miljarden verslindende, bovendien falende, klimaatmodellen die het IPCC hanteert, niet met slechts een enkel wetenschappelijk zakjapannertje van een paar tientjes even goed werken. Op mij komt dit dan ook niet als wetenschappelijk onweerlegbaar feit over, maar als een poging criticasters op neerbuigende toon weg te zetten als simpele zielen die zelfs hun natuurkunde van de middelbare school niet snappen.
Wederom het Stropopargument en demagogisch moddergooien volgens het recept van Privé, namelijk de vragende vorm: Wie financiert bijvoorbeeld Climategate.nl, een site van klimaatsceptici waar hard op de man gespeeld wordt en waar allerlei onzin te vinden is. En hoe zit het met de geldstromen richting de klimaatsceptische denktank De Groene Rekenkamer?

In het huidige discours zou Van Soest door zijn ‘bewijs’ de door hem genoemde Nobelprijs toch zelf kunnen krijgen? De hypothese van Arrenius onweerlegbaar bevestigd en dus de nul-hypothese dat CO2 geen catastrofale opwarming veroorzaakt gefalsificeerd door natuurkunde van de middelbare school. Ik wens het hem van harte toe, maar ik vrees dat het Nobelprijscomité hier anders tegenaan kijkt.

Laat me raden waarom Van Soest zich hierin verongelijkt waant: degenen die de metingen van de werkelijke temperaturen op land, oceanen en troposfeer, verrichten en aldus het falen van de klimaatmodellen bevestigen, in zijn visie worden betaald door Big Oil&Coal. Vreemd dat Big Oil&Coal er dan niet in slaagde Al Gore en het IPCC die Nobelprijs te onthouden. Dit wijst op de selectieve demagogie van Van Soest. Laat ik vaststellen dat Van Soest nimmer de financiële boeken van De Groene Rekenkamer en Climategate heeft onderzocht. Zijn suggestieve lasterlijke vraag is dus wederom demagogisch moddergooien.

De Twijfelbrigade van Van Soest en dat artikel zijn dan ook een verhaal dat niet alleen politiek correct is, maar ook riekt naar het zakelijke belang van Van Soest. Dit is zeer herkenbaar in de tijdloze Bommel-boeken van ons aller Marten Toonder:

OlliBBHoe denkt u dit te betalen? Suggereert Grootgrut hier materiële armoede bij zijn klant? Veronderstelt de middenstander Van Soest niet, net als Grootgrut, op parallelle suggestieve en intimiderende wijze geestelijke armoede bij degenen die het verschijnsel van natuurlijk gedreven klimaatveranderingen onderschrijven? Ik ben bang van wel, want de geschiedenis leert een soortgelijk verhaal van 500 jaar geleden:

Galileo

Opmerkelijk is de overeenkomst met de strekking van dit artikel in Elsevier:

http://www.elsevier.nl/Nederland/blogs/2016/1/Gij-zult-onder-geen-beding-het-gelijk-van-Wilders-erkennen-2749821W/?masterpageid=158493&cmpid=NLC|elsevier_dagelijks|2016-01-22|’Gij_zult_het_gelijk_van_Geert_Wilders_niet_erkennen’_&utm_source=TripolisDialogue&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=els_22jan&cmpid=NLC|els_22jan|2016-01-22

Zo lezen we: We moeten politieke correctheid niet verwarren met beschaving. Politieke correctheid representeert de beschaving niet. Toch plaatsen de politiek correcte apostelen allen die het systeem bekritiseren, buiten de beschaving. Wie bijvoorbeeld kritiek heeft op het migratiebeleid of migranten, is een xenofoob en dat valt buiten de beschaving. Demonisering hoort bij politieke correctheid.

Hier moest ik aan denken: demonisering en suggestief belasteren van sceptici, hen wegzetten als klimaatxenofoben en onbeschaafden (alweer de Stropop) , een op de man spelende twijfelbrigade in optima forma die al meer dan 40 jaar actief is. Dit verdoezelt de echte twijfelbrigade namelijk het monsterverbond van de milieubeweging, de zakelijk belanghebbenden bij hernieuwbaar en politieke ideologie, kortom het Eco Industrieel Complex. Het artikel in Elsevier besluit:

Het gevolg is dan ook onvermijdelijk. Politieke correctheid leidt tot domheid in de wetenschap en slecht beleid in de politiek. Politieke correctheid saboteert de zelfcorrigerende macht van de democratie.

Zou dit de reden kunnen zijn waarom Van Soest c.s. moeite hebben feiten enerzijds, en fictie en (ideologisch) eigenbelang anderzijds van elkaar te onderscheiden? Zou politieke correctheid de oorzaak kunnen zijn waardoor onze democratie op het punt van hernieuwbaarheidstransitie aantoonbaar uitgehold wordt door het Eco Industrieel Complex? Het zou onze hedendaagse politiek en de ondemocratische besluitvorming en uitvoering rond het Nationaal Energieakkoord (o.a. de Crisis- en Herstelwet en de eenzijdige rol van van de milieubeweging) kunnen verklaren. Van Soest bewijst met zijn artikel en zijn boek, de Twijfelbrigade, het debat geen goede dienst. Het bewijst eens te meer dat opleiding en intellect onderscheiden moeten worden van eigenbelang en religieuze gevoelens. Kennelijk leent de site Villamedia een willig oor, maar ik zie niet dat het een wetenschappelijk objectief orgaan is.

Van Soest wil alleen dat de media zíjn standpunt onderschrijven. Desnoods door demagogisch moddergooien.