De wolf in schaapskleren

Zaterdag 19 september 2015

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

In de jaren 70 mocht de Westerse wereld met een nieuw fenomeen kennismaken: het kapen van vliegtuigen. Wat mij ervan is bijgebleven, is dat die kapers onschuldige en ongewapende burgers misbruikten als ruilmiddel, feitelijk als menselijk schild. Dit is een oorlogsmisdaad.
Het tweede dat mij is bijgebleven, is dat de kapers steevast uit een Marxistisch-Leninistische of Maoïstische nest kwamen. De Arabische zwart-witte kafiyyah, hoofddoek, werd het symbool van socialistisch geweld tegen en demonisering van het Westen. Zwart-wit staan model voor polarisatie tot op de dag van vandaag. Net als de vlag van IS model staat voor geweld door psychopaten.
Aan dit alles moet ik denken bij de huidige demonisering van CO2. Dit gas heeft het predicaat een broeikasgas te zijn, maar hoe dit precies in zijn werk gaat en hoe groot het effect is –vooral bij toenemende concentraties-, is nog volop onderwerp van studie; het is vooralsnog een ‘black box’.
Meer dan 100 jaar geleden poogde de Zweedse wetenschapper Arrhenius een mathematisch relatie te leggen tussen Y graden temperatuurstijging als gevolg van X toename van atmosferische CO2-concentratie. Zijn weinig succesvolle poging tot beschrijving van deze relatie werd niettemin te baat genomen door lieden die een allesbehalve wetenschappelijke agenda hanteerden.
Margaret Thatcher gebruikte als eerste het argument van een catastrofale opwarming door CO2, nu bekend als de CAGW-hypothese (Catastrophic Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) om de machtige Coal Board (vakbond) de nek te breken.
CO2 als politiek instrument dus om een links bolwerk uit te schakelen. En daarna verscheen Al Gore ten tonele, maakte een enge, wetenschap gammele, documentaire over CO2 die beweerde dat wij allemaal naar de filistijnen zouden gaan. Het is opmerkelijk dat zoveel bekommernis om het welzijn van de mensheid, hem zo ontstellend veel geld heeft opgeleverd. CO2 dus als verdienmodel.

We zien dus in geen van beide gevallen een wetenschappelijk doel, noch een wetenschappelijke methode conform de regels. De gevolgen bleven dan ook niet uit. Het idee: CO2 als politiek instrument én als verdienmodel door het verspreiden van angst en demonisering was te aantrekkelijk om te negeren voor de zieltogende milieubeweging die door de successen van o.a. de (petro)chemische industrie bij het terugdringen van de milieuvervuiling, vrijwel buiten spel was gezet.

De milieubeweging besefte de ongekende mogelijkheden die ‘raadgever’ angst kon bieden: hoe van een windei een gouden ei te maken?! Patrick Moore, als voormalig directeur van Greenpeace verwoordde het met zo veel woorden:

‘in 1986 verliet Greenpeace haar wetenschappelijke basis om een imperium van angst, desinformatie en demonisering te vestigen aangelokt door de potentiële financiële revenuen en de politieke macht’

De val van het communisme en het fiasco van het Maoïsme bracht in die tijd een stroom van verweesde Marxistische en Maoïstische vluchtelingen op gang die een veilig onderdak vonden in het asielzoekerscentrum van de milieubeweging. De milieubeweging bood hen asiel vanwege het gemeenschappelijk belang: financiële en politieke macht, en ontwrichting van de Westerse kapitalistische maatschappij, zoals thans openlijk wordt toegegeven. Dat de milieubeweging ook maar iets gelegen is aan het redden van deze planeet, is een illusie.
Geloofde men in de Middeleeuwen in heksen, omdat er geen verklaring voor veepest en mislukte oogsten voorhanden was. Thans tonen vele politici zich evenzeer als in de Middeleeuwen behekst door de voorgespiegelde mythe van ‘rampzalige’ menselijke CO2-emissie. Wat een verlossing zou het zijn als politici de moed zouden hebben naar voren te brengen wat al jaren bekend is, namelijk dat menselijke CO2 bij lange na niet als een betekenisvolle drijvende kracht achter de klimaatschommelingen beschouwd kan worden omdat de AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) is weerlegd. Iedereen met gezond verstand kan dit zelf ook wel bedenken. Dit durft men niet, op een uitzondering na. Het zijn dan ook wijze woorden van de psychologen Kruger en Dunning:

Niet falsificatie doet paradigma’s verschuiven, maar de autoriteit van de zittende macht. Zolang die zijn misvatting niet in wil zien, zullen sceptici niet slagen in het omverwerpen van de bestaande theorieën door middel van contrabewijzen en falsificaties. Popper’s principe dat elke theorie bij één falsificatie ongeldig is klopt in principe, maar geldt helaas niet in de praktijk.

In één klap zijn we dan een zeer welvarende natie. Het komt er daarentegen op neer dat in het zicht van een dergelijk fiasco wat de verwerping van die AGW hypothese is, mensen doorgaans uit angst voor gezichtsverlies hun toevlucht zoeken tot ontkenning, cognitieve dissonantie geheten. Dit gaat nogal eens gepaard met ad hominem verketteringen, scheldpartijen, en allerlei negatieve kwalificaties aan het adres van degenen die het falen van de AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) onder de aandacht brengen. Emotie krijgt dan de overhand, wat veel verraad over het wetenschappelijk gehalte. De kaping van de CO2-mythe heeft klaarblijkelijk bij veel politici geleid tot een succesvolle verlamming van het gezonde verstand en het ontbreken van persoonlijke politieke moed, laat staan staatsmanschap, op een enkeling na. Kennis ontbreekt.

CO2 vormt thans 0,039% van de atmosferische gassen. De jaarlijkse toename is in de orde van 1 a 2 duizendste procent. Een interessant berekening is de volgende:

In de dampkring is de hoeveelheid CO2 0,039%. Het door mensen uitgestoten CO2 –uitademen incluis- bedraagt 0,0012% ( = 3,2% van 0,039%) van de gassen in de dampkring. CO2 draagt voor 0,9°C bij aan de totale temperatuuroverdracht aan het broeikaseffect. Het menselijk effect is dus 0,029°C (3,2% van 0,9°C). Ruim binnen de natuurlijke variatie van 2°C sinds de laatste ijstijd.

http://www.geocraft.com/WVFossils/greenhouse_data.html
(de concentratie CO2 moet worden bijgesteld, maar de berekeningswijze blijft dezelfde)

Het is zeer de vraag of deze stijging van CO2 uitsluitend van menselijke origine is. Het is inmiddels aannemelijk geworden dat op de relatief kortere termijn schommelingen van CO2 in de atmosfeer 800 tot 1000 jaar achter lopen op schommelingen in de mondiale temperatuur.

http://joannenova.com.au/global-warming-2/ice-core-graph/

Al moet hier wel een kanttekening bij geplaatst worden:

http://www.skepticalscience.com/skakun-co2-temp-lag.html

Het is dus maar de vraag of er überhaupt wel een verband is.

Bovendien is onvoldoende bekend over de wisselwerking tussen CO2-berging in de oceanen die zeker 50 maal hoger is dan de atmosfeer, de opslag in kalkvorming door schelpdieren en gesteenten die nog eens een factor 100 extra bedraagt, en de atmosfeer. Om nog maar te zwijgen van bossen en gewassen. Er is geen reden om klakkeloos aan te nemen dat de toename van de CO2-concentratie in de atmosfeer 100% is toe te schrijven aan menselijke origine. Er zitten helaas geen labels aan de moleculen. Vooralsnog is dit het beeld dat de relatie tussen CO2 en temperatuur op de zeer lange termijn weergeeft:

Grafiekco2De relatie tussen CO2- en temperatuurveranderingen op lange termijn is niet aanwezig. Het lijkt vooralsnog eerder toeval dat er een positieve dan wel negatieve correlatie is. En dan is er nog dit.

CO2polEr zijn mensen die beweren dat CO2 een luchtvervuiler is. Waar is dit op gebaseerd? Is CO2 dan gevaarlijk? Mij lijkt dit niet het geval, omdat CO2 de basis is van het leven. Zonder dit gas zou er geen leven zijn op aarde en zouden we dus geen last hebben van lieden die propageren dat CO2 gevaarlijk is, omdat wijzelf sceptici dan ook niet hadden bestaan. Nu dan, hier zijn de cijfers waarover duikbootbemanningen in de oorlog konden meepraten:

CO2 heeft de volgende effecten op mensen, gemeten naar volumepercentage in lucht:

• 1% : Slecht geventileerde drukke (werk) ruimte. Sufheid bij langere blootstelling.
• 1,5%: Versnellen en verdiepen van de ademhaling.
• 2% : Licht narcotisch effect, toename van bloeddruk en polssnelheid, afname van het gehoor.
• 4-5%: CO2-gehalte in uitgeademde lucht. Veroorzaakt naast bovengenoemde effecten ook duizeligheid, verwarring en een gevoel van ademnood bij langere blootstelling. Uiteindelijk raakt men bewusteloos. Vanaf een concentratie van 5% kunnen ook paniekaanvallen voorkomen, door de invloed van CO2 op de amygdala (bepaalde delen van de hersenen).
• 8%: Hoofdpijn, zweten, verlies van gezichtsvermogen en krampen. Bewusteloosheid na 5 tot 10 minuten, gevolgd door de dood na 30 minuten tot een uur.
• 20% en hoger: Bewusteloosheid na enkele ademteugen, snel gevolgd door ademstilstand. Dood na enkele minuten.

http://www.cmo.nl/vnarena-vob/aardrijkskunde/basisopdrachten/opdracht-3/co2-is-giftig

Bij 8% concentratie treedt na 30 minuten de dood in. Dit betekent dat er een concentratietoename moet zijn van 200 maal die van de huidige atmosfeer. Die wordt pas bereikt over 100.000 jaar bij de huidige toename, mits wordt aangenomen dat alle CO2-verandering in de atmosfeer van menselijke oorsprong is. Dit is een onjuiste aanname zoals we gezien hebben. Vooralsnog doet Greenpeace mee aan het in standhouden van de mythe van CO2 als vervuiler, getuige het onderstaande citaat:

However, among the world’s top economies, the US still stands out as the number one polluter. With less than 5 percent of the world’s population, the US is the world’s largest producer of greenhouse gases and is responsible for almost a quarter of global emissions of carbon dioxide.

http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/climate-change/science/co2_emissions/

Hierbij haakt Greenpeace in op deze stellingname in The Clean Air Act:

http://www.nrdc.org/air/pollution-standards/

En ja, er zijn zelfs mensen die beweren dat CO2 giftig is. Het onderstaande moge leerzaam zijn.
Giftigheid is een typisch ingeprent chemofoob misverstand dat mede door de milieubeweging in het leven is geroepen. De grote Zwitserse arts Paracelsus formuleerde in de 16e eeuw de meest belangrijke en tevens meest onbegrepen stelling: Dosis sola facit venenum, de dosis slechts veroorzaakt de giftigheid. Hoezeer is dit op CO2 van toepassing zoals we hierboven zagen!
Zonder deze en enige scheikundige kennis zou men dan bevreesd kunnen raken bij het lezen van de naam van deze chemische substantie: dihydroximonoxide. Ik vraag mij af welke lezer beseft dat het hier om gewoon water gaat.

Het staat mij tegen dat onwetende schoolkinderen worden geïndoctrineerd met de bovengeschetste onwetenschappelijke mythe van CO2; inzet door de milieubewegingen van eco-kindsoldaten, zoals IS thans kinderen indoctrineert.

En dit laat Onderwijs zomaar gebeuren. Snapt de Minister dan niet dat Greenpeace de regie overneemt op een belangrijk punt? Greenpeace misbruikt schaamteloos kinderen door deze hun onderwijzers te pressen de doctrine van Greenpeace te ‘onderwijzen’. Wij weten dat wat kinderen is ingeprent vrijwel onuitwisbaar is. De eco kindsoldaten van nu vormen derhalve de financiële en bestaanszekerheid van Greenpeace in de verre toekomst.

http://www.greenpeace.nl/opschool/docenten/handleidingen/

Persoonlijk vind ik deze praktijk stuitend en typerend voor het gebrek aan respect voor menselijke waardigheid. Ik wil dan ook de vergelijking maken met de vliegtuigkapers van toen: ongewapende burgers misbruikten als ruilmiddel, feitelijk als menselijk schild. Dit is een oorlogsmisdaad. Oftewel: onwetende schoolkinderen misbruiken als investering om de eigen positie veilig te stellen. Dit is een misdaad tegen het fundamentele recht om zichzelf te kunnen ontplooien. Maar van Greenpeace kennen we niet anders, gegeven het optreden bij Gouden Rijst en malariabestrijding.

De vliegtuigkapingen van toen zijn voorbij, maar kosten de wereldgemeenschap thans onvoorstelbare ontwrichtende bedragen. Met de kaping van CO2 door de anti Westerse milieubewegingen, is het niet anders gesteld. De mythe van de AGW-hypothese kost het Westen € 1 miljard per dag aan bestrijding van een door Thatcher, Al Gore en de milieubeweging in het leven geroepen mythe. Het slaat mij dagelijks met verbijstering dat weldenkend geachte lieden zich zo makkelijk laten inpakken door de milieubeweging en zich niet realiseren te maken te hebben met wolven in schaapskleren die uit zijn op eigen gewin en vernietiging van deze maatschappij en hierbij geen enkele leugen schuwen.

Tot besluit laat ik Patrick Moore aan het woord:

http://www.thenewamerican.com/tech/environment/item/20492-greenpeace-founding-member-climate-alarmism-preposterous-co2-emissions-saving-lives

Moore points out that the IPCC, for instance, has a damning conflict of interest: Its mandate is to investigate only the alleged human causes of climate change. So not only is our understanding of the factors influencing climate relatively poor, but the IPCC will not even consider the natural ones, which constitute all or at least most of them and which could place any anthropogenic factors in perspective. And, well, when you only get paid for hammering, you just might claim everything is a nail. If the IPCC ever acknowledged that man-caused factors were non-existent, negligible, or even positive, its funding would be gone and its scientists and bureaucrats unemployed.

Unfortunately, the AGW con merely reflects a scientific world so rife with fraud today that one leading computer scientist claimed that three-quarters of the papers in his field were “bunk,” as I reported in “Blinding Me With Science: Fraud and Folly for Fame and Funding.” And, in fact, the truth on climate might just be the polar opposite of notions of polar melt-off. Some researchers claim — as I was warned of as a child in the ’70s — that we’re actually poised to enter another ice age.

Greenpeace kent geen respect, maar slechts PR. Moge deze vernieling van de werelderfgoed onlangs Nazca-lijnen hiervan getuigen:

GPchange