Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Die van Greenpeace opportunistisch

Woensdag 17 september 2015

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Al langer koester ik ‘enig’ wantrouwen ten aanzien van de ware bedoelingen van de milieubeweging in het algemeen, Greenpeace in het bijzonder. Na observatie van de feiten en vergelijking ervan met hun beweringen, dringt zich de gevolgtrekking op dat men er verstandig aan doet het tegenovergestelde van de beweringen die Greenpeace doet, als correcte weergave van de werkelijkheid aan te nemen. Dit vergt soms contra-intuïtieve discipline. Dit wil zeggen dat men zich moet dwingen het betrouwbaarheidsimago van Greenpeace (GP) na de glorietijd tot 1986, af te schudden opdat daaronder de spreekwoordelijke schaapskleren zichtbaar zijn geworden. GP bezigt een PR-jargon en dito tactiek die slechts bedoeld is om argeloze volwassenen en onschuldige kindertjes te misleiden c.q. te indoctrineren. Zie bijvoorbeeld diergaarde Blijdorp.
GP zal bijvoorbeeld altijd spreken over de kwetsbare Noordpool, nooit alleen maar de Noordpool. GP is zeer bedreven, mogelijk door intensieve trainingen, om stelselmatig feiten te verdraaien, deze te verhullen of valselijk aan te dikken waardoor de burger op het verkeerde been wordt gezet. Het overheersende negativisme en pessimisme in vrijwel elke uiting van GP staat in schrille tegenstelling tot de feiten. Tijdens de affaire rond het boorplatform Brent Spar bleek weer eens hoezeer Greenpeace uitmunt in het mobiliseren van de volkswil door ronduit onwaarheid te prediken. De peperdure pr-bureaus van Shell waren geen partij voor de flamboyante, supersnel opererende pr-medewerkers van Greenpeace.
De ijsbeertellingen zijn er ook een voorbeeld van.

http://www.greenpeace.nl/actie/bescherm-de-noordpool/noordpool-inheemse-dieren/

Die beesten gedijen echter als een tierelier, al sinds 1970 na het invoeren van het jachtverbod. Zie o.a. Polar Bear Science met de expert Dr Susan Crockford. Geen wonder dat de deelnemers aan de Nederlandse ‘expeditie’ op Spitsbergen schietlessen kregen. Dit schept toch een ander beeld dan GP probeert op te dringen. Dat uitsterven is een mythe. En ook in dit voorbeeld kunnen we de voor GP exemplarisch grote hoeveelheid emotie oproepende negativismen lezen. We lezen in het blokje met de kop Slachtoffers:

• Slachtoffers
• Vastklampen
• Smeltende ijsschotsen
• Er is meer aan de hand
• Laatste druppels olie op aarde
• Slecht nieuws
• Ongerepte natuur

Dit zijn 7 alarmistische of verontrustende uitspraken in slechts 4 zinnen! Alle zijn klinkklare nonsens. Mijn hemel, we verzuipen in de olie!

En dan hebben we die verzuring van de oceanen sinds 250 jaar geleden van maar liefst 30% DERTIG PROCENT. Lieve hemel, welk een impliciet gesuggereerde catastrofe komt er op ons af! Dode riffen vol vissenlijkjes, al bij de vangst kant en klare zure haring, een groot deel van de wereldbevolking zieltogend door gebrek aan voeding uit de zeeën. Een maritieme versie van het fameuze boek van Rachel Carson in 1960 Silent Spring, waar ook niets van de voorspellingen is uitgekomen. Die verzuring is al net zo’n mythe.
Het begrip pH voor zuurmeting werd pas in 1909 geïntroduceerd. Dus hoe komt Greenpeace aan die wijsheid van 250 jaar geleden, laat staan 800.000 jaar geleden?

Dit schrijft Greenpeace:

Ocean Acidification

But retreating ice is not the only threat which the Arctic faces. As carbon dioxide from the burning of oil and gas goes into the atmosphere, concentrations of carbon dioxide in the ocean go up as well, making it more acidic. Carbon dioxide dissolves in cold water faster than it does in warm. But that storage comes with a price. The ocean’s pH value has dropped nearly 30 percent over the past 250 years to levels not seen in 800,000 years.

Kennelijk bevolkte 800.000 jaar geleden de bleekwater-barracuda de oceanen, een sinds lang bedreigde diersoort kennelijk op de rode lijst?

http://www.greenpeace.org/international/en/news/features/hands-off-the-arctic-260110/

Laten we de logaritmische pH schaalverdeling er eens bijhalen. Dan zien we waar Greenpeace op doelt:

Ph

U ziet het: een daling van 8,2 naar 8,1. Dit is basisch (zeg maar bleekwaterachtig) want de drempel voor een zuur milieu begint bij een pH van 7 en dan lager (zeg maar zoutzuurachtig). Daarboven is alles basisch (bleekwaterachtig). De natuurlijke variatie van oceanische pH beweegt zich tussen 7,6 en 8,2. Conclusie: er is niets aan de hand. Greenpeace (GP) toont zich ook hier weer een meester in het omtoveren van een niets-aan-de-hand-scenario tot een catastrofe. Helaas, het zijn er te veel nog die (periodiek) centjes overmaken naar GP zonder te beseffen dat het nog slechter besteed is dan aan de Winterhilfe 80 jaar geleden.

En daar kwam nu onlangs een opmerkelijk stuk over een standpunt van GP inzake de eindberging van radioactieve producten. Voor een goed begrip, mocht het u nog niet bekend zijn, GP is mordicus tegen kernenergie. Dit is een vanuit de raison d’être van GP een begrijpelijk standpunt, omdat kernenergie de goedkoopste en veiligste manier van energieproductie is, bovendien CO2-vrij en zonder subsidie kan onder niet door GP gedomineerde politieke omstandigheden. Erkenning van deze feiten is fataal voor het voorbestaan van GP. Bovendien, het druist in tegen haar anti kapitalistische ideologie om onze maatschappij door middel van gesubsidieerde windmolens en zonnepanelen tot een eco-dictatoriale planeconomische gemeenschap om te vormen. Bekommernis om onze planeet en duurzaamheid in de werkelijke zin des woords, lijken niet het doel van GP. Eerder geldt: ‘na ons de zondvloed’, de uitspraak toegeschreven aan markiezin de Pompadour maîtresse aan het hof van Lodewijk de Vijftiende. Wat betreft GP is er sindsdien niets veranderd aan het pompeuze eco-hof van heden ten dage.

GP en verwanten proberen ons wijs te maken dat we afstevenen op een apocalyptische baaierd aan rampen die door de mens is veroorzaakt. Mevrouw Minnesma van Urgenda, de illustere zusterorganisatie van GP, is zelfs bereid tot een boete doenende bedevaart naar Parijs, niet beseffend dat zij hiermee het bestaan van de groene religie bevestigt. De gedachte is immers dat wij zondaars schuldig zijn aan een hoop zelfbedachte narigheid rond het einde van deze eeuw. Dit doordat wij geplette plantjes verbranden. Met wetenschap heeft het niets te maken. Slechts met emotie. Zij zou er beter aan doen eerst Brückner’s The fanatism of the Apocalyps te lezen.

Al die opwarmingsnarigheid is volgens GP c.s. eenvoudig te voorkomen door aan de knoppen van het klimaat te draaien mits je maar genoeg windmolens in het GP-Noordzee-aquarium zet en het land overdekt met zonnepanelen en alle bossen kapt net zoals 250 jaar geleden. Een paradijs zonder engerds als Shell, Exxon en BP, zonder (petro)chemische industrie, zonder wereldhandel, maar een wereld met oneindig beschikbare gratis elektriciteit en gratis warmte uit de grond en biogasvergisters. Niets dat ooit nog deze idylle kan verstoren, omdat de mens immers de regie over het klimaat definitief heeft overgenomen. De eco-Hof van Eden lonkt achter de kim van het Nationaal Energieakkoord. Nooit meer klimaatverandering! De Efteling van onze moderne maatschappij.

Maar ja, wie als waarheid vermomde onwaarheden verkondigt, heeft een goed geheugen nodig om nog te weten waar hij de onwaarheid verborgen heeft. Dit gaat niet altijd goed, want GP gelooft in de komst van een volgende ijstijd! Kijk me daar nu toch eens aan. GP waarschuwt voor de funeste risico’s voor eindberging van kernproducten DOOR EEN IJSTIJD! Ja beste lezer, ik heb het een paar maal herlezen alvorens het te geloven.

http://www.nda.gov.uk/publication/changes-to-rwm-issues-register-may-to-july-2015/

U leest het hier bij punt 217-05:

RWM2

Een nieuwe ijstijd? Hoe kan dit nou? De invloed op het klimaat van niet humane origine, bijvoorbeeld de zon, is te verwaarlozen volgens GP en het IPCC? De mens bepaalt toch het klimaat waardoor het klimaat nooit meer hoeft te veranderen zoals we menen te mogen concluderen uit de gedachtegang van GP via het Nationaal Energieakkoord?

Laat ik terugblikken naar de verre historie. Dan zie ik dit:

G1Dus als ik GP goed begrijp zal die laatste warmtepiek altijd zo blijven als we de gehele wereld maar volzetten met windmolens, zonnepanelen, biovergisters, warmtepompen et cetera. Deze gedachtegang wordt versterkt doordat voor menselijke CO2-emissie zijn intrede deed, onder de manipulatieve handen van de uitvinder Michael Mann van de hockeystickgrafiek het klimaat vanaf het jaar 1000 tot 1850 opmerkelijk stabiel ‘bleek’. De Kleine IJstijd en de Middeleeuwse Opwarming namen plots dwergachtige proporties aan ten opzichte van de Moderne Opwarming Inmiddels weet zelfs het IPCC wel beter dankzij de vaardige hersens van McKitrick en McIntyre, bevestigd door Wegman voor de Senaat teneinde de zoveelste manipulatie te weerleggen.

En dan spreekt GP opeens over een ijstijd. Hieruit blijkt dat GP maar wat blaat gegeven zijn schaapskleren en ieder gelegenheidsargument te baat neemt ter meerdere glorie. Begrijpt GP nog wel zelf waar zij mee bezig is? Ik vrees van wel, namelijk manipulatie en opportunisme om zichzelf bestaansrecht te creëren. Uit dit alles blijkt dat GP en correcte, Popperiaanse, wetenschapsbeoefening op gespannen voet met elkaar staan. PR is waar het om gaat en kapitalistisch gewin, niet oprechtheid en zuivere wetenschap. Maar GP komt er mee weg.

Hier is een voorbeeld: eindberging van radioactief afval. Een veelzeggend voorbeeld van het opportunisme van GP blijkt uit een oude kalimijn in Duitsland Herfa Neurode genaamd. In deze mijn liggen op 600 meter diepte vele duizenden tonnen chemisch afval categorie 4 opgeslagen: kwik, cyanide, dioxine et cetera. Dit afval is reeds voldoende om de hele wereldbevolking uit te roeien. Het afval kent geen halfwaardetijd i.t.t. kernafval. Over 1 miljoen jaar is dit chemisch afval nog even gevaarlijk als nu. Heeft iemand van u lezers ooit iets vernomen over de jongens en meisjes van Greenpeace die zich vastketenden aan de treinen die dit chemisch afval nog steeds geregeld vervoeren? Is in bovengenoemd standpunt van GP over een IJstijd iets te lezen over de risico’s met betrekking tot dat chemisch afval?

Dergelijke ideologische ontsporingen lijken mij geen bijdrage aan de geloofwaardigheid van Greenpeace. Wie halve waarheden verkondigt, weet niet meer waar hij de waarheid verstopt heeft. Dit voorval is de zoveelste in een lange reeks die aantoont dat GP ongeloofwaardig is, niets met wetenschap van doen heeft en derhalve niet serieus genomen moet worden. Het is dan ook een raadsel waarom mensen nog doneren aan GP.

Zo lang voorstanders van maatregelen tegen opwarming op deze manier tegen kernenergie ageren, denk ik dat men zich blameert. Het legt immers het onwetenschappelijke niveau van alarmisme bloot: emotie, demagogie, gebrek aan kennis en kortzichtigheid, dan wel kwade opzet. Hoe anders is hun pleidooi te verklaren voor de inzet van dramatisch ontoereikende, in het geval van windmolens bovendien uitontwikkelde, technieken die nimmer ook de behoefte aan petrochemische producten kunnen vervangen? Aldoor blijft het hangen bij elektriciteitsopwekking, slechts 13% van de energievoorziening, maar dit is nauwelijks relevant.

Naar mijn mening is GP toe aan een ideologische revisie en heroverweging van terugkeer naar correcte wetenschapsbeoefening, alsmede een heroverweging van haar Maatschappelijk Verantwoord Optreden. Tot op heden blijkt niets van deze verantwoordelijkheid bij GP ten aanzien van de komende generatie, integendeel. Onze maatschappij is meer gebaat bij realisme ten aanzien van de feiten, innovatie en wetenschappelijk weldoordachte verantwoordelijkheid ten opzichte van de generaties na ons. GP blijkt hier niet toe in staat en staat wat dit betreft als extreem behoudend aan de zijlijn. In de uitdagingen die de komende generatie te wachten staan lijken mij GP –tevens Urgenda en D66- dan ook niet de aangewezen instanties om die maatschappelijke uitdagingen aan te kunnen vanwege hun opportunisme. Persoonlijk lijkt mij de terugtrekking van GP en de andere milieubewegingen een zegen voor de ontwikkeling van de komende generaties.