Gedeputeerde Staten Gelderland wil geen neodymium in provinciale windmolens

Donderdag 20 maart 2014

De VVD maakt een groot compliment aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland in het algemeen en aan gedeputeerde Mevrouw Traag, D66 Milieubeleid, Klimaat en Energie, in het bijzonder.
Zij heeft toegezegd dat Gelderland van alle ontwikkelaars/bouwers van windmolens een schriftelijke verklaring zal vragen dat in hun installaties geen neodymium, metaal uit China is verwerkt. Tevens zal de ontwikkelaar/bouwer zich in die verklaring verplichten de installatie af te breken als achteraf wordt vastgesteld dat er wel neodymium uit die streek blijkt te zijn verwerkt.

GS geeft dwingende voorwaarde aan
Deze verklaring is een dwingende voorwaarde voor medewerking van de Provincie Gelderland, zo heeft Mevrouw Traag in de commissievergadering Mobiliteit, Innovatie & Milieu (MIE) van 12 maart 2014 toegezegd.

Verwoestende effecten winning neodymium
In de afgelopen tijd werd, door een rapport van “de Groene Rekenkamer” duidelijk wat de verwoestende effecten zijn van de winning van het metaal neodymium in China. Dit metaal maakt de generatoren in windmolens effectiever en is in veel windmolens verwerkt. Lees het rapport “De dodelijke keerzijde van windenergie” voor meer details.

Provinicie onderneemt maatschappelijk verantwoord
Omdat de conclusies uit dit rapport nogal schokkend zijn en omdat de Provincie claimt in al haar handelingen MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) na te streven, heb ik schriftelijke vragen gesteld. Juist omdat bij de realisatie van de, door de IPO-afspraak opgelegde 230,5 MW windenergie in Gelderland de Provincie een grote rol speelt, is dit relevant. De vragen en de beantwoording vindt U hier:

http://sis.prv.gelderland.nl/brondoc/PS/2014/ANTWOORD/SIS_13329.PDF

VVD streeft naar heldere afspraken
Het college was het dus feitelijk in alles met de VVD eens. Alleen gaf men aan geen invloed te hebben als de bouw van de installatie eenmaal was gestart. Daarin verschilden wij van mening. Daarom heb ik in de commissie MIE van 12 maart 2014 aan gedeputeerde Mevrouw Traag het volgende gevraagd: Mijn vraag is of het college bereid is om in ruil voor Provinciale medewerking van de bouwer/ontwikkelaar een schriftelijke verklaring te eisen dat in die specifieke installaties het genoemde neodymium uit de beschreven streek NIET verwerkt is. Mocht later blijken dat dit wel het geval is, dan is de bouwer/ontwikkelaar akkoord met de verplichting om de installatie geheel te amoveren.

College vraagt om schriftelijke verklaring van windmolen-bouwers
Haar antwoord op deze vraag was een ondubbelzinnig en kort: JA! Hiermee hebben wij een duidelijke en keiharde voorwaarde gesteld aan medewerking van de Provincie Gelderland aan ontwikkelaars/bouwers van windmolens, die de gedeputeerde Mevrouw Traag, namens het college van GS, heeft gedaan.

VVD-ers blijf alert!
Als VVD zullen wij allen (U zowel als wij) nauwlettend op de uitvoering hiervan moeten toezien.

Chris van den Bos, VVD Statenlid