Urgenda afgeserveerd op cijfers die aantoonbaar onjuist zijn

Zondag 16 maart 2014

Urgenda wil 100% schone energie voor heel Nederland in 2030. Maar dat is niet wat we gaan krijgen, alle enthousiasme van Marjan Minnesma en haar clubleden ten spijt.
Vrijdag 14 maart publiceerde de groene actie-organisatie Urgenda haar plan voor een volledig van duurzame energie voorzien Nederland met een inleiding van mevrouw Minnesma:

“Dit document geeft een visie op een volledig duurzame energievoorziening in 2030. Het laat zien hoe we daar kunnen komen en welke stappen daartoe gezet kunnen worden. We onderbouwen de visie met veel cijfers. We laten zien dat het kán”.

Wie echter even de moeite neemt zelf het rapport van Urgenda door te spitten en niet alleen op de woorden en mooie ogen van mevrouw Minnesma af wil gaan,  komt de ene na de andere verrassing tegen. Het is onvoorstelbaar dat er nog zoveel aandacht aan dit rapport is besteed gezien de meest kromme redeneringen die Urgenda opsomt. Het is niet bekend welke rekenmeesters mevrouw Minnesma heeft geraadpleegd, in ieder geval niet die van de Groene Rekenkamer, maar dat ze er een dag niet met hun volle verstand bij aanwezig waren staat vast voor degene die de moeite heeft genomen het rapport door te lezen.

Wonen, verplaatsen, eten, produceren en energie opwekken zijn de hoofdpeilers van het visioen van Urgenda. En elke vergroening berust op uitgangspunten die zo waar zijn, dat ze al bijna cliché zijn geworden. Natuurlijk moeten we elke joule energie besparen waar dat mogelijk is en wat er overblijft zo schoon mogelijk opwekken. Maar daar is nog lang niet iedereen van overtuigd. Om burgers en bestuurders van die noodzaak te doordringen heb je een sterk en realistisch verhaal nodig waarin de feiten voor zichzelf spreken. Maar als je dit verhaal leest ontdek je dat het daar juist mis gaat. Want de cijfers kloppen niet.

Het begint al met de aanname van de tijd die we nog hebben: 2030. Dat begint toch over 15 jaar? In het hele rapport wordt echter gerekend met twintig jaar. Het gevolg is dat de cijfers die er staan niet kloppen en met een kwart moeten worden aangepast. Ook de aannames kloppen niet. Het lijkt erop dat mevrouw Minnesma alleen de inleiding mocht schrijven zonder vooraf enige kennis van de inhoud te hebben genomen. Een paar voorbeelden:

Over elektrisch rijden

In 2030 zijn 75% van alle auto’s elektrisch, staat er (en wat verderop: 100%). Wat betekent dat concreet voor Nederland?

In ons land rijden er momenteel 8 miljoen auto’s rond en werden er vorig jaar iets meer dan 419.000 stuks verkocht. Als het autobezit niet meer groeit, zouden er over 15 jaar 6 miljoen elektrische auto’s moeten zijn. Om dat aantal te halen zouden er dan elk jaar 400.000 elektrische auto’s moeten worden verkocht. Oftewel: vanaf vandaag worden er alleen nog maar elektrische auto’s verkocht in Nederland. Alleen: die zijn er niet, want wereldwijd worden er nog geen 200.000 per jaar gemaakt en de dure Tesla waar mee het management van Raedthuys zich verplaatst kan niet iedereen met een eerlijke baan zich veroorloven. Niet iedereen kan zeggen ” We leven goed van de wind.”

En dan laten we het tekort aan aardmetalen en de zes energiecentrales die nodig zijn om de stroom voor die auto’s op te wekken gemakshalve even buiten beschouwing. En wat te denken van de humanitaire ramp die zich in China voltrekt bij de productie van neodymium dat in de generatoren van windmolens wordt gebruikt?

Over energieneutrale woningen

Vanaf nu moeten er 250.000 woningen per jaar energieneutraal worden gemaakt. Dat zijn 1000 woningen per werkdag. Zonnepanelen spelen daar een belangrijke rol bij. Stel nu dat elke woning voor de helft van zijn elektriciteit zou voorzien met zonnepanelen, 8 of meer panelen per woning. Dan zouden er jaarlijks net zoveel zonnepanelen moeten worden geïnstalleerd als het totaal van alle zonnepanelen in Nederland bij elkaar. Of die te leveren zijn, en of er voldoende vakmensen zijn om die te installeren, daar wordt niet over gerept. En dat is nog maar één aspect van de renovatie.

Rapport misleidend

Het is duidelijk dat er in het hele rapport wordt uitgegaan van omstandigheden en capaciteit die er in werkelijkheid niet zijn. En dan zijn er ook nog zaken als regelgeving, gedragspatronen, sterk toenemende maatschappelijke weerstand omdat Urgenda niet vertelt dat de huishoudens alle kosten moeten betalen, gevestigde belangen, in en vooral ook buiten de energiesector. Want transitie gaat niet alleen maar over energie.

Financiering

Een nauwkeurige onderbouwing van de financiering van de

7200 MW wind op land
16.800 MW wind op zee (offshore)
900 MW wind aan de kust (nearshore) en
24.800 MW zonne-energie

in het rapport ontbreekt. Er wordt met geen woord over gerept. De berekening van meer dan € 400 miljard die de Groene Rekenkamer maakte die de plannen van Urgenda kosten zullen voor het merendeel door de Nederlandse huishoudens betaald moeten worden want de energieverbruikende zware industrie is dan al uit ons land vertrokken en de kas van de overheid is leeg.
Er wordt geen rekening mee gehouden met de energieopslag van alle voorgestelde maatregelen voor het geval het eens een paar dagen niet waait of de zon niet schijnt, anders dan eveneens een paar niet onderbouwde berekeningen door bedrijven die afhankelijk zijn van bijdragen van de overheid (uw belastinggeld).
We maken een supergrid, heet het dan, waar alles mee kan. Wie betaalt de naar schatting € 150 miljard en meer die dat kost? De netbeheerders? Kom nou. U!
Wie betaalt de buffering van al die stroom? Geschat op meer dan € 500 miljard. De energiemaatschappijen? Kom nou. U!
Zij leverden maar wat graag de technische expertise voor dit rapport. Natuurlijk, zij verdienen eraan en U betaalt uiteindelijk de peperdure rekening.

Alle kosten worden uit de Rijksbegroting gehaald op dezelfde wijze waarop minister Kamp vorig jaar december ineens € 18 miljard subsidie voor offshore windparken uit de hoge hoed toverde die netjes via uw energierekening wordt geïncasseerd, of u wilt of niet. Democraties incasseren heet dat.

Conclusie van Urgenda

De conclusie die Urgenda trekt is er één uit het land van Nooit: “Er is een geheel duurzame energievoorziening in 2030 mogelijk. Er zijn geen technische belemmeringen.”

Wie de moeite neemt het rapport een beetje door te rekenen komt na een paar bladzijden met knipperende ogen en gefronste wenkbrauwen tot de slotsom dat de hele weg naar het doel dat Urgenda voor ogen heeft  geplaveid is met technische belemmeringen en nog hogere obstakels.

Dit alles ondergraaft niet alleen dit rapport maar tevens de club Urgenda met zijn erevoorzitter Jan Rotmans die nu definitief door het ijs is gezakt.

In een complexe en internationaal geïntegreerde samenleving is het onmogelijk geworden om met een druk op de knop ontwikkelingen haaks door de bocht te sturen. En dat moet je ook niet willen, want er liggen legio onbedoelde nevenwerkingen op de loer die ieder afzonderlijk je volledig onderuit kunnen halen. Denk maar aan de massale werkloosheid die in de automotive sector ontstaat als we ineens allemaal elektrisch zouden rijden. Want inderdaad, die dingen hebben bijna geen onderhoud nodig en gaan schier eindeloos mee, zegt men.

Veel maatschappelijke ontwikkelingen zijn bijna zelforganiserend geworden. Planmatige sturing van bovenaf werkt steeds minder en het zijn juist de kleinschalige en lokale netwerken die een eigen vorm van ecosysteem weten te ontwikkelen, die succesvol blijken te zijn.

Het rapport van Urgenda is een onsamenhangend verhaal vol met onwaarheden en veronderstellingen waar je geen maatschappij op kunt bouwen, wellicht ingegeven door de angst dat in Nederland, net als in ons omringende landen de subsidies voor windenergie onder druk komen te staan vanwege de sterk groeiende maatschappelijke weerstand, niet alleen tegen windenergie, maar vooral tegen lieden als Minnesma en Rotmans die de huidige welvaartsmaatschappij die volledig is opgebouwd met behulp van fossiele energie omver willen schoppen.
Wat rest is het geïsoleerde eiland Nederland, zonder enige industrie van betekenis meer en een werkloosheid die is opgelopen tot meer dan 1.5 miljoen mensen.
Met dank aan Minnesma en Rotmans.

Download hier het rapport van Urgenda

(bron diverse nieuwsbronnen en eigen productie)