Webinar terugkijken?

webinar banner

In Nederland heeft de stichting SWAB het gebruik van Ivermectine voor andere doeleinden dan onderzoek afgeraden. Daarmee is het gebruik, of althans het voorschrijven van dit middel, officieel bemoeilijkt en er is zelfs sprake van een boete van €150.000 bij overtreding van de richtlijnen. De argumentatie van de SWAB volgt de lijnen van de Europese EMA.

Het Amerikaanse FLCCC bestaat uit een groep artsen die uitgesproken pleitbezorgers zijn van Ivermectine bij de bestrijding van COVID-19. Onlangs heeft dr. Pierre Kory een webinar over dit onderwerp verzorgd, zie hiernaast voor een replay-link. Deze FLCCC dokter geeft in dit stuk al schriftelijk antwoord op de bezwaren tegen Ivermectine door de WHO, NIH, EMA en anderen in de loop van het afgelopen half jaar naar voren zijn gebracht.

Het betreft punten als de vermeend hoge concentraties van het middel die nodig zouden zijn om antivirale werking te bewerkstelligen, maar ook de aard en omvang van de onderzoeken.

(nummering aangebracht door redactie)

vertaling: Martien de Wit

Samenvatting van onderstaande respons op ivermectine-kritiek

De oorspronkelijke argumentatie is hier vanwege de lengte samengevat tot vereenvoudigde stellingen. Klik op het plusje om deze redactionele interpretatie in tabelvorm te bekijken.

Overweging # FLCCC respons
1. Oordeel over klinische werkzaamheid in licht van beperkingen van studies. Weinig instanties doen een even grondige review als met name BIRD- of Unitaid/WHO-teams die ‘actieve’ evaluaties hebben uitgevoerd en die tot een positief oordeel komen.
2. Aantal klinische proeven met voldoende draagkracht is beperkt. Een groot aantal (tientallen) OCT’s en RCT’s met consistente resultaten.
3. De beperkte omvang van (tenminste) 17 RCT’s. Omvang is niet statistisch doorslaggevend, onderlinge consistentie van verschillende onderzoeken wel. “De huidige berekende waarschijnlijkheid dat de gemeten effecten van Ivermectine op overleving te wijten zijn aan toeval, bedraagt 1 op 5.000”.
4. Beperking opzet RCT’s. Waardevolle resultaten ondanks enige beperkingen in opzet.
5. Bezorgdheid over de veiligheid van Ivermectine in COVID-19 Resultaat van uitgebreide studies: “ernstige bijwerkingen ondubbelzinnig en uiterst zeldzaam”. Bovendien hoge effectiviteit bij behandeling terwijl profylactische verhouding 1 zieke op 7 behandelingen levert.
6. Verschillende doses en schema’s van Ivermectine toegepast in proeven De verscheidenheid aan doses en schema’s is een sterkte, geen zwakte.
Conclusie critici: varieert van afwijzend tot “neutraal” (WHO). In bijna alle van de nu meer dan twee dozijn gerandomiseerde klinische studies van Ivermectine in de behandeling van COVID-19, worden herhaalde, grote, statistisch significante voordelen in elk stadium waargenomen, met als belangrijkste een vermindering van de mortaliteit. Deze voordelen maken Ivermectine uniek onder de COVID-19-therapieën omdat geen enkel ander geneesmiddel tegelijkertijd effecten heeft aangetoond op het voorkomen van overdracht, virale klaring, tijd tot klinisch herstel en overleving.

Het is van groot belang dat een positief advies wordt gegeven, zodat het middel ook in de andere dan de 25 huidige landen grootschaliger en formeel ingezet kan worden. Dit zal het aantal ernstig zieken verminderen, ziekenhuizen ontlasten en levens sparen.

Reactie van FLCCC Alliance op alle aanbevelingen van nationale en internationale gezondheidsorganisaties tegen Ivermectine in COVID- 19 

Drs. Paul Marik en Pierre Kory – oprichters van de Front Line Covid-19 Critical Care Alliance (FLCCC), samen met Dr. Andrew Hill, onderzoeker, en adviseur van UNITAID en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) – presenteerden uitgebreide Ivermectine gegevens aan het National Institutes of Health (NIH) COVID-19 Treatment Guidelines Panel op 6 januari, 2021. Vervolgens heeft het NIH-panel op 14 januari zijn aanbeveling bijgesteld van “tegen het gebruik van Ivermectine buiten klinische proeven” naar “er is onvoldoende bewijs om het gebruik voor of tegen aan te bevelen”. 

Vreemd genoeg hebben sinds die beslissing meerdere andere nationale en internationale gezondheidsagentschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het Europees Geneesmiddelenbureau en de regelgevende gezondheidsagentschappen van heel Noord-Amerika en Europa, vluchtige beoordelingen uitgebracht met negatieve aanbevelingen tegen het gebruik van Ivermectine. Opmerkelijke uitzonderingen daarentegen die het gebruik van Ivermectine ondersteunen, zijn de leden van de Europese Unie Slowakije, Bulgarije, Macedonië en de Tsjechische Republiek.

Als een van de leidende deskundige onderzoeksgroepen die het gebruik van Ivermectine in COVID-19 bestuderen, vindt de FLCCC Alliance het zijn taak om de nodige correcties aan te brengen in de veelvuldige foutieve beoordelingen van de bestaande gegevens door gezondheidsorganisaties, en wel als volgt:

1. Aandachtspunt van het NIH:

“Omdat de meeste van deze studies aanzienlijke beperkingen hebben, kunnen we geen definitieve conclusies trekken over de klinische werkzaamheid van Ivermectine voor de behandeling van COVID-19.”

FLCCC-reactie: Gezondheidszorginstanties moeten weten dat op 20 februari 2021 de resultaten van een uitgebreide, geprotocolleerde beoordeling van de kwaliteit van de bestaande proeven met Ivermectine werden gepresenteerd door de technische werkgroep van de British Ivermectin Recommendation Development (BIRD) groep aan hun Recommendation Development Panel. De presentatie bestond uit de details en resultaten van een systematische review en meta-analyse van 21 gerandomiseerde gecontroleerde trials (RCT’s), die meer dan 2.500 patiënten omvatten. Het publiek bestond uit meer dan 65 huisartsen, specialisten, onderzoekers en patiëntenvertegenwoordigers uit meer dan 15 landen uit alle wereldregio’s. Volgens een richtlijnontwikkelingsproces dat in overeenstemming is met de WHO-standaard, beoordeelde het BIRD-panel niet alleen de RCT-gegevens, maar ook een samenvatting van de observationeel gecontroleerde onderzoeken (OCT) en de talrijke voorbeelden van epidemiologische analyses die de effecten aantonen van distributiecampagnes met Ivermectine en/of een wijdverspreide toepassing van de behandeling op het aantal sterftegevallen in de hele populatie.1 De meerderheid van de panelleden (75%) was van mening dat de algemene zekerheid van deze uitgebreide bewijsbasis over het algemeen matig tot hoog was. Belangrijk is dat zij geen duidelijke belangenconflicten bij de proeven hebben vastgesteld. Ten slotte gaf het panel bij consensus de sterkste aanbevelingsoptie voor de toepassing van Ivermectine voor zowel de preventie als de behandeling van COVID-19.

Wij zijn ernstig verontrust door de talrijke voorbeelden van instanties in de gezondheidszorg die er niet in slagen een even grote inspanning te leveren als de BIRD- of Unitaid/WHO-teams die ‘actieve’ evaluaties hebben uitgevoerd. Het beste voorbeeld van een dergelijke inspanning is het Unitaid-team, dat de hoofdonderzoekers van alle 59 actieve geregistreerde, gerandomiseerde, gecontroleerde behandelingsproeven met Ivermectine in COVID-19 heeft geïdentificeerd en met hen heeft gecommuniceerd. Op deze wijze konden zij onmiddellijk na de voltooiing van elke proef de proefresultaten en alle nodige details ontvangen die nodig waren om de kwaliteit van de proeven naar behoren te beoordelen. Het Unitaid/WHO-team heeft herhaaldelijk aangeboden de gegevens die zij in het kader van hun ‘actieve’ evaluatie hebben verzameld te delen met alle regelgevende instanties. Voor zover wij weten, is geen enkele recente negatieve aanbeveling gebaseerd op de meest recente door Unitaid verzamelde proefresultaten.

Bovendien zijn al deze aanbevelingen van de gezondheidsinstanties in strijd met de bevindingen van diverse andere recente systematische reviews en meta-analyses van deskundigen uit de hele wereld, waaronder een recent rapport van de hand van de Nobelprijswinnaar voor de ontdekking van Ivermectine, professor Satoshi Omura:

1. Unitaid/W.H.O Ivermectin team preliminary meta-analysis, Univ. of Liverpool 1

2. Bryant e.a., The Evidence Based Medicine Consultancy, Bath, UK 2

3. British Ivermectin Recommendation Development Panel 3

4. Kalfas et al., Universiteit van Melbourne 4

5. Padhy et al., All India Institute of Medical Sciences 5

6. Covid-19 Studiegroep op https://ivmmeta.com 6

7. Nardelli et al. San Raffaele Wetenschappelijk Instituut, Milaan, Italië 7

8. Kory P et al. Front Line COVID-19 Critical Care Alliance 8

9. Yagisawa, M et al. Kitasato Institute, Japan 9

Het is van essentieel belang te erkennen dat twee van de bovengenoemde studies de peer review (collegiale toetsing) hebben doorstaan en klaar zijn voor publicatie. 8,9  Met name de uitgebreide FLCCC-beoordeling van Ivermectine door Kory et al. heeft onlangs een strenge intercollegiale toetsing doorstaan, uitgevoerd door twee loopbaanwetenschappers van de FDA en een Senior Scientist/Subject Matter Expert voor de Therapeutics Branch of Translational Medicine Division van het Defense Threat Reduction Agency (DTRA) van het Ministerie van Defensie. Het manuscript concludeert dat het bestaande bewijsmateriaal de onmiddellijke wereldwijde goedkeuring en inzet van Ivermectine voor de preventie en behandeling van COVID-19 ondersteunt.

2. Aandachtspunt van het NIH:

De gezondheidsorganisaties blijven hameren op de noodzaak van “goed opgezette en goed uitgevoerde klinische proeven met voldoende draagkracht”.

Reactie FLCCC: Het is bekend dat de instanties gegevens van observationeel gecontroleerde proeven (OCT’s) verwerpen omdat zij zich zorgen maken over mogelijke verkeerde interpretaties door de aanwezigheid van niet-gemeten verwarrende factoren of onevenwichtige vergelijkingsgroepen. Wat zowel zorgwekkend als ongekend is, is dat de instanties soortgelijke bezwaren hebben tegen een groot aantal prospectieve, gerandomiseerde, gecontroleerde proeven, aangezien deze lange tijd als de ‘gouden’ standaard van wetenschappelijk onderzoek werden beschouwd. 

Wat nog verontrustender is, is dat onder deze meer dan twee dozijn RCT’s de resultaten van dubbelblinde, enkelblinde, open-label, placebogecontroleerde of standaard-van-zorg vergelijkingsontwerpen alle melding maken van vergelijkbare voordelen in klinische resultaten. De bekende vooringenomenheid ten opzichte van OCT-gegevens is precies de reden waarom Unitaid/WHO zijn onderzoeksteam voor Ivermectine heeft beperkt tot het bestuderen van de resultaten van uitsluitend RCT-onderzoeken. Het verwerpen van de waarde van meer dan twee dozijn RCT’s, die duizenden patiënten omvatten, legt de lat voor het bewijs van werkzaamheid zo hoog dat bijna geen enkel geneesmiddel ooit kan worden beschouwd als een geneesmiddel waarvan de werkzaamheid is bewezen. Een mogelijke uitzondering zou één grootschalig onderzoek kunnen zijn dat wordt uitgevoerd door een farmaceutisch bedrijf of een groot academisch medisch centrum in Noord-Amerika of Europa, maar geen van beide heeft ervoor gekozen dit tot nu toe te doen. Maar zelfs als een dergelijk onderzoek zou worden uitgevoerd, zou de kracht van de bevindingen niet opwegen tegen het huidige bewijsmateriaal, aangezien het bestaande bewijsmateriaal is afgeleid van een meta-analyse van RCT’s, die worden beschouwd als het beste medische bewijs ter ondersteuning van een interventie, meer dan een enkele – zelfs grote – RCT. De meta-analyses van de meer dan 20 RCT’s door het consulententeam van Unitaid/W.H.O. en het internationale samenwerkingsverband British Ivermectin Recommendation Development Panel komen tot de volgende bevindingen

 • Statistisch significante verminderingen in de tijd tot virale klaring
 • Statistisch significante verminderingen in de duur van ziekenhuisopname of tijd tot klinisch herstel
 • Statistisch significante reducties in mortaliteit (75% absolute reductie in risico op
 • overlijden)

3. Aandachtspunt van het NIH:

Het NIH-panel van 12 februari beweerde dat de 17 op dat moment beschikbare RCT’s ‘underpowered’ of ‘klein’ waren op basis van hun indruk van het absolute aantal opgenomen patiënten.

Wij moeten al dergelijke panels eraan herinneren dat, hoewel de steekproefgrootte van een RCT een belangrijke bijdrage levert aan de statistische ‘power’, de meest significante variabele bepalend is voor de grootte van het effect van de behandeling. De behandelingseffecten van Ivermectine op de tijd tot virusverwijdering, de tijd tot klinisch herstel en de mortaliteit zijn zo groot dat ‘grote’ steekproeven niet nodig zijn om het vereiste lage risico op type I-fouten te garanderen. De grote omvang van het effect van de behandeling blijkt uit het feit dat in de meeste van deze zogenaamd ‘kleine’ trials herhaaldelijk verschillen in uitkomsten worden gevonden die een hoog niveau van statistische significantie bereiken. De waarschijnlijkheid dat dergelijke bevindingen zich herhaaldelijk voordoen bij proeven uit verschillende centra en landen zonder dat er sprake is van een ‘echt’ groot behandelingseffect, is vrijwel nihil. Volgens Dr. Andrew Hill, de hoofdonderzoeker van het Ivermectine-team van Unitaid, “is de huidige berekende waarschijnlijkheid dat de gemeten effecten van Ivermectine op overleving te wijten zijn aan toeval, 1 op 5.000”.

Reactie FLCCC: De referenties die meerdere aanbevelingen van de gezondheidsinstanties ondersteunen, leveren consequent bewijs van onderzoeken die slechts een subset van beschikbare studies bevatten. Een voorbeeld is de update van de aanbeveling van het NIH-panel van 12 februari, waarin vreemd genoeg 9 van de 17 RCT-resultaten die op 6 januari 2021 aan het panel werden gepresenteerd, met gegevens over bijna 1.100 patiënten, buiten beschouwing worden gelaten.

 • 3 uitgesloten RCT’s meldden statistisch significante verminderingen van de mortaliteit 
 • 4 andere uitgesloten RCT’s meldden statistisch significante verminderingen in virale klaring 
 • één opgenomen RCT werd verkeerd gekarakteriseerd als ongeblindeerd terwijl het een enkelblind design had

Reactie FLCCC: Verder nemen verschillende instanties ook selectief slechts een gering aantal van observationeel gecontroleerde trials (OCT’s) op. Als we de NIH aanbeveling van 12 februari weer als voorbeeld nemen; 

 • 3 uitgesloten OCT’s meldden statistisch significante verminderingen in mortaliteit of virale klaring 
 • 1 “negatieve” OCT werd opgenomen ondanks talrijke en in brede kring bekritiseerde ontwerp-, uitvoerings- en interpretatiefouten en het ontslag van meerdere auteurs en supervisors van de studie ,2
 • 1 aangehaalde OCT (de grote ICON-studie uit Florida, gepubliceerd in het belangrijke tijdschrift Chest van het American College of Chest Physicians) gaf geen erkenning aan het gebruik door de onderzoekers van multivariate analyse en verfijnde propensity matching, technieken die qua nauwkeurigheid worden beschouwd als vergelijkbaar met prospectieve RCT’s. Dit was de enige proef die in de Verenigde Staten werd uitgevoerd, en zij meldde een grote vermindering van de mortaliteit bij gehospitaliseerde patiënten die met Ivermectine werden behandeld.

4. Aandachtspunt van het NIH:

Alle aanbevelingen van de gezondheidsinstanties bevatten een samenvatting van de beperkingen van de opzet van RCT’s, met een duidelijke onderwaardering van de talrijke gunstige uitkomsten die in de RCT’s worden vermeld. Nogmaals met het recente NIH-panel als voorbeeld: van de gegevens over gerandomiseerde proeven waarover het NIH beschikte ten tijde van zijn laatste aanbeveling en evaluatie; 

• 3 RCT’s, (één dubbelblind, één open-label), met in totaal meer dan 600 patiënten, meldden een statistisch significante vermindering van de mortaliteit, terwijl de derde, kleinere, een bijna statistisch significante vermindering vond (p=.052) 

• 2 RCT’s (één dubbelblind) vonden statistisch significante reducties in tijd tot virale klaring 

• 1 RCT vond een statistisch significante afname in viral load, dagen van anosmie, en dagen van hoest 

• 1 RCT (dubbelblind) vond een bijna statistisch significante, grote vermindering van de hersteltijd, p=.071 

• Slechts 1 kleine RCT meldde een klinisch voordeel dat niet in de buurt kwam van statistische significantie.

5. Aandachtspunt van het NIH:

In de aanbevelingen van meerdere instanties wordt gewezen op de bezorgdheid over de veiligheid van Ivermectine in COVID-19. 

– In een recent overzicht van meer dan 350 artikelen over Ivermectine door de vooraanstaande Franse toxicoloog Jacques Descotes, wordt gesteld dat “ernstige bijwerkingen ondubbelzinnig en uiterst zeldzaam zijn.”10 

Op basis van de BIRD meta-analyse is het “number needed to treat” om één leven te redden met Ivermectine in COVID-19 1,5, wat betekent dat van elke negen patiënten die met Ivermectine worden behandeld en anders aan covid-19 zouden zijn gestorven, er zes zouden worden gered. Nog krachtiger zijn de gegevens die aantonen dat het aantal dat nodig is om te behandelen om overdracht van de ziekte te voorkomen 1,16 is, wat aangeeft dat voor elke zeven mensen die preventief worden behandeld, slechts één het risico zou lopen om ziek te worden door COVID.

Gezien bovengenoemd ongeëvenaard veiligheidsprofiel, samen met de grote omvang van de gerapporteerde werkzaamheid, hebben vele instanties besloten Ivermectine te gebruiken, op basis van een pragmatische aanpak waarbij een risico/batenanalyse wordt uitgevoerd te midden van een wereldwijde noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid. De snel groeiende lijst van nationale en regionale ministeries van Volksgezondheid en instellingen over de hele wereld die recentelijk hebben besloten Ivermectine in behandelingsrichtsnoeren op te nemen of aan te bevelen, omvat onder meer:

• Slowakije – National Treatment Guideline (1/26/21)

• Bulgarije- Approved for Over the Counter Use (2/21)

• Tsjechië – Legalized use (3/12/21)

• Peru – National Treatment Guideline (1/8/21)

• Japan – Tokyo Medical Association (2/9/21)

• Mexico – Institute of Social Security (2/3/21)

• Belize – National Treatment Guideline (12/18/20)

• Zuid Afrika – Health Products Regulatory Association (1/27/21)

• Zimbabwe – National Ministry of Health (1/28/21)

• Noord Macedonië – National Health Minister (1/15/21)

• Uttar Pradesh, India – Treatment Guideline (pop. 234 million -9/3/21)

• Bihar, India – Treatment Guideline (pop. 122 million – 8/21)

• Egypte- National Treatment Guideline (11/30/20)

• Guatemala – National Treatment Guideline (1/23/21)

• Nicaragua– National Treatment Guideline (1/25/21)

• Chiapas, Mexico (8/1/20)

• Jamaican Medical Association (2/26/20)

• Argentina, 1/3 van het land – de provincies Pampa, Jujuy, Salta, Tucuman, Misiones, Corrientes (2/26/20)

6. Aandachtspunt van het NIH:

In meerdere beoordelingen van het agentschap wordt negatief geoordeeld over het feit dat bij de beschikbare proeven verschillende doses en schema’s van Ivermectine zijn gebruikt.

Reactie FLCCC: Wij wijzen dit ten stelligste af als een “beperking” van het bewijsmateriaal omdat precies het tegenovergestelde waar is: de verscheidenheid aan doses en schema’s is een sterkte. Een bewijsbasis bestaande uit verschillende behandelingsschema’s maakt het mogelijk een optimale behandelingsstrategie vast te stellen. Dr. Hill’s gegevens, verzameld voor Unitaid en de WHO, vergeleken trials met eendaagse versus meerdaagse behandelingsstrategieën met verschillende doses. Deze gegevens toonden een dosis-respons relatie aan in termen van tijd tot virale klaring en tijd tot klinisch herstel, wat een andere pijler van wetenschappelijke ondersteuning voor de werkzaamheid van Ivermectine tegen COVID-19 oplevert.

Aandachtspunt van het NIH: Op 6 januari werd de FLCCC door het NIH-panel gevraagd om alle nieuwe beschikbare gegevens over Ivermectine in te dienen. Op 26 januari e-mailde de FLCCC het panel een recent voltooid manuscript van de analisten Chamie et al. Hun studie analyseerde enorme hoeveelheden publiek beschikbare (en verifieerbare) epidemiologische gegevens die afdoend bewijs leverden (via het uitsluiten van meerdere mogelijke verwarrende factoren) dat wijdverspreide distributiecampagnes met Ivermectine herhaaldelijk en nauwgezet voorafgingen aan grote verminderingen in zowel het aantal gevallen van COVID-19 als het aantal ‘extra sterfgevallen’ gemeten in vele regio’s van Peru en andere landen.11 De FLCCC beschouwt dit manuscript als een historische mijlpaal en een must voor alle volksgezondheidsfunctionarissen, aangezien het aantoont welke rol Ivermectine in de hele bevolking kan spelen om de pandemie onder controle te krijgen. Hoewel de NIH, het EMA of andere Europese of Noord-Amerikaanse agentschappen dit document niet hebben vermeld, waren wij zeer verheugd te vernemen dat het comité voor behandelingsrichtsnoeren van de WHO om een presentatie van deze gegevens door de hoofdauteur heeft gevraagd en deze ook heeft gekregen.

Sinds de voltooiing en indiening van hun Peru analyse manuscript, zijn Chamie et al doorgegaan met het produceren van tal van andere epidemiologische analyses die een aanzienlijke verlaging van het aantal ziekenhuisopnames en sterftecijfers na nationale of regionale invoering aantoonden. Een van de meest opmerkelijke voorbeelden was het besluit van het Social Security Institute in Mexico op 29 december 2020 om een ‘test en behandel’-strategie in te voeren op alle 250 testlocaties in het grootstedelijk gebied van Mexico-Stad. Alle patiënten ondergingen een snelle COVID-test en indien positief, kregen zij onmiddellijk Ivermectine toegediend. Wat volgde was een onmiddellijke daling van zowel het aantal ziekenhuisopnames als het aantal sterfgevallen in Mexico Stad gedurende de volgende 6 weken, die nu in de buurt komen van het niveau van vóór de pandemie.

Wij moedigen alle gezondheidsinstanties aan om deze overtuigende gegevens, die Ivermectine ondersteunen als onderdeel van een wereldwijde oplossing voor COVID-19, te bestuderen.

Aandachtspunt van het NIH: De gezodheidsinstanties blijven de inmiddels weerlegde theorie verspreiden “dat er doses Ivermectine nodig zijn die tot 100 maal hoger zijn dan de doses die voor gebruik bij mensen zijn goedgekeurd.”

Reactie FLCCC: Gegevens die aantonen dat deze bewering onjuist is, werden gepresenteerd door Dr. Paul Marik tijdens de FLCCC presentatie voor het NIH Panel op 6 januari. Meerdere instanties over de hele wereld blijven deze onjuiste theoretische zorg herhalen, ondanks het feit dat deze volledig is weerlegd op basis van het volgende; 

 1. de bekende slechte relevantie van ramingen van remmende concentraties tussen celcultuurmodellen (met name apenniercellen) en menselijke modellen;
 2. de ongepubliceerde gegevens die zijn gedeeld door de wetenschapper Dr. Kylie Wagstaff nadat bovengenoemd experiment was herhaald met alveolaire longcellen, waaruit bleek dat remmende concentraties gemakkelijk kunnen worden bereikt met standaarddosering (persoonlijke mededeling);
 3. studies die aantonen dat standaarddoses weefselconcentraties kunnen bereiken die 3 -10 maal hoger zijn dan serum, met name in vet- en longweefsel dat ACE-2 receptoren in hoge mate tot expressie brengt;
 4. studies die tal van andere werkingsmechanismen hebben geïdentificeerd dan die welke in bovengenoemd experiment met hoge concentraties werden verondersteld (gedetailleerd in ons nu geaccepteerde review-manuscript);
 5. studies en meta-analyses waarin herhaaldelijk grote klinische voordelen worden gevonden na gebruik van standaarddoses, waardoor de bovengenoemde theoretische beperking wordt weerlegd

Conclusie

In bijna alle van de nu meer dan twee dozijn gerandomiseerde klinische studies van Ivermectine in de behandeling van COVID-19, worden herhaalde, grote, statistisch significante voordelen in elk stadium waargenomen, met als belangrijkste een vermindering van de mortaliteit. Deze voordelen maken Ivermectine uniek onder de COVID-19-therapieën omdat geen enkel ander geneesmiddel tegelijkertijd effecten heeft aangetoond op het voorkomen van overdracht, virale klaring, tijd tot klinisch herstel en overleving. Bovendien leveren de bevindingen van Unitaid/WHO over dosisafhankelijke effecten op de tijd tot virusverwijdering (een objectief resultaat), een extra, onbetwistbare pijler van bewijs dat Ivermectine zeer krachtige antivirale eigenschappen heeft. Het is onmogelijk om een belangrijkere taak te bedenken dan het uitvoeren van een gedetailleerder, diepgaander onderzoek door de agentschappen van het geheel van nu meer dan twee dozijn RCT’s die herhaaldelijke verminderingen van morbiditeit en mortaliteit rapporteren.

De FLCCC beveelt derhalve aan dat dergelijke deskundige en goed uitgeruste instanties, waarvan sommige in staat zijn deel te nemen aan projecten met de reikwijdte en het succes van Operation Warp Speed, meer middelen en mankracht toewijzen om de kritieke “onvolledige” details te verzamelen van het grote Unitaid/W.H.O onderzoeksteam of het onlangs gevormde BIRD panel, aangezien beide groepen van deskundigen deze kritieke proefgegevens hebben verzameld en nauwkeurig hebben geanalyseerd. Nogmaals, beide groepen hebben verklaard dat zij bereid zijn de gegevens van de proeven op verzoek te delen met en/of voor te leggen aan alle regelgevende instanties op het gebied van de volksgezondheid.

Evenzo zou het NIH een team van epidemiologen kunnen en moeten samenstellen om onafhankelijk de analyses van Chamie et al. te valideren, die ondubbelzinnig de vrijwel onmiddellijke effecten op de gehele bevolking aantonen van de distributiecampagnes met Ivermectine bij het terugdringen van het aantal gevallen van sterfte en het aantal sterftegevallen in de vele regio’s waar deze gebeurtenissen plaatsvonden, tot bijna het niveau van vóór de pandemie.

Net als het internationale BIRD-consortium bevelen wij aan dat verdere inspanningen voor het plannen of uitvoeren van placebogecontroleerde klinische proeven niet alleen ernstige ethische bezwaren opleveren, maar waarschijnlijk ook overbodige gegevens zullen opleveren en verdere vertragingen zullen opleveren voor de massale verspreiding van Ivermectine, die in plaats daarvan het aantal ziektegevallen en sterfgevallen eenvoudig en snel zou kunnen verminderen. De aanbeveling van Ivermectine is vooral dringend in landen met lage en middellage inkomens (LIMC), aangezien het jaren zal duren voordat de massavaccinatiestrategie, die door alle in deze brief genoemde instanties wordt toegepast, de LIMC zal bereiken. Deze vertragingen, gecombineerd met het ontbreken van andere tegenmaatregelen, zullen het wildtype virus meer kansen geven om zich te verspreiden en ontsnappingsvarianten te vormen die de wereldwijde immunisatie-inspanning in gevaar kunnen brengen. Daarom, als een zeer veilige en goedkope interventie zoals Ivermectine een redelijke kans heeft om de transmissie terug te dringen, moet zij onverwijld worden ingezet.

Het FLCCC vraagt ook om een aanbevelingsniveau dat in overeenstemming is met de meest recente gegevens die door de BIRD- en UNITAID-teams zijn verzameld en geanalyseerd. De deskundigen van het BIRD-panel werden ondervraagd en kwamen tot de bevinding dat het bewijs voor de algemene zekerheid van Ivermectine ‘matig tot hoog’ was. Dit is in strijd met de huidige aanbeveling van het NIH-panel dat “er onvoldoende bewijs is om een aanbeveling voor of tegen te doen”, die verder wordt ondermijnd door het niet volgen van zijn eigen schema voor de classificatie van aanbevelingen, dat voorziet in “facultatieve”, “matige” of “sterke” niveaus van aanbeveling, afhankelijk van de omvang en het type van het bewijsmateriaal ter ondersteuning van de therapie. Het meest recente bewijsmateriaal dat aan de NIH is voorgelegd, bestond uit meer dan 17 RCT’s en een half dozijn OCT’s, die bijna allemaal statistisch significante voordelen lieten zien voor ten minste één belangrijk klinisch resultaat. Dit suggereert dat, zelfs gezien de misplaatste bezorgdheid over de kwaliteit of de omvang van de studie, het bewijsmateriaal minimaal een “B-IIa”-benaming zou ondersteunen, wat zou neerkomen op een “matig sterke” aanbeveling op basis van “andere gerandomiseerde trials of subgroepanalyses van gerandomiseerde trials”. In de eigen woorden van het panel over het bewijs voor Ivermectine op 12 februari “…kunnen we geen definitieve conclusies trekken.” Wij zijn ons er niet van bewust dat een definitieve (b.v. een I-A) bewijsbasis vereist is om een aanbeveling te formuleren. Wij herinneren alle agentschappen eraan dat een “volledige” of “definitieve” aanbeveling tijdens een pandemie niet vereist is en ook niet ideaal is om op te wachten. Het verbaast ons waarom veel instanties een aanbeveling blijven vermijden door gegevens te eisen die jaren en veel middelen vergen om te verzamelen. Zelfs een zwakke of voorzichtige aanbeveling zou volstaan om beroepsbeoefenaars over de hele wereld te begeleiden bij het gebruik van een van de veiligste geneesmiddelen die we in de geschiedenis kennen.

Tenslotte verzoeken wij de instanties zich meer in te spannen om de algehele kwaliteit van de toenemende hoeveelheden bewijsmateriaal ter ondersteuning van de werkzaamheid van Ivermectine nader te definiëren. Nogmaals, een recente systematische review en meta-analyse door Lawrie et al legden hun proefgegevens voor aan een onafhankelijke deskundige reviewer die de kwaliteit van het bewijs “matig” zeker vond, vergelijkbaar met die ter ondersteuning van het gebruik van corticosteroïden in COVID-19, die wereldwijd de standaardbehandeling zijn. Zeggen dat het bestaande bewijsmateriaal van lage kwaliteit is en/of onvoldoende om een aanbeveling voor of tegen te doen, is onjuist gezien de recente conclusies van het BIRD-conferentiepanel en het feit dat in bijna alle bestaande proeven statistisch significante voordelen worden gevonden voor ten minste één belangrijke patiëntgerichte uitkomst. Nogmaals, we hebben moeite om een verklaring te vinden voor de terughoudendheid om zelfs maar een zwakke aanbeveling te doen voor één van de veiligste medicijnen uit de geschiedenis in de setting van herhaalde escalaties van het aantal gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19. Nogmaals, in de woorden van de wereldwijd deskundige toxicoloog Jacques Descotes, “ernstige bijwerkingen zijn ondubbelzinnig en uiterst zeldzaam”.

Dat de agentschappen zelfs geen zwakke aanbeveling doen, wordt een steeds geïsoleerder standpunt, aangezien het afwijkt van een aantal deskundigenbeoordelingen en van een toenemend aantal landen en regionale en institutionele ministeries van Volksgezondheid die in plaats daarvan Ivermectine volledig invoeren op basis van het beschikbare bewijsmateriaal. We moeten de agentschappen eraan herinneren dat, zelfs zonder een zwakke aanbeveling, de overgrote meerderheid van de zorgverleners in veel landen niet bereid zal zijn om Ivermectine voor te schrijven. Gezien het gepresenteerde bewijsmateriaal, vragen wij de wereldgezondheidsagentschappen om snel een aanbeveling uit te vaardigen die in overeenstemming is met het duidelijke, sterk gedocumenteerde bewijsmateriaal hierboven.

Hoogachtend,

The Front Line Covid-19 Critical Care Alliance

Pierre Kory, MD Keith Berkowitz, MD

Paul E. Marik, MD Howard Kornfeld, MD

G. Umberto Meduri, MD Fred Wagshul, MD

Joseph Varon, MD Scott Mitchell, MBChB

Jose Iglesias, DO Eivind Vinjevoll, MD

REFERENTIES 

1. Hill, A., et 39 alia (2021). Meta-analysis of randomized trials of ivermectin to treat SARSCoV- 2 infection. Research Square preprint. DOI: 10.21203/rs.3.rs-148845/v1 

2. Bryant, A., Lawrie, T.A., Dowswell, T., Fordham, E.J., Mitchell, S., Hill, SR & Tham, T.C. (2021). Ivermectin for prevention and treatment of COVID-19 infection: a systematic review and meta-analysis. Research Square preprint, https://www.researchsquare.com/article/rs-317485/v1 

3. British Ivermectin Recommendation Development (BIRD) panel (2021). The BIRD Recommendation on the Use of Ivermectin for Covid-19. Full report. https://tinyurl.com/u27ea3y 

4. Kalfas S, Visvanathan K , Chan K, Drago J. The therapeutic potential of ivermectin for COVID-19: A systematic review of mechanisms and evidence. medRxiv 2020.11.30.20236570; doi: https://doi.org/10.1101/2020.11.30.20236570 

5. Padhy, B. M., Mohanty, R. R., Das, S., & Meher, B. R. (2020). Therapeutic potential of ivermectin as add on treatment in COVID 19: A systematic review and meta-analysis: Ivermectin in COVID-19: A meta-analysis. Journal of Pharmacy &Amp; Pharmaceutical Sciences, 23, 462–469. https://doi.org/10.18433/jpps31457 

6. Covid-19 Study Group at https://ivmmeta.com6 

7. Nardelli et al., Crying wolf in time of Corona: the strange case of ivermectin and hydroxychloroquine. Is the fear of failure withholding potential life-saving treatment from clinical use? Signa Vitae, doi:10.22514/sv.2021.043 

8. Kory, P. et al. (2021). Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19. In press at the American Journal of Therapeutics, May-June 2021.

9. Yagisawa, M., Foster, P.J., Hanaki, H. & Ōmura, S. (2021). Global trends in clinical studies of Ivermectin in Covid-19. Japanese Journal of Antibiotics, 74(1) in press. 

10. Descotes J. Expert Review Report. Medical Safety of Ivermectin. Cl https://www.businesswire.com/news/home/20210305005353/en/Covid-19-MedinCell- Publishes-an-Extensive-Ivermectin-Safety-Expert-Analysis 

11. Chamie-Quintero, J., Hibberd, J. & Scheim, D. (2021). Sharp Reductions in COVID-19 Case Fatalities and Excess Deaths in Peru in Close Time Conjunction, State-By-State, with Ivermectin Treatments. SSRN preprint, DOI: 10.2139/ssrn.3765018

_______________________________________________

Voor meer informatie over de FLCCC Alliance, the I-Mask+ Prophylaxis & Early Outpatient Treatment

Protocol for COVID-19 and the MATH+ Hospital Treatment Protocol for COVID-19,, kunt u terecht op www.flccc.net


Publieke verklaring omtrent ivermectine bij bestrijding COVID-19 Reactie van FLCCC Alliance op alle aanbevelingen van gezondheidsorganisaties

Stichting De Groene Rekenkamer

is een door ingenieur-wetenschappers en journalisten opgerichte stichting met als missie: Cijfermatige controle van economische en/of wetenschappelijke aannames, berekeningen alsmede de daar aan gekoppelde conclusies … –> Lees hier verder …