De Groene Rekenkamer in de tweede versnelling

In het navolgende zal ik het afgelopen half jaar met u doornemen. Alvorens de plannen voor het najaar en de toekomst in het algemeen te schetsen. Dit samen met ontwikkelingen die de noodzaak van het bestaansrecht van onze stichting onderstrepen.

Maar als u geen tijd heeft voor bespiegelingen, dan hier alvast onze reddende knop met vriendelijke suggestie:

Natuurlijk herinnert u zich de 3e Ontgroeningsdag in maart. Een door 170 bezoekers gewaardeerde geweldige dag, in de plezierige entourage van het Amsterdamse Planetarium met een reeks hoogwaardige sprekers in een tweetalig programma. In de periode daarna richtten we vervolgens onze energie volledig op het op de rit zetten van een nieuwe website die bij wijze van spreken het kanaalstelsel moet vormen voor onze missie. Ook het opnieuw smeden van de bestuurlijke samenhang hebben we opgepakt, net als het onderhouden en uitbreiden van ons auteursnetwerk en het leggen van nieuwe contacten in de diverse geledingen van universiteiten, politiek en samenleving.

Keynote spreker Nic Lewis bespreekt klimaatgevoeligheid op CO2 tijdens de ‘Ontgroeningsdag 2019’

Visie

Gaandeweg vormen we sinds het voorjaar, door voortdurende discussie en ervaringen, onze visie voor de nabije toekomst. We begonnen ook met het terughalen en actualiseren van enkele waardevolle ‘oude’ artikelen zoals die over fijnstof, biodiversiteit en de ‘bootlegger-baptist’-theorie. Goed journalistiek werk van Marcel Crok en Rypke Zeilmaker en een soort van verplichte kost, zeg maar. Om paniek op waarde te schatten en gebeurtenissen te begrijpen.

Als stichting willen we verjongen, dat is een duidelijke vereiste. De tijd is er rijp voor. Zeker richting jeugd en adolescenten, willen we een vraagbaak en informatiebibliotheek bieden. We constateren vormen van indoctrinatie in lager en middelbaar onderwijs en in het hoger onderwijs heerst niet voor niets een cognitieve en wetenschappelijke crisis waarin groepsdenken prevaleert. Steeds meer studenten en scholieren hebben dat door, en hier ontstaat een behoefte, die deels door de nieuwe stichting CLINTEL  wordt opgepikt, voor wat betreft een tegenwicht in de klimaatkwestie. De samenwerking met Clintel werkt al goed en we zien aanvullende rollen voor beide organisaties. Die stelt ons in staat om ons niet te veel te laten afleiden door de klimaatzaak – hoe verleidelijk dat soms ook is.

De Groene Rekenkamer bestrijkt een breder palet aan onderwerpen, net zoals dat het groene thema zelf breder is dan alleen klimaat. Vanuit dergelijke inzichten kunnen we ons beter op de oorzaken richten van de dwalingen op een steeds toenemend aantal onderwerpen, in plaats van voortdurend met symptoombestrijding bezig te moeten zijn.

Dat streven vereist een toegepast filosofisch inzicht. Was het niet de geweldige natuurkundige Stefan Boltzmann die zei: “Er is niets meer praktisch dan een goede theorie”? Noodzakelijkerwijs is dit abstracte exercitie, maar toepassing is zeer concreet en moet in begrijpelijke taal worden neergezet.

Het gunstige van deze tijd is dat er een weelde aan deskundige informatie beschikbaar is. Daarmee verschuift de uitdaging automatisch naar het ontsluiten van die informatie door toegankelijke samenvattingen te maken in diverse vormen.

We zullen deze pijlen moeten richten op het informeren en ondersteunen van individuen en groepen in het publiek en de politiek om hierin fundamentele verandering te bevorderen. Door informatie te bieden – op de vragen die leven in de juiste communicatievorm.

Communicatie

Een van de belangrijke pijlers van de bijbehorende visie is iets wat je communicatiestrategie (PR) zou kunnen noemen. Dat begint met het vinden van hoofdzaken of hoofdvragen die bij de meeste mensen, en die wij op een begrijpelijke manier moeten communiceren. Op ieder onderwerp moet ons streven vervolgens zijn om daar een positieve visie, oplossing of formulering van te maken. Of het nou energievoorziening of een vorm van milieuvervuiling betreft. Vanuit die analyse en formulering zetten we de heersende opvattingen in perspectief. Daar moet de vanzelfsprekende overtuigingskracht vanuit gaan.

Hoe dit in het vat gegoten wordt, hangt af van de doelgroep. Voor de jongere generatie vergt dit een ander medium en woordgebruik dan voor de seniore generatie. D uitdaging is dan natuurlijk om academisch taalgebruik te vertalen naar krachtige directe bewoordingen. Dit moet echter nooit ten koste gaan van de correctheid van de informatie.

Thema’s

Donatie De Groene Rekenkamer breder is dan alleen klimaat

Qua thema’s die wij van het grootste belang vinden, strijden een aantal onderwerpen om de prioriteit. Op deze terreinen willen we actuele en informatieve artikelen aanbieden daar waar de reguliere media en de gevestigde instituten door groepsdenken of anderszins de plank geheel of gedeeltelijk misslaan. Die instituten zullen we waar mogelijk moeten uitdagen. We willen daarnaast de informatie indikken en integreren en kernachtig inzichtelijk maken via infographics en samenvattingen van zaken als zure regen, stikstof, fijnstof, plastics, pesticiden, ammoniak, fosfaten, cirkulariteit, straling, ziekteverwekkers, dosis-effect relaties, de betekenis van steeds nauwkeuriger meetmethoden, enzovoorts. En zelfs de essentie van de broeikas-theorie en de AGW hypothese in één A4-tje moet kunnen.

Qua prioriteitszaken willen wij echter het onderwerp energie voorop zetten. Dit omdat er trends ingezet zijn die ons allen acuut veel geld (, welvaart en vrijheid) gaan kosten, vooral indien ze niet gepareerd worden. En omdat daarbij misleidende informatie – op hoofdlijnen – door reguliere instituten zoals ECN-TNO het vertrouwen in die instituten beschaamt. Bovendien is de energiekwestie relatief simpel. Simpel te bepalen en uit te leggen. Wat werkt en wat niet kán werken. Technisch, en hand in hand daarmee natuurlijk economisch. Harde getallen. Natuurkunde, technologie en ondernemerschap.

Bovendien zullen we ons hard maken voor een morele verdediging van de energiebronnen en industrie die de ruggengraat vormen van onze welvarende beschaving. Een morele verdediging ook omdat het fatale alternatief dat ons wordt voorgelegd, veel weg heeft van een collectivistische, centraal geleide planeconomie. Daarom houdt dit zeker ook in dat we op de bres moeten voor vrijheid. Academische vrijheid. Vrijheid als producent, vrijheid als consument en als autonome individuen.

Dit gaat verder dan het leveren van commentaar op het gebied van “groene” aangelegenheden in de strikte zin, zoals die met milieu en natuur van doen hebben.

De Klimaat-kwestie vraagt vooral om een samenvatting. Wij menen dat het vanzelf duidelijk wordt hoe ondergeschikt enige gebleken “klimaatdreiging” is als we die relativeren. Zeker als je inziet dat de vereiste adaptatie louter afhankelijk is van betrouwbare en praktische energiebronnen. Bij beschikbaarheid van een alternatieve visie op een langere termijn energietransitie kunnen we misschien mensen los laten komen van “klimaat als excuus” voor “de” transitie met zon en wind. Wij zijn begonnen aan het maken en compileren van een transitievisie en een compact klimaatdossier in begrijpelijke taal. Dit zijn nuttige activiteiten juist vanwege de grote behoefte van veel mensen aan een overzichtelijk en toegankelijk tegengeluid. Maar klimaat leidt soms meer áf dan je lief is. Zeker nu stichting CLINTEL aan onze zijde is verschenen, kunnen we onze aandacht verleggen.

Donatie De Groene Rekenkamer breder is dan alleen klimaat

Iconen

We hebben voor de tweede helft van het jaar gekozen voor een campagne onder de noemer “Iconen van het klimaat-alarm”. De iconen zijn krachtige dragers van een visie. Hockeysticks, hittegolvenwaaiers, ijsberen, koraalriffen, walrussen. Zelfs zagen we een poging met de eikenprocessierups en nu buiten dat seizoen is de koeienscheet en de koe zelf een metafoor voor wat een bepaald gedachtengoed als slecht bestempelt.

Dergelijke iconen kunnen – en moeten – zo snel mogelijk bestreden worden. Met informatie en vanuit inzicht waar de (ideologische) schoen wringt. En  zo droegen we van de zomer ons steentje aan bij met onze hittegolven-tegencampagne.

Die borduurde voort op het uitstekende werk van Dijkstra, De Vos c.s. over de niet-reproduceerbaarheid van de KNMI homogenisatie met het hittegolven-onderzoek, dat op de Ontgroeningsdag werd gepresenteerd. We bleven alert op de eerste tekenen van icoon-vorming. En dat gebeurde dan ook. We hebben het grafisch symbool uit het Financieel Dagblad voortvarend omgevormd tot een tegen-icoon: dat van de wetenschaps- en publieksmanipulatie. De discussie hebben we voor u samengevat en overzichtelijk bijgehouden. Samen met Marcel Crok en CLINTEL houden we zo de druk op de ketel.

In oktober waren wij aanwezig met een tafel op het grote congres (600 deelnemers) van Cultuur onder Vuur in Haarlem en er was aanzienlijke belangstelling voor De Groene Rekenkamer. Van de lezing “Klimaatreligie, feiten en fictie” die we hebben mogen verzorgen, zal binnenkort een wat uitgebreidere versie verschijnen op de website. We hebben de gelegenheid te baat genomen om veel meer samenvattend materiaal te genereren dan in de beknopte lezing gebruikt werd. Daar doen we binnenkort ons voordeel mee.

En toen was het tijd voor de twee najaarslezingen rond de oer-iconen ijsbeer en koraal. De Peter Ridd lezing op 31 oktober in het Hilton bij Leiden was een met 90 aanwezigen goedbezocht een ook zeer gezellig evenement, compleet met buffet en uitgebreid naborrelen.

De tweede lezing in samenwerking met CLINTEL liep medio november uit op een reeks van vier optredens over de ijsberen van Susan Crockford die we niet snel zullen vergeten. Het hoofdevenement in Blijdorp pakte geslaagd uit, met 60 aanwezigen, een prachtige entourage en een filmproductie van Studio De Blauwe Tijger. We gaan zeker de meestribbelende curator-plant-en-dier van Blijdorp vragen wat hij achteraf eigenlijk van het verhaal vindt. De 130 leerlingen en de docenten vonden hun versie in ieder geval prachtig.

“Twijfelbrigade” en “Ontkenner”: een van de volgende iconen die aan de icoonverdelger zal worden onderworpen

Universiteiten

We hebben al eerder gezien hoe een instituut als KNMI zich geen betrouwbaar instituut toont.

Een ander instituut dat inmiddels volledig in de ban lijkt van het klimaat-paradigma is de Technische Universiteit Delft, dat immers als overkoepelend thema heeft gekozen voor “Climate Action”, een kreet die overigens rechtstreeks aan de Agenda 2020 van de Verenigde Naties is ontleend (doel nummer 13). We laten ze daar niet zo eenvoudig mee weg komen. We waren aanwezig en inhoudelijk vertegenwoordigd door Theo Wolters, op een debat-avond over klimaat -mitigatie/-adaptatie en deden daar verslag van. Ook het ‘position paper’ hebben we gefileerd en van puntsgewijze kritieken voorzien. De deur staat op een kier om verder debat te organiseren. We houden u op de hoogte.

Donatie De Groene Rekenkamer breder is dan alleen klimaat

Verder waren we in Utrecht en in Amsterdam om ons licht op te steken over de praktijk “in de bubbel” en als betrokken publiek in alle redelijkheid te opponeren vanaf de tribune (betrokken universiteiten Utrecht en Leiden), klap het kadertje uit met het plusje als u hier nieuwsgierig naar bent.

Ook, of juist, in Utrecht, waar duurzaamheid en diversiteit hoekstenen lijken van het academisch intellectueel- en verdien-model, staat het klimaatgeloof centraal. Daar was in oktober dus uw voorzitter aanwezig om het sceptisch smaldeel te vertegenwoordigen. Te midden van een eenzijdig spreek-duo en dito publiek, hoorde hij aan hoe sceptici tegenover “wetenschappers” en “de wetenschap” werden geframed door Jan Paul van Soest (auteur van De Twijfelbrigade). DGRK wist bij de vragen de microfoon in handen te krijgen en het gezelschap te laten kennismaken met een scepticus en te wijzen op het eenzijdig taalgebruik waar geen “gemeenschappelijke gronden” mee kunnen worden gevonden (“ontkenners”). Tenminste een handvol studenten hebben met DGRK kennis kunnen maken en weten nu hopelijk dat sceptici zeer redelijke mensen kunnen zijn. Onder het motto onbekend maakt onbemind, lijkt het alsof dit soort aanwezigheid goed kan uitpakken, zeker ook ter bemoediging van jonge mensen die de druk van de academische uniformiteit aan den lijve ondervinden.

Blijven we even in de academische subcultuur, in het begin van de zomer waren wij aanwezig bij een mini-symposium over ‘de morele betekenis van klimaatverandering’, dat door de Universiteit van Utrecht werd georganiseerd samen met de KNAW, in Amsterdam. De absurde en zelfs morbide verdwazing die van de filosofische bespiegelingen uitging zal ik u besparen, maar de confronterende vragen die ik het eenzijdig geörienteerde gezelschap op het podium heb mogen stellen, was goed voor een flinke dosis cognitieve dissonantie onder sprekers en publiek. De eindredactie schrok daar zo van dat ze het vragendeel gevoeglijk uit de registratie hebben weggelaten.

Stikstof tot nadenken

En toen was daar plotseling de stikstofkwestie. Dit was voor ingewijden een voorspelbare wending, het uiteindelijk schrappen van de onhoudbare PAS-werkwijze. Het artikel van Hugo Matthijssen over de achtergrond van de natuurdiscussie is vaak geraadpleegd op internet en brak onze records.

Dit was aanvullend op de aanzienlijke documentatie die in de afgelopen decennia door onze betrokkenheid als stichting, op het gebied van ammoniakuitstoot, beschikbaar is.

Ook kregen we de kans om in en naar de politiek op te treden. Adviezen aan Baudet’s Forum voor Democratie klonken duidelijk door in stellingnames en betogen in de kamer. Wij waren ook gevraagd deel te nemen aan de ronde-tafel-discussie voor de Tweede Kamer commissie en hebben dat ondersteund met een “position paper” waarin we zowel de onaantastbaarheid van de normen als de onbetrouwbaarheid van de rekenmodellen aan de kaak stelden.

We werken aan een projectvoorstel waarmee we een overkoepelende en integrerende analyse en afweging kunnen presenteren. Het liefst dusdanig snel dat het nog invloed kan hebben. “Never let a good crisis go to waste”. Het zal een uitdaging worden om dit project te bemannen, maar het zal niet moeilijk hoeven zijn om het te financieren. Daar wordt momenteel een crowdfunding actie voor ondersteund, Marcel Crok wordt opgelijnd en we zijn nog bezig om het als project completer te maken.

Dat “stikstofnormenprobleem” (jawel, wij moeten het zien te re-framen) zal ons stevig bezighouden. Wat wij hebben meegemaakt, is naar verwachting pas het begin van zwaardere consequenties voor meer bedrijven in de diverse productie- en diensten-ketens. Er is nu een kans om naar de tekentafel terug te keren en de normering aan de kaak te stellen. Daar moeten we alles op richten, daar zullen we met andere partijen tot een gecoördineerde campagne moeten komen. Een project dat de complexe brij ontwart en de inzichten integreert en duidelijk maakt waar nu het probleem is komen te liggen en hoe dat tot stand kwam – en tot slot hoe we daar uit komen.

Donatie De Groene Rekenkamer breder is dan alleen klimaat

Onderwijs

Jongeren lijken zich steeds meer zorgen te maken om het klimaat. Het lesmateriaal en monocultuur aan klimaat-‘feiten’ die deze generatie bereikt lijkt hieraan grotendeels ten grondslag te liggen. Het zou naar ons idee daarom nuttig zijn om ons te richten op het onderwijs. Niet dat we illusie hebben dat we dit snel kunnen omkeren, maar er is hier veel te bereiken omdat er nauwelijks aanbod lijkt te zijn buiten het ‘mainstream’ aanbod om. Tijd om het onderwijs te bedienen dus!

Op onze website wordt een speciaal deel ingericht met goed onderbouwde antwoorden op prangende vragen, welke leerlingen – maar ook volwassenen – kunnen gebruiken om tegenwicht te bieden tegen het eenzijdige klimaatalarmisme waar zij aan worden blootgesteld.

Daarbij zullen wij contact leggen met medestanders in het onderwijs. En wordt er gekeken naar mogelijkheden om alternatief lesmateriaal aan te kunnen bieden.

Ons bezoek aan Lyceum Ypenburg met Susan Crockford die daar een ijsbeer-lezing hield, was een mooie aanzet en schept een precedent voor vervolgoptredens. Biologie, natuurkunde, scheikunde… we hebben het allemaal in huis.

Raad van Advies

Na vele jaren de spil te zijn geweest van ons eigen adviesorgaan, heeft professor Rob Kouffeld aangekondigd om met het bereiken van zijn 80e verjaardag deze functie neer te leggen. Wij danken hem voor zijn inspanningen en de deskundige raad op vooral energiekwesties die hij heeft verstrekt. En wensen hem natuurlijk nog vele jaren van andere geneugten.

We werken aan uitbreiding van deze voor ons belangrijke groep van prominente ankerpunten. Gerichte uitbreiding van dit netwerk zal onze effectiviteit vergroten. We hebben al nieuwe expertise in vliegtuigbouw, kerntechnologie en procestechnologie aangeboord. Veel kwesties zullen een karakter hebben waarvoor chemische, toxicologische en ecologische kennis is vereist en daarvoor zijn we al redelijk toegerust.

Maar ook breder, ten aanzien van het functioneren van de academia zélf, zullen we een ervaringsdeskundige basis neer willen zetten. Juist ook omdat dit – samen met filosofie – de wortel van alle trends bepaalt. En mogelijk lukt het zo om een symposium met dit thema (de replicatiecrisis, groepsdenken?!) te organiseren.

Website en social media

We krijgen positieve reacties op de nieuwste look & feel en ook de functionaliteit van de nieuw opgezette website.

We zullen deze steeds verbeteren en completer maken. Nu al bevat hij tegen de 1000 artikelen of pagina’s. De beveiliging is nodig en is op een hoog niveau aangebracht. Ook wij zijn doelwit, maar we hebben strategisch maatregelen genomen.

Sociale media zijn belangrijk om de jongere generatie te bereiken. Twitter, FaceBook, Instagram, LinkedIn, we zullen hier de nodige aandacht aan geven. Te veel mensen hebben immers nog niet van ons gehoord, terwijl ze dat wel hadden gewild.

Artikelen zullen deels ook de actualiteit weerspiegelen, maar toch ook noodzakelijkerwijs achterlopen omdat we achtergrondinformatie en samenvattingen willen presenteren.

De actualiteit is, bijvoorbeeld, de processierups, een onderwerp dat een artikel opleverde met een uitzonderlijke breedte. Actueel is ook de vliegschaamte of de zin en onzin van het elektrisch vliegen waar in de media veel dubieuze berichtgeving is. De onderwerpen zijn legio. Weet u al het nodige van micro-plastics? Wij gaan het uitzoeken! Hoe zat het ook weer met zure regen en ozon? Wij gaan het nog eens overzichtelijk samenvatten!

En dan de vragen van onze bezoekers. Die beantwoorden we heel graag. Evenzo houden we ons aanbevolen voor suggesties!

De ambities en de plannen

Wat is er anders aan 2020 dan aan voorgaande jaren? De noodzaak om in een sleuteljaar extra aan de bak te gaan en het aantal collega-donateurs te laten toenemen om meer slagkracht te hebben. Vertienvoudiging of zelfs verhonderdvoudiging is daarbij ons realistisch streven. Om dit te bereiken vereist een drempel-injectie van €20 000,-  Steunt u ons daarbij?

Op basis van de visie en dit besef maken we de plannen voor 2020. Bij voldoende steun en succes gaan we bijvoorbeeld een DGRK-app ontwikkelen om onze informatie naar het publiek te kunnen brengen. En kunnen we onze PR, fondsenwerving en media-aanwezigheid meer op professioneel niveau brengen. En – heuglijk vooruitzicht – u gaat deze winter de première van Theo Richel’s stralingsfilm echt meemaken! En over film gesproken: als verspreidingskanalen gaan we met Café Weltschmerz en Blue Tiger studio’s samenwerking aan.

We zullen ook de strategie en doelstellingen op politiek vlak nog serieuzer aanpakken. Ook politici zullen nog beter kunnen terugvallen op betrouwbare, onafhankelijke en begrijpelijke informatie. En met beter geïnformeerde burgers zullen ze zien dat er een markt is voor goed geïnformeerde ideeën die zich losmaken van de ideologische waan.

Meer dan anders zullen we campagnes kunnen ondernemen. Met uitgekiende inhoud als mentaal tegengif voor een bevolking die angst wordt aangepraat voor chemische vergiftiging van allerlei aard – zolang ‘de mens’ maar schuldig is.

Het moet en kan snel, maar vergt enige tijd en middelen. Inmiddels is De Groene Rekenkamer zoals het heet “op de rit” en naar ons idee in de tweede versnelling beland; helpt u ons naar de derde?

Dank voor uw niet-aflatende steun!

Cyril Wentzel, voorzitter

Donatie De Groene Rekenkamer breder is dan alleen klimaat

Stichting De Groene Rekenkamer

Stichting De Groene Rekenkamer

is een door ingenieur-wetenschappers en journalisten opgerichte stichting met als missie: Cijfermatige controle van economische en/of wetenschappelijke aannames, berekeningen alsmede de daar aan gekoppelde conclusies … –> Lees hier verder …