Tulpenmania

Donderdag 21 juni 2018

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

In de 17e eeuw mochten wij de tulpenmania beleven. Zie hier. Eén tulpenbol was zelfs evenveel waard als een grachtenpand in Amsterdam.

Ik zie een analogie tussen de bezetenheid van deze tulpenmania en die van de huidige klimatomania, maar ook een verschil. Toen ging het om een spontane economische bubbel. Nu om het opleggen van een antikapitalistische ideologie met de mythe van de AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) als rechtvaardiging. Dit alles gaat gepaard met afpersing via belastingen van de burgers op ongekende schaal. De ironie wil dat de opbrengst van die grootschalige diefstal in de zakken verdwijnt van een groep industriëlen en machthebbers.

Derhalve zal onze democratie veranderen in een kleptocratie. Dit nu zal door de Klimaatwet worden gesanctioneerd.

Laten we eerst eens kijken naar onderstaande verstandige opmerkingen. De Volkskrant schreef:

Die conceptwet bevatte nog de ‘doelstelling’ om de hoeveelheid broeikasgassen in 2030 met minimaal 55 procent te reduceren in vergelijking met 1990. Nu ook coalitiepartijen VVD en CDA hun handtekening eronder moeten zetten, is 55 dus 49 procent geworden en is de doelstelling voor 2030 verwaterd tot een ‘streven’.

Als 49% emissiereductie in 2030 inderdaad niet als hard doel in de klimaatwet komt te staan, maar slechts als ‘streven’, laat dat vooral zien dat politiek er geen vertrouwen in heeft dat 49% haalbaar is. 

Volgens betrokkenen is deze formulering in het nieuwe compromis afgezwakt. CDA en VVD zouden de mogelijkheid open willen houden de CO2-uitstoot te verlagen met behulp van kerncentrales en ondergrondse CO2-opslag.

Ondanks deze concessies mogen de initiatiefnemers van de Klimaatwet, GroenLinks-leider Jesse Klaver en voormalig PvdA-leider Diederik Samsom, tevreden zijn.

Dit laatste onderstreept dat de Klimaatwet bij uitstek de sublimatie is van linkse ideologie.

Een van de details waarover de zeven fracties nog steggelen is naar verluidt een passage over een eerlijke verdeling van de financiële lasten van de energietransitie tussen het grote bedrijfsleven en de hogere inkomens enerzijds en het midden- en kleinbedrijf en de lagere inkomens anderzijds.

Het is geen heksentoer vast te stellen dat ongeacht genoemde verdeling, de lasten uiteindelijk goeddeels aan de burger zullen worden doorberekend minus export. Wie zien dit ook aan het fabeltje van subsidieloze windmolens waarvan de overige investeringskosten na herverdeling via netbeheer bij de burger terecht komen. Het was al jaren geleden zonneklaar, de onbetaalbaarheid van die onwaarachtige planeetreddende plannen, vooral van Urgenda. En nu gaan er ook geruchten dat in de Klimaatwet een exorbitante belastingverhoging op gas wordt vastgelegd. Inmiddels is de belastingverhoging op gas een feit.

De vraag blijft natuurlijk: zal het effect hebben op het klimaat? Vanzelfsprekend niet. Dit komt doordat de basisgedachte vervat in de CAGW-hypothese fundamenteel onjuist is. De metingen weerleggen deze meer dan 120-jarige hypothese, alsmede de klimaatmodellen. Ook dit uitermate lezenswaardige artikel benadrukt die weerlegging. Zie hier. Dit artikel toont, naast vele andere alsmede de metingen, aan dat die weerlegde hypothese een gepasseerd station is. Ook het linkse concept van een maakbare wereld, hier het klimaat, komt hiermee op losse schroeven te staan. Dit concept bereidt wel de weg naar de kleptocratie die door de komende Klimaatwet mogelijk wordt gemaakt.

Leon de Winter schreef een belangwekkend artikel hierover. Zie hier. Zo schreef hij:

Maar alles moet anders, want de aarde dreigt koorts te krijgen. Dat is het heilige argument dat linkse activisten gebruiken om controle over economische activiteiten, en daarmee de overheersing van onze samenleving, af te dwingen: we moeten het klimaat en dus de aarde en de mensheid redden.

Inderdaad, want het gaat immers fantastisch met onze planeet. Zie Gapminder van Hans Rosling. Zie hier. Doe vooral de test!

Er is wel degelijk reden tot grote zorg, maar dan wel over wat ons belastingbetalers te wachten staat. Luisteren wij naar wat Nijpels ons op de mouw probeert te spelden, dan valt het ergste te vrezen. Tja, zoals gewoonlijk gaat de burger een fantastische tijd tegemoet. Gratis energie immers zoals ons werd verteld en met als bewijs dat windmolens geen subsidie meer nodig hebben. Het is immers allemaal één feest voor de portemonnee volgens zijn zeggen. Hoe? Geen idee Holle woorden.
Zo stelt hij o.a. in een interview: “Energiebesparing is een feest voor de portemonnee; wel zelf slingers kopen en ophangen,” zei u ooit. Geldt dat ook voor duurzame opwekking van stroom en warmte?

“Bij windenergie op zee gaan de ontwikkelingen snel. Duurzame energie is concurrerend geworden. In het oude Energieakkoord constateerden we dat de schade veroorzaakt door fossiele brandstoffen onvoldoende werd meegenomen. Als je die daadwerkelijk doorberekent, dan verdwijnt fossiel achter de horizon. Duurzame energie is dan stukken goedkoper. Alle maatschappelijke kosten moet je meetellen, inclusief de subsidies voor fossiele brandstoffen, de gunstige belastingen en vrijstellingen en ook de maatschappelijke schade. Dit telt op tot gigantische bedragen, vele miljarden.”

Zie verder hier

Ja ja, zo lusten we er wel een paar. Nee, het gaat om de kosten sec van hernieuwbaar, niet om wazige praatjes over hoestende ijsberen door kolencentrales en het achterhaalde bakerpraatje over subsidies aan de fossiele industrie. Leuk geprobeerd, maar dit bevestigt zijn stelling niet. Integendeel, want Nijpels telt weer niet mee de kolossale stijging van welvaart etc. door de komst van fossiele energiebronnen. All electric? Stel: leg alle invoer van olie en gas stil, dan hadden wij geen medicijnen meer, geen kleding, geen auto’s, en noem maar op. Nijpels heeft dus geen idee waar hij het over heeft en toont geen enkel verantwoordelijkheidsgevoel voor de toekomst van onze maatschappij. Hij is een blamage voor de VVD, maar het uitblijven van zijn royering door de VVD spreekt boekdelen.

Een feest voor de portemonnee, roept Nijpels onophoudelijk. Zou het? Duurzame energie is concurrerend geworden zoals hij ten onrechte beweert. En:

De meerkosten zijn 2,1 tot 3,2 miljard euro per jaar. Als je alle meerkosten terugrekent naar de burger, ook die kosten die via bedrijven terecht komen bij de burger, dan kost de transitie ongeveer 35 euro per huishouden per maand. Dat was zestig euro. De kosten gaan dus omlaag. Dat is een goede boodschap. Maar 35 euro is nog steeds een aanzienlijk bedrag. De klimaattransitie komt er niet voor niks.”

Nijpels zegt “Wir schaffen das” zonder te weten wat we “schaffen”. De kosten zijn echter anders verdeeld en de huishoudens betalen gewoon nog steeds de volle 100% van de kosten. Zie hier. Ergo: u wordt een rad voor ogen gedraaid. De Algemene Rekenkamer berekende dat de windplannen € 72 miljard zijn. Die windplannen zijn goed voor 3% van de NL energie. Dit wordt nog wat vergeleken met die 49% in 2030. De kosten van Van gas los bedragen tussen de € 600 en € 700 miljard inclusief locale netverzwaring. Zie hier.

Alleen al het via de klimaatwet gedwongen isoleren en de aanschaf een warmtepomp dwingt de burger tot het afsluiten van een lening. Dus bovenop al deze kosten komen die van de rente. Bovendien wordt de burger opnieuw beduveld met de terugverdientijd door planeconomische belastingverhogingen op gas. De heer Nijpels kletst dus maar wat. En deze man moet de akkoorden uitvoeren?

Ik word dan ook niet vrolijk van lieden als Nijpels die blijk geven van ontbrekend wetenschappelijk inzicht, maar kennelijk geheel bevangen zijn door feitenvrij postmodernisme die ook de Vrrroempartij VVD in haar greep heeft gekregen. Zie hier in de Volkskrant.

Ik sluit mij gaarne aan bij de woorden van de Romeinse senator Cato Maior: Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. Overigens ben ik van mening dat Carthago vernietigd moet worden. Thans kunnen wij Carthago vervangen door Lex Caeli ofwel Klimaatwet.