Dijken en Nederland

Zaterdag 6 januari 2018

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Nederland kent een meer dan 850-jarige traditie van strijd tegen binnendringende zee vanuit het westen via de Noordzee en vanuit het oosten en zuiden via de Zuiderzee. Dijkenbouw werd georganiseerd eerst door monniken. Dit leidde al spoedig tot professionele organisaties die heden ten dage nog steeds bestaan waaronder het Hoogheemraadschap van Rijnland de oudste en één van mijn vroegere werkgevers waar ik met genoegen aan terugdenk. In die beginjaren teisterden overstromingen ons land waarop adaptatie het enige antwoord was.
Niemand had toen kennis van klimaatmodellen.
Ik vraag mij af of hier substantiële verandering in is gekomen sindsdien. Ik denk van niet, omdat de voorspellende kennis van het klimaat berust op de niet onderbouwde stelling van de dominante invloed van menselijke CO2-emissie en het kennelijk ontbreken van relevante kennis van de natuurlijke invloeden, dan wel ontkennen hiervan.
Inderdaad, deze laatste worden buiten de beschouwingen gelaten. Het moge duidelijk zijn dat deze, overigens door de media met verve uitgedragen eenzijdigheid, geen relevante bijdrage vormt aan een objectief beleid.

Nu dan, dit geconstateerd hebbende richten wij de blik op dijkbeheer in Nijmegen waarover deze verzuchting ontstond:

Destijds was volgens de deskundigen de oorzaak van het hoge water gewoon puur toeval. Allereerst was er een vorstperiode waardoor de bodem in bovenste stroomgebied van de Rijn was bevroren, daarna was er een sneeuwdek en toen kwam er flinke dooi met heel veel regen. De bevroren bodem kon het water niet opnemen en hierdoor had de Rijn een piek te verwerken. Het record van de hoogste stand van het water bij Nijmegen is nog altijd 1925!. Geleidelijk heb ik de argumentatie vóór de dijkteruglegging zien verschuiven naar een aanpassing als gevolg van klimaatverandering. Dit wordt echter zelfs door het IPCC niet ondersteund.

“no significant general climate‑related trend in extreme high river flows that induce floods has yet been detected ”

Er is verder na 1995 nooit meer hoog water geweest dat ook maar een beetje in de buurt kwam. Dus ik kan dat hier vanuit mijn eigen waarnemingen onderschrijven. De gemeente Nijmegen als Green Capital 2018 maakt in diverse brochures, internetfilmpjes, lezingen gewag van dat de “dijkteruglegging gedaan is vanwege klimaatverandering”.  Lees hier.
Bovendien doen ze nu ook eens voorkomen alsof het allemaal vanuit Nijmegen is geïnitieerd / bedacht. Terwijl dit voor 100% een project was van Rijkswaterstaat.
Ik heb er destijds al op een blog over geschreven, lees hier.|

Inderdaad word je als gewone burger stelselmatig onwetend en onmondig gehouden door de politieke elite. Deze elite bestaat vooral uit ambtenaren en politici die zich geïntimideerd hebben geschikt naar de luimen van de milieubeweging die uit existentieel eigenbelang als gewelddadige beschermordedienst de ideologie van het Eco Industrieel Complex verdedigt. Met wetenschap heeft dit niets te maken, maar alles met het meest lucratieve verdienmodel uit de menselijke geschiedenis sinds het optreden van Al Gore.

Het valt te betreuren dat velen van onze bestuurders zich kennelijk niet hebben gerealiseerd hoezeer zij bij de neus werden, en worden, genomen door deze gemanipuleerde voorstelling van zaken. Het valt nog meer te betreuren dat kennelijk niemand van deze bestuurders de moeite heeft genomen zich af te vragen of dit allemaal wel juist was. De tekst van het hierboven genoemde blog spreekt boekdelen:

Hoofdoorzaak van de laatste watervloed 1995 was de slechte retentie van de bodem in het stroomgebied Moezel Rijn en Main in combinatie van kanalisatie van beken. Dit zorgde voor een te snelle afvoer van het regenwater waardoor er een piek ontstond. Met klimaatverandering heeft het allemaal niets van doen. Hoog water is van alle tijden en niet iets van de laatste jaren als gevolg van klimaatverandering. In 1342 stond het water in de kathedraal van Mainz anderhalve meter hoog. “Since the beginning of regular gauge observations more than 170 years ago, the water of the River Rhine has never inundated this cathedral, although the river bed has not been eroded at this point.“ [The flood events of 1993/1994 and 1995 in the Rhine River basin (pdf)]  En om wat dichter bij huis te blijven, op 7 februari 1799 werd het dorp Doornik tussen Lent en Bemmel verzwolgen door het water waarbij 17 mensen verdronken. Als het volgens velen zo hard gaat met die klimaatverandering dan hadden we inmiddels wel vaker het water tegen de dijkrand moeten zien klotsen.

Nu dan, als wij die Nijmeegse volgelingen van Groen Nijmegen mogen geloven zou dit (zie hier) nooit hebben kunnen bestaan, omdat de huidige waterstanden en stormvloeden kennelijk uniek zijn in de Nederlandse geschiedenis vanwege de AGW-hypothese. Ik vraag mij af hoe je als weldenkend bestuurder met verantwoordelijkheden tegenover de kiezer nog langer bereid kunt zijn om deze onzin te geloven.

In Nijmegen, en in heel dit land, is men kennelijk bevangen door de toverspreuken duurzaam en groen. Vast staat dat ze al het zicht op de realiteit vertekenen: Groene kolder die behalve onbetaalbaar en nutteloos ook ontzettend duurzaam is, lees: onuitroeibare kolder.