Ontwikkelingslanden en Parijs

Zondag 27 augustus 2017

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

We hebben de jubelverhalen kunnen lezen en zien over de klimaatconferentie in Parijs waar 195 landen vrijblijvend, dus niet bindende, ‘afspraken’ maakten over terugdringen van CO2-emissie, omdat CO2 iets engs zou zijn. Ook ging het over het storten van heel veel geld, € 100 miljard/jaar), in een fonds om Ontwikkelingslanden hernieuwbare energie op te dringen teneinde hun ontwikkeling te belemmeren. Het is dan ook een doelstelling die de vergelijking met het zoveelste socialistische zwarte gat niet zou misstaan. Wat mij zo opviel aan de slotmanifestatie van deze conferentie, was de aan hysterie grenzende stemming:

Zie ons: de redders van Moeder Aarde (wij bedoelen een andere economische orde)! Zelfs het veel belangrijker verdrag in 1972, dat over vermindering van kernwapens, leidde niet tot een dergelijke overtrokken misplaatste hysterie als het Parijse slot. Deze hysterie kan echter de fundamentele vrijblijvendheid niet verhullen, maar dient slechts als rookgordijn om de burger/belastingbetaler te laten betalen voor een opgedrongen ‘moreel verheven’ doel: het redden van de aarde. Het valt te verwachten dat alleen de EU hier succes mee zal hebben. Zie ook hier.

Hoe zit het nu met dat zwarte gat van € 100 miljard per jaar? Het volgende artikel bevat cruciale kenmerkende onjuistheden zoals dat het Parijse akkoord bindend zou zijn. Zo lezen we:

Het akkoord van Parijs werd gevierd als historische doorbraak in de klimaatonderhandelingen. Voor het eerst committeerde de internationale gemeenschap zich via een bindend akkoord aan concrete doelstellingen. Twee maanden daarvoor werd in de Sustainable Development Goals (SDG’s) al vastgelegd dat we urgent actie moeten ondernemen tegen klimaatverandering en de gevolgen ervan. Die oproep werd in Parijs uitgewerkt tot een concreet akkoord.

Interessant is het gebruik van het woorden historisch urgent. Historisch suggereert morele druk en gefundeerde nodzaak, hetgeen onzin is. Op grond waarvan is er verder sprake van urgentie terwijl niets wijst op opwarming na 1998 en er bovendien sprake is van afname van weersextremen. Het zou ook eigenaardig zijn in een atmosfeer waar de temperatuurverschillen over de breedtegraden gezien geringer zijn geworden.
Het eigenaardige is ook dat opwarming kennelijk altijd tot catastrofes zou leiden, althans in de retoriek van protagonisten. Zo zou warme lucht meer waterdamp bevatten en dus tot extreme regenval moeten leiden, aldus o.a. volgens het KNMI. Boven de woestijn is de lucht heel erg warm, maar regen?
Nooit iets van gemerkt. Overdag in wollen boernoes temperaturen tegen de 60 graden trotserend en in de nacht liggen blauwbekken ondanks je boernoes en kamelendeken. Zou waterdamp niet een veel belangrijker rol spelen dan CO2 en, nu het nieuwste speeltje methaan van het NOS-journaal?
Dit legt bloot dat men maar wat zit te gissen en ondertussen de complexiteit van klimaatontwikkelingen en atmosferische en oceanische stromingen negeert. De reden: nog lang niet voldoende doorgrond, al probeert de agitprop van de protagonisten en het NOS-journaal het tegendeel te doen geloven.
De falende klimaatmodellen vormen het bewijs van het tegendeel. Het is ook met boerenverstand te begrijpen hoe absurd het is dat men bijvoorbeeld droogtes precies kan voorspellen waar en wanneer de voorkomen en over 20-30 jaar. Wij kennen de weersextremen van eeuwen her: stormvloeden zoals deze in de Kleine IJstijd, droogtes in de Sahel en Ethiopië in de 70-er jaren en ga zo maar door. Weersextremen zijn van alle tijden en beslist niet aan de huidige bescheiden opwarming gekoppeld, laat staan de menselijke factor. Het is giswerk en bangmakerij.

Zoals eerder opgemerkt, methaan uit de ontdooiende permafrost is het nieuwste speeltje van het NOS-journaal met weerman Peter Kuipers Munneke als betaalde propagandist om de belastingbetaler de stuipen op het lijf te jagen teneinde het socialistische doel van kapitaaloverdracht te bewerkstelligen.
Met Ockhams scheermes in het achterhoofd constateer ik evenwel overbodige impliciete deze suggestieve aannames: het fenomeen is uniek in de klimaathistorie, het is door menselijk toedoen veroorzaakt, het zal catastrofale gevolgen hebben. De dramatiek is weer filmisch. De uitspraak van het NOS-journaal over het wegsmelten van het Arctische ijs als oorzaak is in elk geval feitelijk onjuist. Zie hier.

Enkele maanden geleden beleefde kijkend Nederland eenzelfde agitprop-documentaire onder de leiding van mevrouw Bernice Noteboom. Dit leidde tot een klacht aan het adres van het NOS-journaal. Het fiasco met de agitprop-documentaire over Klaver toont hoe dan ook de socialistische signatuur van de NPO aan. Dit is ook nu weer het geval vanwege deze permafrost klimaat-agitprop. Suggestief en onwetenschappelijk vanwege het ontbreken van historisch perspectief.

Nu dan, wat de motivatie achter dat Parijse zwarte-gat-fonds betreft, kan men vaststellen dat het niets met klimaatverandering te maken heeft, omdat niemand kan vaststellen welke de invloed is van menselijke CO2-emissie op weersextremen; deze kan bovendien verwaarloosbaar zijn. Immers, de AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) is weerlegd door de metingen vs. de klimaatmodellen.
En verder, dat fonds overstijgt alle vormen van realistische ontwikkelingshulp vanwege het ontbreken van enige wetenschappelijke grond en noodzaak. Het doel lijkt eerder de vervulling van de socialistische ideologie van nivellering zoals wij die kennen van het Leninische, Maoïstische, Cubaanse, Noord Koreaanse en Venezolaanse fiasco: nieuwe orde, lege borden. Ik vrees namelijk dat het geld zal gaan naar cadillacs, paleizen, gouden hemelbedden, privé jets van megalomane Afrikaanse dorpshoofden, maar wel via het Eco-Industrieel Complex als eindbelanghebbenden van de klimaatmythe.
Merkwaardig die onuitroeibare obsessie, ook bij de NPO, voor een wegkijkende, doch politiek correcte, ideologie die slechts mislukkingen kent, onderdrukking en verlies van welvaart.

Is er bij de NPO en GroenLinks nou niemand die zich afvraagt waar men mee bezig is? Socialisten achten zich moreel verheven, met name in het klimaatdebat, maar het is evident dat geen van hen zich bekommert om morele verantwoordelijkheid tegenover de kiezer. En toch is het eenvoudig te beseffen door zich, al is het maar oppervlakkig, te verdiepen in de achterliggende wetenschap, correcte Popperiaanse wetenschap. In plaats hiervan is het bij onze socialistische landgenoten alom onwetenschappelijk wensdenken en politiek correct napapegaaien wat de klok slaat:

Hoewel de grote lijnen van het akkoord veelbelovend zijn behoeven veel afspraken in het klimaatakkoord nog een duidelijkere invulling. Voogd wijst op het gebrek aan concrete afspraken op het gebied van klimaatfinanciering. ‘Verschillende bepalingen zijn uitvoerig besproken, maar uiteindelijk niet in het akkoord gekomen’, zegt zij. ‘Wat bijvoorbeeld ontbreekt zijn afspraken over alternatieve bronnen voor financiering en een roadmap om 100 miljard klimaatfinanciering bij elkaar te krijgen voor 2020.’

Doordat Parijs niet bindend is, is het een illusie te verwachten dat een dergelijke kapitaaloverdracht ooit tot stand zal komen. Het socialistische ideaal heeft dan ook meer weg van wensdenken om de zelf aangemeten fictieve morele verhevenheid uit te venten. Verder lezen we ook dit wensdenken:

Een aanzienlijk deel van die financiering zal uit private geldstromen moeten komen. Nederland heeft hoge verwachtingen van bijdragen van het bedrijfsleven. ‘Om de internationale adaptatiedoelen te halen moet het bedrijfsleven een grotere rol gaan spelen’

Dit berekenen die bedrijven dan zeker door aan de door de NPO bang gemaakte burger, maar zo ver zal het nooit komen omdat geen bedrijf zijn concurrentiepositie in de waagschaal zal stellen.

Wat teleurstellend opvalt van de groenbevlogenen, is de weerstand tegen het faciliteren van ontwikkelingslanden bij het bouwen van fossiel en kerngestookte elektriciteitscentrales zodat het kappen van regenwoud overbodig wordt, alsmede het stoken in hutjes. In plaats hiervan zien we gemodder met zonnepaneeltjes en hier en daar een windmolen zonder netaansluiting zodat de bevolking op 21ste-eeuwse wijze wordt geëcogekoloniseerd. Niet zonder reden is Greenpeace om deze reden de toegang tot India ontzegd. De Westerse landen hebben hun welvaart aan de fossiele en kernenergie te danken. De logica ervan zit hem in de vermogensdichtheid van deze energiebronnen waar hernieuwbare energiebronnen met een factor 100 tot 1.000 minder evident inferieur zijn en weersafhankelijk bovendien, net als 250 jaar geleden.

Thans wordt om onnavolgbare reden gepleit het Westerse energiesysteem af te breken en te vervangen door inferieure hernieuwbare bronnen tegen vanzelfsprekende exorbitante kosten. Daarom, wat wil dit zwarte-gat-fonds nu eigenlijk? In elk geval niet het stimuleren van fossiele en kerncentrales om de Ontwikkelingslanden toegang tot betaalbare energie te geven teneinde hun welvaart te verbeteren, boskap te verminderen en sterfte door indoor koken te vermijden. Ik krijg niet de indruk dat de Parijse euforie zich om Ontwikkelingslanden bekommert, maar eerder bezig is een schizofrene ideologie overeind te houden, namelijk enerzijds socialistische kapitaaloverdracht en anderzijds financiering van het Eco Industrieel Complex. De AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) komt op mij over als schizofrenie, omdat de feiten geen rol meer spelen en dus rationaliteit heeft plaatsgemaakt voor een utopische wereld van wensdenken. Het onderstaande benadrukt dit: Zie hier.

Lees enkele fragmenten hieronder:

  1. G) Agreement shall set a new quantified goal from a floor of USD 100 billion per year, taking into the needs and priorities of developing countries.

Dat geld ($100 miljard per jaar) gaan we dus in Panama en Zwitserland terugvinden. Mugabe & co zagen het geld al op hun rekening staan. Die zullen wel één of ander Afrikaans congres organiseren waar ze dat geld onderling wat verdelen. Hun bevolking, noch hun economie zal er ooit ook maar een centiem van te zien krijgen.

H) Calls upon all Parties to ensure that education, training and public awareness, as reflected in Article 6 of the Convention and in Article 12 of the Agreement are adequately considered in their contribution to capacity-building; 

Indoctrinatie via scholen en opleiding zal worden gestimuleerd m.a.w. Jawel. Niet economische vooruitgang maar indoctrinatie is de weg naar een andere economie.

I)  Noting the importance of ensuring the integrity of all ecosystems, including oceans, and the protection of biodiversity, recognized by some cultures as Mother Earth, and noting the importance for some of the concept of “climate justice”, when taking action to address climate change.

Het staat er echt zo (MOEDER AARDE) in een geloofwaardig document!  Waarom niet ook manneke maan. Hoe is dit mogelijk?

J) Parties acknowledge that adaptation action should follow a country-driven, gender-responsive, participatory and fully transparent approach, taking into consideration vulnerable groups, communities and ecosystems, and should be based on and guided by the best available science and, as appropriate, traditional knowledge, knowledge of indigenous peoples and local knowledge systems, with a view to integrating adaptation into relevant socioeconomic and environmental policies and actions, where appropriate.

Dat staat er echt allemaal in, beste wetenschap, maar ook lokale volkswijsheid en wat bijgeloof kan en mag helpen. De sjamaan van om de hoek, de lokale medicijnman, tante Kaat, De regendanser, de pendelaar, de lokale boerenfolkore, u weet het wel wat ik bedoel. Serieus, het staat er echt.

Ik denk dat dit laatste correct het inferieure wetenschappelijk niveau weergeeft van de protagonisten van de AGW-hypothese, aangezien deze hypothese is weerlegd. Het lijkt steeds meer op de tweespalt tussen het afgeperste volk en de zich verrijkende Franse adel in 1792. De uitslag moge bekend zijn. Het moge duidelijk zijn dat de protagonisten van de AGW-hypothese niets hebben geleerd van de geschiedenis. De ontnuchtering zal niet gering zijn.