Willie Soon vs. het IPCC

Maandag 27 maart 2017

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Zo nu en dan treden gezaghebbende wetenschappers naar buiten met een voor de hand liggend idee. Dit is zo’n idee, of liever een voorstel:

Willie Soon, a rock star among climate change skeptics, pitched the idea of shutting down the United Nations’ panel of climate change researchers on Thursday, calling it an “anti-science movement.”

Soon said he would create a “place in hell” to put the U.N.’s climate science and predictions. “There will be a very special place I will create for them. Please go there. It’s nonsense. Even a little kid will know this is wrong.”

Het moge duidelijk zijn dat de heer Soon boos is. Mij lijkt met alle recht en rede omdat het zo ondertussen wel welletjes is met al die ongefundeerde en onwetenschappelijke berichtgeving over de CAGW-hypothese. Al 40 jaar wordt ons een scala aan rampen, de één nog barokker dan de ander, voorgespiegeld door het Eco Industrieel Complex. Het uitblijven echter van al die rampen zou te denken moeten geven. Niet in het minst de weerlegging van de CAGW-hypothese door de opwarmingstop na 1998 alsmede de niet aangetoonde terugstraling door CO2. In plaats van nuchter verstand en kritische journalistiek vindt het tegenovergestelde plaats, namelijk een onophoudelijk mediabombardement op basis van deze verdachte wetenschapsbeoefening:

Een kind snapt dat je als koraalonderzoeker meer onderzoeksgeld krijgt als je zegt dat de toestand van het koraal zorgwekkend is en meer onderzoek vereist is, dan wanneer je zegt dat het prima gaat met het koraal en dat veranderingen binnen de natuurlijke grenzen liggen. Hoe banaal wil je het nog hebben?

In dit licht komt het rampengejank van Minnesma niet alleen irritant , maar ook onverantwoordelijk over. Minnesma geeft er blijk van zich geen begrip te kunnen/willen vormen van (cyclische) natuurlijke natuurverschijnselen (El niño bijvoorbeeld of AMO etc. Ik vraag me af of zij er ooit van heeft gehoord), oorlogshandelingen, slecht waterbeheer, verkeerde landbouwmethoden en verkeerde gewaskeuze. In haar verkokering herleidt mevrouw Minnesma elk incident als uniek in de aardse historie van vele miljarden jaren tot de weerlegde CAGW-hypothese.

Eigenaardig is dat alarmisten sceptici nogal eens verwijten dat zij geen wetenschappelijke achtergrond hebben en dus geen recht van spreken hebben. Is Minnesma dan wel een gerenommeerde (klimaat)wetenschapper met talloze publicaties op dit terrein, één van die 75 wetenschappers van de fameuze 97% consensus? Staat zij op hetzelfde wetenschappelijke niveau als Willie Soon, Lindzen, Richard Toll en Lomborg?

Sta mij toe dat ik twijfels heb en mij het recht voorbehoud onderscheid te maken tussen wauwel-PR en klimaatgejankt enerzijds en wetenschappelijk onderzoek zoals door Willie Soon en anderen op dit terrein wordt gedaan anderzijds. Mevrouw Minnesma heeft geen bèta-wetenschappelijk recht van spreken op dit terrein, maar belijdt slechts de snelst gegroeide religie aller tijden. Idem geldt voor de heer Hagoort, voormalig directeur van de NPO.

Een mens wordt er niet vrolijk van, want ook hier constateren we dezelfde geloofsbelijdenis, en bovendien een journalistieke knieval (lees: valkuil) voor het onwetenschappelijke autoriteitsargument en het al even onwetenschappelijke voorzorgprincipe.

We kunnen constateren dat Minnesma noch Hagoort ook maar enige inhoudelijke bijdrage vormen aan het wetenschappelijke debat, omdat de wetenschappelijke methode is vervangen door hun geloof.
Beiden hebben geen verstand van zaken, geen inzicht in de achterliggende fysica, de wiskunde van chaotisch verlopende non lineaire processen etc. De vraag rest dus: waar halen zij die wijsheid vandaan om te handelen zoals zij nu doen of deden?
Ik vrees dat zij desgevraagd door lieden als Soon niet er ver zullen komen, omdat zij niet over de correcte wijsheid beschikken. Kortom, de uitspaken van Minnesma en de NPO zijn misleidend, onzorgvuldig, bevooroordeeld en ongefundeerd, wat ze wetenschappelijk van 0 en generlei waarde maakt.
Er is dan ook geen reden om Minnesma en de NPO serieus te nemen, dit in de geest van wat Willie Soon beoogt.

Laten we immers vaststellen dat de geclaimde aanhang van 97% van alle wetenschappers = 5.8 miljoen, binnen luttele jaren van een zo jonge tak van wetenschap ofwel complete onzin is ofwel leidt tot maar één conclusie: het is de snelst groeiende religie aller tijden.
Ik denk het laatste, en hoe dan ook kunnen we vaststellen dat het geldverslindende gemodder met windmolens en zonnepanelen geen wetenschappelijke grond heeft, maar berust op het gejank van Minnesma, Klaver en van Tongeren en de onzin in de kritiekloze media.

Het ineffectieve geldverslindende gehannes met windmolen, zonnepanelen en biomassa is dan ook het gevolg van een combinatie van angst voor gezichtsverlies bij politici en existentiële financiële angst bij de milieubeweging en de profiterende industrie. Geen wonder dat de alarmistische trom geroerd blijft door de milieubeweging en de NPO en dat de werkgeversorganisatie VNO-NCW pleit voor meer groen: gefundenes Fressen i.c. gegarandeerde subsidiestroom uit energiebelasting, ODE, SDE+ en kosten netbeheer. Hoe materialistischer kun je het nog hebben?
Ik kan mij dus de boosheid van Soon voorstellen vanwege deze waanzin. Wie is hij?

Soon is a regarded scientist specializing in the physics of the sun and how solar activity plays a role in the Earth’s climate. He doesn’t believe the data is sufficient to draw any long-term conclusion about the effects of global warming and has become a prominent figure among those who deny manmade climate change is occurring. Soon is a physicist at the Solar and Stellar Physics Division of the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

Niet de eerste de beste en van een markant wetenschappelijk onderlegd kaliber i.t.t. mevrouw Minnesma en Hagoort. Laten we dan ook vaststellen dat van al dat alarmistische gejank van Minnesma en de agitprop van Hagoort geen gezag uitgaat, geen onderbouwing en evenmin betrouwbaarheid. Hoe verblind moet je zijn om hierin te geloven? De verzuchting van Soon is begrijpelijk vergeleken met zo veel onbenul, bevooroordeling, misleidende informatie en existentiële belangenverstrengeling binnen het Eco Industrieel Complex.
Het huidige Europese partijkartel zal desondanks die klimaatonzin volledig absorberen. Hoe sneller des te eerder immers zal men zich te pletter lopen tegen de feiten en de wetten van de natuurkunde. Soon c.s. roepen dit al jaren, maar stompzinnigheid en religiositeit zijn hardnekkige zekerheden van het leven vergelijkbaar met de zekerheden van de belastingen en de dood. Ik moet denken aan Luther en het spijkeren aan de kerkdeur van nu de Groene Religie de i.p.v. de 95 stellingen slechts deze ene: Catastrofale opwarming is een hoax. Laten wij immers hier vaststellen dat wij te maken hebben met een religie waar, net als bij alle religies:

  • rationaliteit ontbreekt: de wetenschappelijke methode wordt met voeten getreden en feiten worden als ketterij afgedaan d.m.v. linkjes;
  • sprake is van schuld en boete: de mens i.c. de op fossiele en kernenergie gebaseerde maatschappij is schuldig aan een verzonnen ramp, gelijk de Erfzonde, van Apocalyptische proporties die alleen kan worden afgekocht door astronomische bedragen via de energierekening in het kerkenzakje ofwel de diepe zakken, van het Eco Industrieel Complex af te dragen;
  • dogmatisme: het leerstuk van de weerlegde CAGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming door CO2);
  • de nieuwe Bijbel: dit is de 97% consensus die mede gebaseerd is op een schimmige enquête onder 10.000 wetenschappers, waarbij de resterende welgevallige 75 van de 77 zich klimaatwetenschappers noemenden tot het 97% woord Gods werd verheven;
  • een priesterkaste: Maurice Strong (inmiddels overleden ideoloog), Figueres (head of the secretariat UNFCCC, zie hierna), Michael Mann en diens kliek van ca. 40 man (frauduleuze hockeystickgrafiek), Al Gore (film met 35 wetenschappelijke fouten), om een paar namen te noemen;
  • een Curie die de VN hierin bestuurlijk ondersteunt: het UN Framework Convention on Climate Change dat tot doel heeft de CO2-emissie te stabiliseren, ofwel de mythe van de CAGW-hypothese als centraal dogma te verdedigen;
  • zie in het schema van de Curie links het onderdeel Geloofszaken; hier is het IPCC het aangewezen orgaan dat elke 5 jaar de wereldleiders probeert de stuipen op het lijf te jagen om zo volgzaamheid af te dwingen en de mondiale politiek in de gewenste planeconomische richting te sturen. Welke? Deze: Isn’t the only hope for the planet that the industrialized civilizations collapse? Isn’t it our responsibility to bring that about? Maurice Strong oprichter van het IPCC En: “This is the first time in the history of mankind that we are setting ourselves the task of intentionally, within a defined period of time, to change the economic development model that has been reigning for at least 150 years, since the Industrial Revolution.” Christiana Figueres, executive secretary of U.N.’s Framework Convention on Climate Change; intrigerend is dat Geloofszaken is ontstaan uit de Inquisitie. Misschien is dit de reden dat sommige apostelen menen dat sceptici veroordeeld moeten worden voor misdaden tegen de mensheid;
  • apostelen en discipelen: die zijn er genoeg, namelijk al degenen die mee eten uit de subsidieruif voor hun onderzoeksgelden, hun duurzaamheidsbedrijfjes en hun (politiek) bestaan zoals Klaver, Van Tongeren en Nijpels. In feite zijn zij niets anders dan zelfbenoemde steuntrekkers van subsidies die uit eigenbelang om het hardst hun slaafse onderwerping betuigen aan de priesterkaste en de Curie. Ik reken hieronder de Milieubeweging, de onderzoekers die anders brodeloos zouden raken en de ondernemertjes die iets duurzaams zeggen te doen. We hoeven ook slechts te denken aan Nijpels als de Nederlandse klimaatnuntius;

Al met al valt het niet moeilijk te constateren dat er sprake is van een Groene theocratie die gedreven wordt door het idee dat wij mensen het klimaat doorslaggevend kunnen beïnvloeden, een misplaatste Hubris. De Griekse mythologie zit vol met het falen van dergelijke hoogmoed en de straffen er voor. Een mens moet inderdaad wel heel erg Narcistisch gedreven zijn om in zoveel irrationaliteit te geloven, maar irrationaliteit kenmerkt per definitie elk geloof, ook, en misschien juist, het groene, omdat er geen ruimte voor de wetenschappelijke methode wordt gelaten.

Deze onoverbrugbare kloof valt ook waar te nemen in discussies. Er zijn lieden die wel hard roepen om wetenschappelijke onderbouwing, maar zij blijken er tevens niet in te zijn geïnteresseerd omdat het CAGW-dogma voor hen leidend is en de rest ketterij is dat je met her en der een linkje zogenaamd kunt ‘staven’ om de suggestie te wekken van een debat. In werkelijkheid leveren zij geen bijdrage aan het debat omdat zij niet over argumenten beschikken en geen idee hebben waar zij het over hebben. Dit verklaart het doorgaans oeverloze gebekvecht met alarmisten.

Hoe overtuig je een IS-strijder ervan dat Allah niet bestaat? Hoe overtuig je Nijpels dat de CAGW-ellende niet bestaat? Het fanatisme van Nijpels roept weerzin op. Feiten doen er niet toe, maar het gegeven is dat deze lieden wel onvermijdelijk tegen de feiten zullen aanlopen. Ik hoor hen dan graag. Een paar jaartjes wachten nog.