Shell en Sharon Dijksma

Woensdag 1 maart 2017

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Doordat er zomaar een stokoude film over mogelijke klimaatgevolgen van CO2, door Shell zelf geproduceerd, opdook kunnen de Shell-bashers weer voluit de klimaattrom roeren. Zo kunnen we lezen:

De grimmige waarschuwingen in de film waren gebaseerd op de wetenschappelijke consensus die al in de jaren tachtig ontstond over de gevaren van klimaatverandering. In de VS waren het uitgerekend olie- en gasbedrijven die voorop liepen in het onderzoeken van de risico’s. Ze realiseerden zich al vroeg dat het tegengaan van de opwarming een drastische vermindering in het gebruik van fossiele brandstoffen zou betekenen, en dat klimaatverandering dus aanzienlijke zakelijke gevolgen zou hebben. In 1989 hield Shell al rekening met extremer weer en een hogere zeespiegel bij de aanleg van een boorplatform.

Maar in Amerika deed Shell in de jaren negentig mee aan een campagne die doelbewust twijfel zaaide over de klimaatwetenschap. Het doel was ‘draconisch’ overheidsingrijpen te voorkomen. Nadat vorig jaar nieuwe details over deze twijfelcampagne naar buiten kwamen, hebben Amerikaanse congresleden opgeroepen tot een strafrechtelijk onderzoek naar Shells bijdrage aan ‘bedrog’ van het publiek.

We constateren twee veronderstellingen, namelijk dat er wetenschappelijke consensus zou zijn en dat Shell in de jaren 90 het publiek bedrogen zou hebben. Die consensus echter is een opgedrongen mythe die door de feiten weerlegd wordt. Zie hier en hier.

Die steeds weer aangehaalde mythische consensus begint niet alleen mateloos irritant te worden, het laat ook zien dat groengelovigen kennelijk geen beter ‘argument’ kunnen bedenken dan dit dogma. Wetenschappelijk is het namelijk waardeloos.

500 jaar geleden stelde 97% van de wetenschappers dat de zon om de aarde draaide.

Thans weten we dat de aarde om de zon draait. Dus: ofwel de zon en de aarde hebben van plaats gewisseld ofwel die 97% is slechts een autoriteitsargument.

Dit autoriteitsargument is dus misplaatst. Het sluit aan op de tweede veronderstelling namelijk dat vermeende bedrog. Je bedriegt als je iemand opzettelijk misleidt of verkeerde feiten probeert op te dringen. In dit geval, menselijke CO2 als oorzaak van catastrofale opwarming, is nooit bewezen en kan dus geen wetenschappelijk feit zijn. Daar heb je geen consensus voor nodig maar een koele blik op nuchtere feiten. En die feiten laten o.a. zien dat de klimaatmodellen van het IPCC niet deugen. Hier. Het staat bovendien helemaal niet vast dat CO2 ook maar enige invloed heeft boven alle overige natuurlijke forcings en al helemaal niet boven het belangrijkste broeikasgas waterdamp dat verantwoorde lijk is voor 95% van het broeikaseffect. Ook de kern van alle commotie, terugstraling door CO2, staat niet vast. Hier. De auteur schrijft:

Back-radiation of heat does not exist, it would be a crime against the second law. Those who claim that they have measured back-radiation of heat do not understand the instruments which have been sold to them. They measure frequencies which by means of the Wien displacement rule are converted, by a chip, to units in W/m^2.

Er is sprake van complexe warmteoverdracht door convectie, opstijgende lucht, wind, atmosferische absorbsie en oceanische stromingen. Zie screendump:

Op grond van recente informatie is onderstaande figuur ontwikkeld.

Dus is het wel zo verstandig om zich wat bescheidener op te stellen bij het ridiculiseren van critici en bij het aanzetten tot draconische maatregelen die economisch ruïneus zijn. Ook en vooral voor de generatie na ons.

Dat niets vaststaat bij het publiek laat dit wel zien. Hier.

En dan was daar ons aller Sharon Dijksma die met haar onverwoestbare enthousiasme het volk kond deed van haar voornemen de klimaatdoelen met nog meer inspanning te halen. Ook hier sta ik weer paf. Kan zij nou nooit eens een keer bij zichzelf te rade gaan of het allemaal wel klopt?
Waarom laat zij zich zo imponeren door alle bluf over consensus en het ergste van alles die hockeystickgrafiek als de bron van die klimaatdoelen.
Niet alleen is het begrip klimaatdoel een even loze als aanmatigende term. Ook berust die grafiek op statistische manipulatie die reeds lang geleden is weerlegd.
Hoe kun je als volksvertegenwoordiger dan nog geloofwaardig zijn? Zelf beweerde ze enige tijd geleden dat, na enig doorrekenen, de temperatuurwinst van al die mondiale draconische maatregelen een schamele 0,14°C zal zijn. Nou nou, echt iets om je ernstige zorgen over te maken.

Shell opperde destijds enkele mogelijke scenario’s die op allerlei inmiddels weerlegde veronderstellingen berustten en dit nog steeds doen. Sharon Dijksma doet niet anders dan zich beroepen op een niet bestaande consensus, een gemanipuleerde grafiek en niet aangetoonde back radiation. Echt een gezonde basis om onze economie af te bereken. Mij bekruipt het idee dat de klimaatgelovigen de hete adem van de feiten en die van Trump en Happer in de nek voelen waardoor ze steeds dolzinniger, lees: fanatieker, worden.