De parallelle wereld van hernieuwbaar

Maandag 24 oktober 2016

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Milieudefensie heeft tegenover het AD geopperd dat nu ook de gascentrales dicht moeten. Dus alle kern- en fossielgestookte centrales dicht en 100% hernieuwbare energie in 2035. Ambitieus, kun je stellen.
Ik houd het eerder op luchtfietserij nodig om de schijn op te wekken van zich om het milieu en de planeet bekommeren.
In werkelijkheid gaat het om het vergroten van de status als multinational in de rijen van Shell, Monsanto et cetera, zij het met een ANBI-status met bijbehorende extra belastingvoordelen: de hernieuwbaarheidsversie van de Panama-papers, zou ik denken. Urgenda kwam ook al een paar keer met dergelijke luchtfietserij.

Laten we, om een globaal beeld van de kosten en gevolgen van dat plan van Milieudefensie te krijgen, er voor de verandering en de eenvoud van uitgaan dat alle Nederlandse energie door elektriciteit uit windmolens, onze nationale trots, wordt geleverd (zonnepanelen zijn nog duurder en van biomassa is te weinig beschikbaar zoals in het Urgenda-rapport wordt gemeld). Dan krijgen we het volgende. Elektriciteit vormt thans 12,6% van de Nederlandse energieconsumptie:

Energiestromen

Immers, 410 PetaJoule van elektriciteit (inclusief import) tegen een totaalverbruik van 3.255 PJ = 12,6%

Wanneer het Nationale Energieakkoord is uitgevoerd voor wind, dan is de bijdrage van wind als volgt te berekenen.

Windaandeel in onze energieproductie

Elektriciteitsproductie Nederland uit 13 GW opgesteld vermogen x 8.760 uren/jaar x 90% productiefactor = 102.500 GWh
Import: 33.300 GWh. Totaal 135.800 GWh

Opbrengst wind uit energieakkoord

Op Zee: 4,5 GW x 8.760 x 0,36 (productiefactor) = 14.191 GWh
Op land: 6 GW x 8.760 x 0,24 (productiefactor) = 12.614 GWh
Samen: 26.805 Gwh

Met geïmporteerde stroom (33.300 Gwh): aandeel wind in elektriciteitsgebruik: 26.805 / 135.800 ≈20%

Dus 12,6% x 20% = 2,5% van het totale energiegebruik

Dan kunnen de kosten van de uitspraak van Milieudefensie in het AD als volgt berekend worden. Kosten voor de belastingbetaler: € 100 miljard voor het windaandeel van het Nationale Energieakkoord over 15 jaren = € 6,7 miljard/jaar = € 880 per jaar per huishouden (7,6 miljoen hh) = € 70/maand (deze kosten worden nu deels verstopt in de belasting op gas)

Dus: Bij 16% (klimaatdoel 2023) 16/2,5 x € 70 = € 450/maand/huishouden

Uitspraak rechter Urgenda-zaak 25%: 25/2,5 x € 70 = € 700/maand/huishouden*

*effect op temperatuur in 2100 van die 9% verschil 0,000045°C  uitspraak Dijksma

Streven 100% in 2035: 100/2,5 x € 70 = € 2.800 per maand per huishouden.

Dit getal lijkt mij een nobel onderdeel van het verkiezingsprogramma van de VVD, PvdA, D66 en GroenLinks: wij zijn eerlijk tegenover de kiezer. Het woord eerlijk wordt thans uit socialistische hoek gebruikt om het verdiende geld van hardwerkende succesvolle ondernemers af te pakken en te geven aan klaplopers. Gebruik het woord eerlijk eens voor de verandering in de juiste betekenis.

Opslag en kosten
Helaas, er wacht nog meer, heel veel meer, want dit is exclusief opslag. Immers, wat te doen wanneer het niet waait? Bekend zijn de langdurige Europabrede windzwaktes tijdens zomerse en winterse hogedrukperiodes. In de Duitse situatie spreekt men over 2 weken opslag in batterijen. Laten we hier voorlopig van uitgaan.

Wil je het Nederlandse opgestelde elektrische vermogen 13 GW voor 2 weken opslaan, dan krijg je dit: 2 weken = 336 uur x 13 GW = 4.368 GWh.

De capaciteit van 1 accubatterij is 12 MWh: 4.368 GWh/12MWh = 364.000 stuks x € 5 miljoen/stuk = € 1.820 miljard over 10 jaar = € 182 miljard per jaar.
De tweede periode van 10 jaar kosten ook om en nabij € 1.800 miljard want reken maar niet dat accu’s veel goedkoper worden.
Alleen de opslag in de periode van 2016 tot 2035 kost alleen al € 3.500 miljard.

Plus 2,5% rente maakt: € 186 miljard/jaar = € 24.500/jaar/huishouden aan opslag. Zo’n batterij gaat maar 10 jaar mee en is na zo veel wisselvallige laad- en ontlaadcycli naar de knoppen.

Dit betreft slechts 12,6% van het totale Nederlandse energiegebruik.
Dus willen we aan het wensdenken van Milieudefensie c.s. voldoen, dan gaat dit elk huishouden ca. € 194.000 per jaar kosten. Zonder deze opslag gaat het licht in 95% van de tijd uit en niemand weet wanneer.
Het waait altijd wel ergens is propagandistische kolder omdat elke ontmoeting van vraag en aanbod op toeval berust en andere landen diezelfde stroom zelf ook nodig kunnen hebben, wederom door het toeval bepaald.
Kortom: niemand die het weet en niemand die ook maar iets kan plannen. We kunnen vaststellen dat wind-, en ook zonenergie, als een auto beschouwd kan worden die >70% van de tijd stilstaat en in 5% van de tijd het vereiste vermogen levert zonder dat je weet wanneer. Hoe groot je windmolens ook maakt, als het niet waait, heb je geen stroom zoals dit leerzame filmpje aantoont.

In heel september 2016 echter zouden we in het donker hebben gezeten en dit geeft ernstig te denken.

septemberImmers, wij moeten er dan rekening mee houden dat opslag voor een volle maand € 388.000 per jaar per huishouden zal kosten. De schier eindeloze reeks  infrastructurele aanpassingen aan bijvoorbeeld wegen, netaanpassingen, hoogspanningsmasten, bekabeling, transformatorstations, etc. zullen hier bovenop komen en in de vele honderden miljarden lopen.

Het zijn groteske getallen die evenwel recht evenredig zijn met de groteske wenswereld van milieuorganisaties. Dit is echter ook het parallelle universum van partijen als D66, PvdA en GroenLinks:

OneDark

Oppervlaktebeslag
Tot slot de vraag: waar moeten we al die miljoenen tonnen stalen en betonnen monsters laten, die na 15 jaar vervangen moeten worden?

Als we 13 GW vermogen door windmolens van elk 5 MW willen opstellen, dan heb je 2.600 van die dingen nodig. Elke windmolen heeft 1 km² nodig om optimaal effectief te zijn, dus 2.600 km² = 9% van Nederlands oppervlak.

Zou je alles uit wind op land willen halen, dan heb je theoretisch 20.000 km^2 nodig, ofwel ca. 70% van Nederland (excl bebouwd, semi-bebouwd, verkeersterreinen, binnenwateren en buitenwater zoals Waddenzee: 13.100 km²). Voor de batterijen voor 4 weken opslag is nodig: 728.000/0,13 = 5,6 miljoen stuks elk ca. 50 m² = 224 km².

Dat wordt dus een helse situatie daar op het platteland, recreatieterreinen, in bossen et cetera. Fascinerend dat Milieudefensie c.s. hier niet tegen in opstand komen. Kennelijk is de morele meetlat in het parallelle universum van de milieubeweging onderworpen aan een lengtedilatatie á la Einstein’s relativiteitstheorie. In Asterix en de Koperen ketel kwam een figuur voor met de naam Moraalelastix vanwege belastinginning.

We kunnen concluderen dat het zo ondertussen welletjes is met dat socialistische planeetreddende, schuldopdringende, imago van onze hernieuwbaarheidsmultinationals. Ze zijn slechts uit op belastingvoordelen, politieke macht en tonnen verdienende managers die financieel prima voor zichzelf zorgen. Dit is het enige dat Milieudefensie verdedigt.

Interessant is de vraag hoe MD overigens de petrochemische industrie dan wel fossielvrij wilt maken. Of moeten we van MD in dierenvellen gaan lopen bijvoorbeeld?