Klopt dit wel?

Maandag 10 oktober 2016

Gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Dit is een vraag die wel vaker gesteld zou mogen worden. Wat zeg ik? Een vraag die steeds gesteld moet worden bij telkens weer een nieuwe alarmistische bewering in de media of het nu gaat over eieren, asbest, rubbergranulaat op kunstgras, ijsberen, hongersnood of CO2. Zo lang het maar alarmistisch is, is het waar, zo lijkt het. Natuurlijk is het niet waar, omdat al deze doemscenario’s één ding gemeen hebben: ze zijn nooit uitgekomen omdat niemand de belangrijkste oorzaak voor dit falen onder ogen wil zien, namelijk het menselijk vernuft. Het negeren van deze oorzaak uit zich in PR, sensatiezucht zou ik het eerder willen noemen. Helaas kunnen de meeste media geen weerstand bieden aan de verlokking van de sensatiezucht en de rampengevoeligheid van de gemiddelde lezer.

Het is immers een evolutionair, waarschijnlijk zelfs genetisch bepaalde, factor die ons ooit behoedde voor extinctie, maar thans in ons nadeel werkt, omdat er paniek ontstaat zonder enige reden zoals over CO2. Dat rampscenario’s die op louter aannames berusten, onzin zijn komt bij de lezer noch de journalistieke nieuwsbrenger op. Net als 1.000 jaar, en langer, geleden heeft het geschreven, en tegenwoordig beeldende, woord als vermeende waarheid niets aan kracht ingeboet. Juist de mondige, moderne verlichte journalistiek zou zich de vraag moeten stellen: klopt dit wel?, voordat zij het bericht de wereld insturen. Dit valt bitter tegen. Met name de berichtgeving over klimaat en energievoorziening staat bol van aannames, napapegaaien, groepsdenken en morele paniek. Slechts een enkeling, ook politicus, stelt deze vraag, maar veel gehoor krijgt hij of zij niet. Reinette Klever van de PVV is een goede uitzondering omdat zij wel de juiste vragen stelt. Interessant is de onderstaande lezing over de waarde die wij nog kunnen hechten aan de media:

Dit is de kern van scepsis (en wetenschap), namelijk de vraag: klopt dit wel? Kernboodschap van deze hoogleraar: dit is de vraag die het publiek, en de kiezer!, moet stellen, want de media zijn aantoonbaar niet te vertrouwen.

Hier is een goed voorbeeld van gefundeerd wantrouwen tegenover de NOS:

En maandag 10 oktober kunt u via NPO 2 tv horen en zien waarom sceptici, en misschien wij van de Groene Rekenkamer, zouden barsten van het geld dat door Big Oil and Big Coal wordt toegeschoven. Zo fungeert de publieke omroep als spreekbuis van de achterhaalde gevestigde politiek en het profiterend Eco Industrieel Complex door het propageren van windmolens en het eenzijdig podium bieden aan voorstanders zonder zich te verdiepen in de ecologische, maatschappelijke en economische gevolgen van het huidige op niets gebaseerde mitigatiebeleid. De werkelijkheid is radicaal anders.

Wat een treurige discrepantie is dit toch allemaal alleen vanwege groepsdenken en morele paniek. CO2 is thans de zondebok, zoals weleer de heksen in middeleeuws bijgeloof en de Joden in de nazi-ideologie van eugenetica en kreupel Malthusianisme. Het geloof in de CAGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) verschilt niet wezenlijk van deze ideologieën en heeft evenmin een wetenschappelijke basis. Om dit laatste te verdoezelen vertellen de media dag in dag uit de flauwekul dat wij op de goede weg zijn dat het einde van het fossiele tijdperk nabij is. Hier is een voorbeeld uit minder verwachte hoek. Die ondernemer maakt alleen maar reclame voor zichzelf om mee te kunnen eten uit de subsidieruif. Kijken we naar hoe het echt zit in het vergelijkbare Duitsland, dan zien we dit.

productionsolar

In januari 0,8 TWh met 4,8 TWh in juni, hetgeen 17% is en geen 30%. Wat de auteur van het artikel negeert, is dat de stroomlevering betrouwbaar tenminste 98% van de tijd moet zijn en niet onder deze eis mag komen. Dit kan niet zonder back-up worden gegarandeerd. De auteur/ondernemer verkondigt dus onzin, want ook 30% is geen 98%. Het gaat dan ook om de werkelijke bijdrage aan de totale elektriciteitsvraag. En daar slaat zonenergie een pover figuur:

zonenergie

Hiermee is nog niet gezegd dat deze elektriciteitsopwekking (zon en wind) de vraag volgt. Uit bovenstaande afbeelding blijkt van niet, hetgeen door fossiele back-up moet worden opgevangen. Hier is de werkelijkheid

En dan is er de eindeloze stroom aan doemvoorspellingen over hongersnoden, smeltende ijsberen, natuurrampen en ijsvrije Noordpool. Het Rapport aan de Club van Rome zette de toon en zoals gebruikelijk is geen enkele van de voorspelde rampen uitgekomen. Er is dus geen reden om ons ook maar iets gelegen te laten aan de grootste, doch meesterlijk georkestreerde, ramp aller tijden de CAGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) uitgevonden door mensenhater Maurice Strong c.s. en PR-meesterlijk uitgevent door Al Gore als het meest lucratieve verdienmodel aller tijden. Het succes is buiten elke verwachting gebleken. Zo kennen wij ene Jan Vos van de PvdA, vurig adept van deze onzin-hypothese die het allemaal voor zoete koek slikt. Als waagmeester in de heksenwaag zou Jan Vos 400 jaar geleden een al even ter zake deskundig figuur hebben geslagen. Onlangs mochten we weer de deskundigheid van nog zo’n expert genieten. De werkelijkheid is compleet anders gebleken.

En laten we de heer Malthus niet vergeten:

In 1798 publiceerde Malthus het pamflet An Essay on the Principle of Population, waarin hij stelde dat de bevolkingsgroei de economische groei voor zou blijven; hij voorspelde op basis van een eenvoudig model hongersnood op grote schaal. De bevolkingsgroei zou exponentieel zijn, die van de voedselproductie lineair. Dit is bekend geworden als het malthusiaans plafond voor de maximale omvang die de bevolking kan bereiken in verhouding tot de beschikbare grond, en malthusiaanse catastrofe voor de situatie waarin een overbevolkte samenleving zichzelf weer in evenwicht brengt door middel van een verhoogde mortaliteit. Malthus dacht dat de ‘positive checks’, de ‘natuurlijke’ zaken waardoor de ‘menselijke stapel’ in toom wordt gehouden, zoals epidemieën en oorlog, onvoldoende waren om de exponentiële groei van de bevolking ten opzichte van de lineaire groei van de voedselproductie te corrigeren. Daarom zag Malthus als enige oplossing voor de overbevolking ‘moral restraint’; arme mensen die wisten dat ze geen gezin zouden kunnen ondersteunen, moesten volgens hem ook geen gezin stichten.

De ellende en de misdaden die deze gedachtegang hebben opgeleverd zijn met geen pen te beschrijven. De Britten ging hierin heel ver in Ierland (hongersnood) en India (uithongering). Lees: Zubrin Merchants of dispair. Tot op heden klinkt deze anti humane gedachte door via het gedachtegoed van Maurice Strong, de vader van het IPCC, in de ideologie van opwarmingsprotagonisten.

Tot slot: waarom feiten er toe doen. Immers, al hebben groepsdenken, georkestreerde morele paniek en PR-propaganda de overhand, dit geldt slechts voor een beperkte termijn. Op de verdere termijn zijn de feiten onontkoombaar doordat deze een einde maken aan bijvoorbeeld de voorgespiegelde Übertechniek van windmolens en zonnepanelen. Iedereen met een beetje kennis van energie en techniek kan snappen dat windmolens, zonnepanelen en biomassa nooit Russisch gas en Arabische olie kunnen vervangen. Het staat een ieder vrij om in onzin te geloven, maar niet als een politicus die kennelijk te beroerd is om de kernvraag Klopt dit wel? hoger te stellen dan de eigen ideologie. Treurig is het dan ook dat politici als van Tongeren en Jan Vos de burger in deze sprookjes willen doen geloven. Hen treft blaam, omdat zij de wetenschap, of tenminste kritisch nadenken over feiten, hebben verruild voor hun ideologie. Dit verschijnsel is niet nieuw in de menselijke geschiedenis. En steeds werd het door de feiten weerlegd zoals de Nederlandse arts Johannes Pier de onzin van heksenjacht aantoonde. Saillant aspect is dat de heksenjacht een hoogtepunt beleefde in de Kleine IJstijd toen men geteisterd werd door Minnesmasiaanse klimaatrampen.

De ramp die werkelijk op ons af komt, wordt hier uit de doeken gedaan. Het is de ramp van onwetendheid en opzettelijke misleiding door ideologen die niet kunnen of willen rekenen. “Who refuses to do arithmetic is doomed to talk nonsense.”

Er is geen twijfel mogelijk dat politici als Van Tongeren en Vos zich hieraan schuldig maken en klinkklare onzin verkopen zoals windmolens ter vervanging van Russisch gas en zoals die 6 graden opwarming die inmiddels tot 2 is teruggebracht. Zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid ten opzichte van de komende generatie is duidelijk geen prioriteit voor hen.

De vraag die eenieder, maar zeker politici als Rutte, Pechtold, Van Tongeren en Vos zich dus moeten stellen, is dus: klopt dit wel? Ik krijg de indruk dat het versleten politieke stelsel van 1848 hen niet meer in staat stelt om deze vraag naar behoren te willen beantwoorden, omdat dit niet past binnen dit versleten Europafiele en AL Gore volgzame politieke stelsel. Des te treuriger is het, dat deze lieden stemvee willen binnenhalen met bangmakerij en door onzin te verkondigen, ook over CAGW-hypothese, de meest monumentale hoax aller tijden. Het gelijk ligt bij het Forum voor Democratie en bij Wilders die een eind willen maken aan de schizofrene aard van het huidige sleetse politiek stelsel. De burger wordt bijvoorbeeld nu uitgeperst door de ODE, de Crisis- en Herstelwet, Rijkscoördinatieregeling als gevolg van de waanzin van de klimaathoax om de komende decennia honderden miljarden aan koopkracht in te leveren. We leven niet in een democratie, maar een open inrichting waarin niemand zich meer afvraagt: klopt dit wel?