Het hernieuwbare Paard van Troje

Donderdag 16 juni 2016

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Wat zich thans afspeelt, is zorgwekkend. Wij mogen van onze volksvertegenwoordigers verwachten dat zij zich verantwoordelijk achten voor de volgende generatie i.p.v. voor zichzelf bij de volgende verkiezing. Tevens dat zij voldoende wetenschappelijke geletterdheid hebben, of bereid zijn zich eigen te maken, om voldoende oordeelkundig te zijn op het terrein van energie en klimaat teneinde zich niet te laten overbluffen door moord en brand schreeuwende Minnesma’s c.s.. Een wat nuchterder blik, gewapend door wetenschappelijke geletterdheid, voorkomt dat politici in dat Minnesmasiaanse parallelle universum belanden voor zover dit al niet is gebeurd.

Hier lijkt het inderdaad niet op, omdat geen van hen de volgende feiten oppikt. Het staat thans immers vast dat de AGW-hypothese ( ‘Anthropogenic Global Warming’; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) niet door de meetresultaten van de afgelopen 19 jaar wordt ondersteund. Hoe het dan wel zit, is onderwerp van nog vele jaren onderzoek dat zich zou kunnen vergelijken met de complexiteit van het kankeronderzoek. Ook bij dit laatste is geen sprake van ‘science is settled’ als argument verder onderzoek te staken zoals het IPCC suggereert.

Het lijkt echter voor velen mentaal nog te moeilijk om zich te bevrijden uit de ban, ik zou zelfs willen stellen: de beheksing, van de PR-campagne van Al Gore. Het is er niet meer uit te krijgen dat geloof in het dogma van de catastrofale CO2-toename; alsof ik Herboren Christenen hoor verkondigen dat de wereld slechts 6000 jaar oud is. De CAGW-hypothese verschilt hier in niets van, evenmin van de gebedsgenezers van de windmolens en zonnepanelen. Rampen, gekoppeld aan ingeworteld (religieus gevoed) schuldbesef, leiden nu eenmaal tot de oerdrift van boetedoening en onderwerping. Het was een PR-meesterzet van Al Gore en het heeft hem en het Eco Industrieel Complex na hem immense rijkdommen opgeleverd. En dit zal nog decennia kunnen voortwoekeren.

De Franse filosoof Pascal Bruckner heeft hier een fascinerend werk over geschreven: ‘Fanatacism of the Apocalyps’. Het blijft een raadsel wat mensen beweegt om rampen als norm te beschouwen i.p.v. als incident. Nog verbazingwekkender vind ik het fanatisme waarmee groene gelovigen hun CO2-dogma verdedigen. Uiteindelijk komt men aan met het ernstigste zwaktebod denkbaar namelijk het voorzorgprincipe. Tegenwoordig lijkt dit hand in hand te moeten gaan met de Crisis- en Herstelwet en de Rijkscoördinatieregeling om van alles door te drukken. Dit lijkt mij een zwaktebod gelijkwaardig aan de anti terreurwet van Erdogan.

Laten wij intussen niet uit het oog verliezen dat alle klimaatmodellen van het IPCC gefaald hebben, in weerwil van de uit de lucht gegrepen uitspraak van het IPCC in AR5. Dit geldt niet alleen voor de periode na 1998, maar o.a. ook voor de periode tussen 1910 en 1940. Die 50% menselijke invloed na 1950 volgens het IPCC zou dan, binnen de termen van het IPCC blijvend, inhouden dat ruim 60% van de opwarming met 95% zekerheid niet door menselijk toedoen verklaard kan worden. Niet erg alarmerend. Evenmin is er 98% consensus onder wetenschappers. Dit getal is onder andere hieruit afkomstig:

AGUConsensus is in tegenspraak met wetenschap. Scepsis is de motor van wetenschappelijke ontwikkeling. Die 98% consensus is bluf die niet door de feiten wordt gestaafd, maar is een verkapte poging tot de drogreden ad verecundiam. Je kunt dan ook stellen dat de AGW-hypothese een hypothese is die voorafgegaan lijkt door consensus i.p.v. door onderzoek volgens de wetenschappelijke methode. En nu zijn daar de meetgegevens van het verleden die laten zien dat het reuze meevalt met die verschrikkelijke opwarming.

Elk weldenkend mens zou moeten beseffen dat er vanwege zo veel onzekerheden geen reden is om zulke draconische maatregelen te nemen op het gebied van hernieuwbaar als thans het geval is. Ze lijken imposant, maar het is onzin, omdat wind en zon door puur toeval op zijn best één dag per jaar in niet meer dan 63% voor wind en 23% voor zon van een etmaal voldoen aan de momentane (’s nachts het knopje omdraaien en je hebt licht vergt tenminste 90% leveringszekerheid dankzij fossiel gestookte centrales). In veruit de meeste tijd van het jaar komt hernieuwbaar niet verder dan 10% levering door puur toeval. Dit staat ver af van de meer dan 90% leveringszekerheid van onze huidige energiecentrales. Een gezond denkend en basaal wetenschappelijk geletterd mens zou zich onmiddellijk afvragen waar men thans mee bezig is. Tevens kan zorgvuldig redeneren, waar het politici zo aan ontbreekt, helpen:

Tot 500 jaar geleden gold: 97% van de wetenschappers was ervan overtuigd dat de zon om de aarde draaide. ‘The science was settled.’

Thans kan met zekerheid vastgesteld worden dat de aarde om de zon draait. Er zijn dan twee mogelijkheden:
1 de aarde draaide vroeger om de zon en heeft in de afgelopen 500 jaar met de zon van plaats gewisseld;
2 het kwantitatieve criterium dat is aangelegd is geen wetenschappelijk criterium.

De uitkomst is evident: wetenschappelijke scepsis prevaleert boven consensus

Tevens geldt nog steeds dat de wetenschappelijke bewijslast bij de protagonisten van de CAGW-hypothese berust’. Wie uitsluitend de mens als oorzaak van opwarming ziet, moet alle andere oorzaken voor temperatuurstijging kunnen uitsluiten om te kunnen stellen dat slechts de antropogene factor de oorzaak is.

Men moet ook alle historische natuurlijke krachten kunnen uitsluiten en aantonen dat deze niet van invloed zijn geweest op de temperatuurschommelingen van het verleden.

Tot op heden zijn protagonisten van de CAGW- hypothese hier niet in geslaagd.

Tot op heden zijn we bijna 1°C in temperatuur gestegen na de Kleine IJstijd waarin ik liever niet had willen leven. Dit is de helft van de o zo fatale en alom gevreesde 2°C. Wereldwijde rampen zijn echter nog steeds in geen velden of wegen te bekennen. Veel wateroverlast? Zou best kunnen, als je alle tuinen in steen verandert. Bij mij in mijn durp staan alle huizen op een terp als sinds 1964. Nooit problemen. Nou, dit is dus weer het bekende doemopblazen met ‘confoundig factors’ om maar vooral de angst erin te houden teneinde Hiemstra c.s. aan het werk te houden. Ik ken ze nog wel in mijn jeugd die verschroeiende zomers en ook die waarbij je kleumend en verzopen je heil binnen zocht en later op mijn zeilboot je troost zocht in de kroegen van Enkhuizen om warm te worden. Kortom, men is weer lekker bezig alles onder de loep te leggen en tot hel en verdoemenis op te blazen. Als het volgend jaar bloedheet is net zoals een vorig jaar, zie ik Hiemstra c.s. bezweren dat de opwarming nu echt merkbaar wordt. Gelegenheidsflauwekul allemaal. Men moet eens leren wetenschap te bedrijven, zich te onthouden van populistische gelegenheidsargumenten en zich bewust te worden van zijn of haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Die is niet gebaat bij het naar de mond praten van de milieubeweging, wel bij correcte wetenschapsbeoefening.

Leerzaam is dan ook: http://www.davdata.nl/klimaat.html

Elk mens toegerust met gezond verstand zou zich dus moeten afvragen waar onze politici mee bezig zijn. Hier is reden genoeg voor zorgen. Niet gezond verstand regeert, maar emotie, wetenschappelijke ongeletterdheid en slaafse onderwerping aan onwetenschappelijke instituten als Greenpeace, Milieudefensie en Urgenda die de boodschap van Al Gore etaleren. Deze laatsten lijken in dit land de dienst uit te maken. Het is tekenend dat bij het Nationale Energieakkoord juist de belangrijkste partijen, namelijk de burger/belastingbetaler en de ingenieurs die de kosten en de technische haalbaarheid hadden kunnen berekenen, niet waren uitgenodigd. Er is nu een Crisis- en Herstelwet nodig de onzinnige maatregelen op te leggen. Het is wellicht Frankrijk aan de vooravond van de Franse Revolutie, vanwege de Crisis- en Herstelwet en de angstaanjagende uitspraken van Ed Nijpels. De belastingbetaler wordt uitgezogen voor een o.a. door de milieubeweging opgedrongen illusie over niet bestaande problemen, namelijk spoedig oprakende brandstoffen en catastrofale opwarming. Geen van beide is het geval. Amusant is dat Kamp die wet ook aangrijpt om gasboringen toe te staan. Hoe hypocriet is nu opeens de verontwaardiging bij het groene koor!?

Hoe zit het nou eigenlijk wel? Kijken we naar wat hernieuwbaar (wat iets anders is dan duurzaam) presteert na 20 jaar, dan zien we dit:

hernieuwbaar

Wind, zon en biomassa komen na 25 jaar niet verder dan 2% van de totale energievoorziening – zonder vraagvolgendheid mee te rekenen -, hetgeen logisch is vanwege de stijgende energiebehoefte vooral in de petrochemische industrie, en de inferieure prestaties van hernieuwbaar. De oorzaak hiervan is voor de hand liggend. Ruim 250 jaar geleden draaide onze economie op hout, trekdieren en windmolens, hetgeen ons toen 100% hernieuwbaar maakte, maar ook met het bijbehorende welvaartsniveau. Na de Industriële Revolutie nam onze welvaart spectaculair toe, de levensverwachting vloog omhoog en ga zo maar door. De oorzaak is onthutsend eenvoudig, namelijk de energieprestatie per eenheid. Deze kan zijn per kilo, liter, kubieke meter of ook per vierkante meter, denk aan een gascentrale met alle bijgebouwen. Dit is een internationaal erkende norm, zie afbeelding uit mijn lezing:

Vermogensdichtheid

Er is dus geen schijn van kans dat hernieuwbaar ooit fossiele of kernenergie kan vervangen in weerwil van alle misleidende berichten over doorbraken door Duitse windmolens en prestaties door Noorwegen en IJsland. Dit onderkennen is wat ontbreekt aan het basaal wetenschappelijke inzicht dat onze volksvertegenwoordigers zouden moeten hebben teneinde de juiste besluiten te nemen i.p.v. zich de wet door Greenpeace, Milieudefensie en Urgenda te laten voorschrijven, omdat ze zelf van de materie niets begrijpen en slechts hun evolutionair bepaalde rampeninstinct volgen. Dit gebrek aan inzicht en lef om een tegengeluid te geven stelt Europa bloot aan dit onvermijdelijke gevaar:
Jeroen5

Hoe onverantwoord denken onze volksvertegenwoordigers te kunnen blijven handelen?

Wij zijn niet afhankelijk van schurkenstaten, eerder andersom, want dan verliezen zij inkomsten zoals thans het geval is, en worden die regiems instabiel omdat ze subsidies niet meer kunnen betalen. Een treffend voorbeeld van de inconsequente manier van redeneren bij Groen levert Noord Afrika. Die regio, de Sahara, was ooit gedoodverfd als de grote Europese zonnecentrale. Dit project is gestaakt en met stille trom vertrokken, niet alleen vanwege de technische onhaalbaarheid en de buitensporige kosten, maar overwegend ook door de instabiliteit van de regio. Vandaar het rode kruis in de afbeelding. Ook dit was een megalomane illusie om subsidiegeld te verdienen met inferieure techniek. Thans heeft TenneT een soortgelijk project op het oog: een eiland op de Doggersbank. Ooit stilgestaan bij het vaak voorkomende verschijnsel van een Europabreed hogedrukgebied in de zomer of de winter? Uitwisseling van elektriciteit omwille van het sprookje dat het altijd wel ergens waait zoals TenneT impliciet suggereert. Hoe naïef moet je als volksvertegenwoordiger zijn om dit nog steeds te geloven? In werkelijkheid voldoet in het windrijke Engeland wind net in 17 uur, en dan nog door puur toeval, aan de actuele vraag.

Het wordt tijd dat onze volksvertegenwoordigers zich weer bewust worden van hun rol en welke inspanning zij moeten leveren om die rol naar behoren te kunnen vervullen. Zoals deze rol thans wordt vervuld, is er reden voor grote zorgen bij de burger / belastingbetaler, zo niet dezelfde opkomende woede als aan de vooravond van de Franse Revolutie, zo lang figuren als Ed Nijpels, Winsemius, Greenpeace c.s. hier de dienst uitmaken en de burger uitzuigen omwille van het Eco Industrieel Complex. Welk vertrouwen kan ik nog hebben in politici die dit niet doorzien? Vandaar dit:

Wanneer politiek, ideologie en rechtspraak op de stoel van de wetenschap gaan zitten, staat de wetenschappelijke methode buiten spel

Niet falsificatie doet paradigma’s verschuiven, maar de autoriteit van de zittende macht.

Zolang die haar misvatting niet inziet, zullen sceptici niet slagen in het omverwerpen van de bestaande hypotheses door falsificatie.

Popper’s principe dat elke theorie bij één falsificatie ongeldig is klopt in principe, maar geldt niet in de praktijk zo lang een paradigma een ideologische status heeft, fictie als feit wordt beleden en dit als beleid door de rechter wordt opgelegd.

Kruger en Dunning

Zo lang dit niet wordt doorzien, mede als gevolg van wetenschappelijke ongeletterdheid, zal hernieuwbaar worden binnengehaald als het hedendaagse Paard van Troje. Ik weet heel zeker dat toekomstige generaties Greenpeace, Milieudefensie en Urgenda als historische dieptepunten en op zwarte bladzijden in de historie zullen optekenen. In dit opzicht lijken deze tijden veel op de waanzinnige 14e eeuw.

Tot slot als voorbeeld hoezeer men de weg kwijt is, dient het idee om het windmolenpark Noordoostpolder om onze treinen 100% groen te laten rijden in 2018. Om dit te bereiken, moet permanent een vermogen van 146 MW 100% beschikbaar zijn het hele jaar rond. In werkelijkheid komt men niet verder dan 3,8% op sommige dagen. Dus staan alle treinen dan gewoon stil. Men kan zich afvragen in welk parallel universum de groene wensdenkers menen te kunnen leven op kosten van de gemeenschap. Men heeft vaak de mond vol over maatschappelijke kosten wanneer het om bijvoorbeeld kolencentrales gaat. Hier kan gesteld worden waar men de wijsheid vandaan haalt om de maatschappij met dergelijke absurde kosten op te zadelen die ons brengen naar het tijdperk dat de eerste treinen probeerden te rijden. En die presteerden nog beter dan wat dit plan behelst.

Kortom, er is geen vertrouwen in politici die geloven in dergelijke stupiditeiten. Rutte c.s. zullen toch echt met iets beters moeten komen, maar dat durven ze niet, deze naakte keizers, die geloven in de kleren van de keizer, en die het Hernieuwbare Paard van Troje staan binnen te halen.