Onverantwoordelijke politici

Dinsdag 15 maart 2016

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Dit was het antwoord op mijn vraag hoe D66 in het schaliegasdebat staat:

Geachte heer/mevrouw,

In het afgelopen jaar heeft u de fractie van D66 benaderd met een mail over schaliegas. Destijds hebben wij geantwoord dat wij meer duidelijkheid wilden hebben over de veiligheids- en milieurisico’s, voordat er een besluit genomen kan worden. Inmiddels is er meer onderzoek gedaan. Graag breng ik u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Uit de verkenning van de maatschappelijke effecten en de plan MER (milieueffectenrapportage) blijkt dat het winnen van schaliegas veel onzekerheid en risico’s met zich meebrengt en weinig oplevert. Er zijn geen goede oplossingen voor het vervuilde afvalwater en er zijn risico’s met betrekking tot aardbevingen en vervuiling van drinkwater. Bovendien is het slecht voor het milieu en natuur. Omwonenden maken zich zorgen over de overlast en dalende huizenprijzen. De beperkte opbrengsten van het winnen van schaliegas wegen wat D66 betreft niet op tegen de nadelen. D66 wil daarom een wettelijk verbod op het winnen van schaliegas. Bovendien willen wij niet dat gebieden worden aangewezen voor schaliegaswinning in de toekomst.

Duidelijkheid
Met een wettelijk verbod op schaliegas kan de minister vergunningsaanvragen weigeren om nu of in de toekomst schaliegas te winnen. Op dit moment is die wettelijke basis er niet. Er is alleen politiek bepaald dat tot 2020 geen schaliegas mag worden gewonnen. Minister Kamp heeft echter in zijn Energierapport al aangekondigd dat hij het winnen van schaliegas na 2020 niet uitsluit. Bovendien wil hij alvast gebieden aanwijzen waar in de toekomst mogelijk gewonnen mag worden. D66 wil niet dat gebieden worden aangewezen voor schaliegas. D66 kiest voor duidelijkheid, dan weten alle mensen die zich hier zorgen over maken in hun provincie of gemeente waar ze aan toe zijn.

Beperkte opbrengst
Om het winnen van schaliegas economisch rendabel te maken, zou de gasprijs eerst moeten verdubbelen. Een gemiddelde winning zou de staatskas jaarlijks niet meer dan 170 miljoen euro opleveren. Deze opbrengsten worden grotendeels pas na 2050 gerealiseerd. Daarnaast kan schaliegaswinning de ontwikkeling van groene energie remmen, blijkt uit onderzoek. Wat D66 betreft, draait Nederland in 2050 op duurzame energie en niet op schaliegas. Kortom, de beperkte voordelen van het winnen van schaliegas wegen niet op tegen de risicovolle nadelen.

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Martine van Bemmel

Het verstand van elk gezond mens staat stil bij een dergelijk antwoord. Veel maakt dit antwoord wel duidelijk. D66 zet kennelijk in op 100% vervanging van alle fossiele brandstoffen. Het is een streven dat niet getuigt van intellectueel gehalte. Immers, uit onderstaande grafiek moge blijken dat D66 nog wel een forse klus te wachten staat van Herculesachtige proporties. Als na 20 jaar modderen met windturbines, zonnepanelen, bio-ethanol en Amerikaanse bossen verbranden in elektriciteitscentrales dit nu het overtuigende succesmodel van hernieuwbaar moet voorstellen, dan vraagt elk weldenkend mens zich af in welk universum D66 leeft.

Energiemix

Het gezamenlijk aandeel fossiele, kern- en hydro-energie bedraagt bijna 98% van de totale consumptie. Komt men dan niet op het idee dat het verstandiger zou zijn om met Hercules te spreken, eens de eigen Augiasstal van misvattingen en hypocrisie inzake hernieuwbaar en fossiele brandstoffen, dus ook schaliegas, en kernenergie op te ruimen. Want een Augiasstal is inmiddels de misleidende mythe van gratis energie, onafhankelijkheid van Russische gas, oprakende fossiele brandstoffen, klimaatrampen door CO2-emissie en ga zo maar door. Kennelijk lukt het D66 niet meer om een zelfstandig, weloverwogen en weldoordacht oordeel te vormen. In plaats hiervan heeft het er veel weg van dat D66 aan de leiband van de bevooroordeelde en onbetrouwbare milieubeweging loopt. Dit klinkt ook door in het antwoord hierboven van D66 over schaliegas.
Hier is een deel van het antwoord aan D66:

Inzake schaliegas komt naar voren dat diverse partijen 100% zekerheid wensen, hetgeen een utopie is. Daarom kan elk rapport stellen dat er risico’s zijn zonder aan te geven hoe groot deze zijn. Het moge u hopelijk bekend zijn dat fracking al 60 jaar zonder enig incident wordt toegepast bij gas- en oliewinning alsmede door drinkwaterbedrijven.

https://www.groene-rekenkamer.nl/2989/vitens-luidt-opnieuw-de-noodklok-en-heeft-boter-op-het-hoofd/

Ik vrees dat het hele debat inzake schaliegas de nodige kanttekeningen kent:

https://www.groene-rekenkamer.nl/5263/schaliegas-dwaalweg-feit-naar-fictie/

De uitspraken van D66 komen ongeloofwaardig over, want hoe kan men zonder proefboringen de economische winbaarheid en hoeveelheden bepalen? Bovendien vertellen de successen in de VS bij de winning van schaliegas en –olie een heel ander verhaal. De uitspraken van D66 zijn derhalve loze beweringen. Ik krijg de indruk dat D66 weinig anders doet dan het onwetenschappelijke activisme van Milieudefensie napraten. Ook het naar de mond praten van door Milieudefensie bang gemaakte burgers om kiezers te werven, klinkt hierin door.

Wat mij zo verontrust, is het gebrek aan inzicht en het hieruit voortvloeiende gebrek aan verantwoordelijkheid ten aanzien van de generaties na ons. Als ik een blik werp op het standpunt van D66 in het verkiezingsprogramma, dan lees ik:

We bereiken een mijlpaal. Schone energie en fossiele energie kosten bijna evenveel. Olie is steeds schaarser en de prijs loopt op. Onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is risicovol en kostbaar. De voorraad hernieuwbare energie is in potentie eindeloos. Daarom kiest D66 voor het ontwikkelen van de technologie om efficiënt van hernieuwbare energie gebruik te kunnen maken.

Dat de kosten bijna evenveel zijn is onjuist. Hoezo mijlpaal? Ook dat ‘bijna evenveel’ berust op wensdenken. Dit is het praatje dat we uit de hoek van duurzaam al 40 jaar horen, net als die vreselijke klimaatrampen. Gisteravond in Tegenlicht op de VPRO konden we dit smoesje weer horen. Het doet denken aan een wanbetaler die telkens beweert dat hij eindelijk zelf is betaald en daarom vandaag nog het bedrag zal overmaken. Vandaag is dan wanneer Pasen en Pinksteren op dezelfde dag vallen; je kon het bij die uitzending tussen de regels ook horen. En oh ja, hoe zit het met die oplopende prijzen van die o zo schaarse olie? Greenpeace blijft dit ook maar steeds beweren. Koddig dat wensdenken dat maar niet wil uitkomen. En is het werkelijk dat D66 kiest voor het ontwikkelen van de technologie. Hier merk ik niets van. Het enige dat D66 doet is het volplempen van Nederland met inferieure technieken zonder daadwerkelijke voorrang aan de ontwikkeling waar het echt om gaat, namelijk betaalbare opslag van elektriciteit. Maar dit is nu juist een utopie en daarom draait die hele goegemeente van planeetredders en zich zo voor de generatie na ons verantwoordelijk achtende Gutmenschen om die hete brij. Anders vallen ze door de mand: ze lossen namelijk niet het cruciale probleem op van betaalbare opslag. Zo lang D66 geen oog wenst te hebben voor de inferioriteit van hernieuwbare energiebronnen, zal deze partij ook geen oog kunnen hebben voor het belang van de volgende generatie. Hernieuwbaar is immers in strijd met duurzaamheid. Men hoeft geen intellectueel te zijn om dit in te zien. D66 is dan slechts bezig met stemmen winnen, maar niet met staatsmanschap. D66 gaat bovendien zo ver om de verwerpelijke technieken van Greenpeace en Milieudefensie toe te passen door desinformatie te geven zoals in het antwoord aan D66 aangekaart:

D66 immers beweert ook dat windmolens 70% van de tijd stroom leveren, maar verzuimt te vermelden dat dit 70% van de tijd ver onder tot 0 van het vereiste niveau is. Ik vind een dergelijk suggestieve bewering verwerpelijk. Dit brengt mij tot de vraag: gelooft D66 nu werkelijk dat toepassing van zulke inferieure technieken als windmolens, zonnepanelen en biomassa onze maatschappij een positieve economische transitie zal brengen zoals de Industriële en de Groene Revolutie? Mijn vraag aan D66 is dan ook wat uw partij beweegt om onze Westerse maatschappij moedwillig en zo onbezonnen te gronde te richten? Het zou interessant zijn te vernemen hoe D66, de partij van het redelijke alternatief, concreet kan aangeven welke zegeningen ons Europese burgers/belastingbetalers te wachten staan door het immigrantenbeleid, Draghi’s monetaire beleid en het klimaatbeleid. De indruk dringt zich op dat de politiek niet bij machte is deze problemen op te lossen. Eén troost is dat er geen klimaatprobleem bestaat en er dus geen beleid op gevoerd hoeft te worden. Helaas heeft D66 dit nog niet door. Dit alles tast wel de pensioenen aan. Wat denkt D66 hieraan te doen? En kan D66 aantonen dat dit zal helpen? Beleggen in de hernieuwbare zeepbel is gegarandeerd verliesgevend.
Zo ondertussen is het vertrouwen van de burger/belastingbetaler in volksvertegenwoordigers tot een dieptepunt gedaald. Dit geldt overigens niet alleen voor D66, maar ook voor de huidige coalitie. Ook D66 maakt zich ongeloofwaardig door onjuiste informatieverstrekking en betoont zich geen verantwoordelijke partij voor de komende generatie, maar eerder een populistische volger van aantoonbaar onbetrouwbare organisaties als Milieudefensie en Greenpeace. De reactie van D66 toont dit aan. Hernieuwbaar brengt onze beschaving 250 jaar terug in de tijd toen we 100% duurzaam waren, omdat hout toen de enige energiebron was.

Wat zegt D66 nog meer?

Onze stip aan de horizon is een Europa dat in 2050 geheel duurzaam in de eigen elektriciteitsvraag kan voorzien.
D66 wil met een deel van de opbrengsten van aardgaswinning een fonds oprichten, waarmee we de investeringen in de energie van de toekomst financieren. Zo profiteren ook toekomstige generaties nog van onze gasbel en voorkomen we dat we afhankelijk worden van de invoer van fossiele energie uit instabiele landen.

Wat een zalvende lariekoek. Hoe groot is bijvoorbeeld het verschil tussen de wereld van 1930 en 1965 of 1980 en heden? En dan praat D66 ook alleen over elektriciteit. Die is nu nog 13% van het gehele energiegebruik in Nederland, maar dit zal in de komende 30 jaar zeker verdubbelen. En voor alle duidelijkheid. Ca. 30% betreft de petrochemische industrie: kunststof, kleding, plastic, kunstvezel en noem maar op. Hoezo onafhankelijkheid van invoer van fossiele energie. ‘Zo profiteren toekomstige generaties van onze gasbel….’, schrijft D66. Hè, we zijn toch zo voor duurzaamheid en willen af van fossiele brandstoffen? Wat wil D66 nu eigenlijk? Zou D66 niet eens beter kunnen ophouden met dat kletsverhaaltje over onafhankelijkheid van energie-import. Dit geldt toch ook voor pindakaas, paprika, blauwe bessen, Kaapse wijn en gebakken lucht? Of moet we nu ook op die terreinen autarkisch worden? Laten we vaststellen dat D66 – en GroenLinks- in elk geval autarkisch zijn wat gebakken lucht betreft. Kijk, als je uranium importeert uit stabiele landen als Canada en Australië dan zit het wel goed. Elektriciteit uit zonnepanelen in de Sahara is echt een heel goed idee, want kijk eens hoe stabiel die regio nu is na de afgelopen 4 jaar, toch? Aardige meneren van ISIS en Boko Haram die heel goed snappen dat Europa onder leiding van D66, Greenpeace, Milieudefensie en Urgenda in 2050 duurzaam wil zijn, net als 250 jaar geleden. Ik snap alleen niet waar Siemens en Bosch daar nergens meer te bekennen zijn.

Beste D66 wordt het zo langzamerhand niet tijd om met die Grande Volksverlakkerij te stoppen, eens uw echte politieke verantwoordelijkheid tegenover de komende generaties ernstig te nemen en te stoppen met dat bespottelijke zelfverheerlijkende Gutmensch-circus over klimaatrampen, CO2, babyluiers vol methaan, windmolens -die nu zelfs onder de 20% productiefactor presteren volgens Essent zelf- , onafhankelijkheid van energie-import uit schurkenlanden en alle andere flauwekul die u door Greenpeace en Milieudefensie is opgedrongen. Wordt volwassen en begin zelf eens na te denken. Troost u zich met de gedachte dat u niet de eerste in de menselijke geschiedenis bent die zich tevergeefs geroepen voelt om deze planeet te redden. Diversen gingen u voor, zoals Noach, Jezus, Mohammed, Malthus. Paul Ehrlich (maar liefst 3 hongersnoden), Rachel Carson, Lou de Palingboer, en Minnesma. Misschien is terugkeer naar het gezonde verstand niet zo’n slecht idee. Hierbij een duwtje in de rug:

http://www.davdata.nl/klimaat.html