Sprookjes van JP

Zaterdag 10 oktober 2015

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Midden vorig jaar zag een bijdrage van Jan Paul van Soest het licht waarin hij argumenten aanvoert dat de opwarming wel degelijk doorzet en de huidige temperatuurstop een illusie is.
Zelfs al zou dit zo zijn, is dit dan ook een ramp?
Naast alle klimaatscenario’s kennen we een veelheid aan rampscenario’s als gevolg van opwarming. Zowel de klimaat- als rampscenario’s zijn slechts hypotheses die alle bevestigd dan wel weerlegd moeten worden. Tot op heden komt hier minder van terecht dan velen zouden wensen.

Er schuilt iets wonderlijks in deze scenario’s. Het verwijt aan sceptici in het boek De Twijfelbrigade van de auteur, kan namelijk evengoed vertaald worden met Rampenbrigade aan de zijde van hen die in de AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte opwarming) geloven. Hier haken sceptici op in. De sceptici kennen het begrip consensus nauwelijks omdat zij hun kritisch verstand gebruiken. Dit leidt ook tot onderling verschillende opvattingen. Goddank, want het ontbreken van consensus is de motor van ontwikkeling. Dominant door menselijk toedoen van klimaatrampen? Opwarming na de Kleine IJstijd uniek in de klimaatgeschiedenis? Het zijn kritische vragen die tot op heden geen ondubbelzinnig antwoord kennen en niet in overeenstemming zijn met de meetreeksen en waarnemingen.

De zekerheid in het artikel en in de Twijfelbrigade doet dan denken aan die van het IPCC in AR5: waar alle modellen faalden werd toch een 95% zekerheid uitgesproken.

Is hier bovendien niet sprake van een contradictie? Wordt de opwarming sinds de Kleine IJstijd geweten aan uitsluitend menselijk toedoen, dan is het opmerkelijk dat de natuurlijke invloed van de oceaan opeens wel als verklaring wordt aangehaald voor de huidige temperatuurstop; een zwaktebod lijkt mij.
Het argument beperkt zich tot energie-opname, maar ontkent natuurlijke thermostaten in de atmosfeer en in de oceanen waarvan de complexiteit nog nauwelijks begrepen is. Energie kent bovendien vele vormen behalve warmte. Waarom niet versnelling van (diep)zeestromingen? Waarom niet versnelde chemische processen zoals kalkafzettingen met CO2? Of CO2-opnemende planktongroei, daardoor toenemende kril en walvissen? Het zijn allemaal hypotheses, maar wel degelijk relevante factoren. Wat weten wij precies van straling naar de ruimte bij een veranderende energiehuishouding? Welke is de invloed van de zon?
Dit zijn allemaal vragen die nog onbeantwoord zijn binnen de huidige jonge klimaatwetenschap. Er is geen reden voor de boude uitspraken door Van Soest die suggereren meer te weten dan de huidige stand van kennis. Hier past meer bescheidenheid.

Het ijs op de Zuidpool heeft een record bereikt. Het ijs op de Noordpool groeit sinds 3 jaar weer fors aan. Het Arctisch Versterkend proces en meer opwarming aan de polen? Ik waag het te betwijfelen, gezien deze feiten.
Dit is wat de Twijfelbrigade doet: het als zwaktebod poneren van quasi ondubbelzinnige uitspraken over tal van natuurlijke processen, waar de mens als enige factor zou moeten gelden. De antwoorden zijn echter tot op heden niet gegeven.
Te weinig metingen aan de Noordpool, stelt Van Soest. Hoe is dan de door hem aangehaalde extra opwarming wel ondubbelzinnig gemeten?
Nogmaals, voor het 3e achtereenvolgende jaar rukt het ijs weer op. Desondanks rukt de CO2-emissie op. Zou het niet verstandiger zijn om de middelbareschool-natuurkunde over broeikasgas nader te bezien voor tenminste het verband: lineair of logaritmisch? Ook hier pas meer bescheidenheid, lijkt mij.

Er wordt gewag gemaakt van oceanische verschijnselen, cycli, zoals El Niño en La Niña. Maar wij kennen ook een veelheid aan andere cyclische oceanische en weerssystemen. Steeds wordt door AGW-gelovigen over deze natuurlijke verschijnselen gezegd dat ze geen betekenisvolle rol meer spelen. Het doet sterk denken aan het, inmiddels weerlegde, hockeystickmodel. In dit model immers werden de Middeleeuwse Opwarming en de Kleine IJstijd, beide van geheel natuurlijke oorsprong, tot onbeduidende proporties teruggebracht.
Zou het kunnen zijn dat de zon er iets mee te maken heeft? Ik krijg niet de indruk dat Van Soest zich hiermee bezig houdt, maar slechts doende is een mening te propageren en er vervolgens al cherry picking argumenten bij te zoeken.

Het valt niet te ontkennen, zoals de auteur aangeeft, dat er een baaierd aan modelscenario’s bestaat. De ‘pluim’ waar Van Soest op wijst, laat alleen zien dat er binnen alarmistische kringen geen spoor van consensus heerst, want dan zouden die modellen een veel smallere bandbreedte moeten tonen. De grootste gemene deler is dat geen ervan de temperatuurstop heeft voorzien. Dit is een feit waar niemand omheen kan. Vasthouden aan de AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte opwarming), is zo niets anders dan vasthouden aan een religie.

Daarbij stelt Van Soest a priori dat één der modellen als een juiste móét gelden. Dit standpunt doet denken aan de redenering van aanhangers van het Intelligent Ontwerp: die ene juiste uitkomst uit een veelheid van andere is a priori statistisch zo klein dat er wel een Goddelijk plan móét zijn. Het a posteriori-beeld, de werkelijkheid, laat zien dat er niets unieks aan de hand is, omdat elk van de hypotheses dezelfde kans heeft.
Werp 1.000 maal een muntstuk 100 maal op: elk van die 1.000 reeksen van 100 kop of munt heeft dezelfde kans op voorkomen. Het Goddelijk AGW-ontwerp dat Van Soest aanhangt, verschilt hiervan in niets.
De ironie wil bovendien dat elk van die modellen a posteriori een kans van 0 gehad blijkt te hebben, omdat de meetreeksen al deze modellen weerlegd hebben.
Hier kan niemand onderuit …ook niet wie persoonlijk zakelijk belang heeft bij het in stand houden van de AGW-hypothese.