Calimero

Zondag 21 juni 2015

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Velen zullen zich nog wel het grappige, maar zich altijd verongelijkte, kuikentje Calimero herinneren. Het arme vogeltje dat steeds dacht goed te doen, liep rond met het Calimerocomplex dat wij zo goed kennen door zijn verzuchting: ‘zij zijn groot en ik is klein, en da’s niet eerlijk’

Hier moet ik steeds aan denken naarmate het klimaatalarmisten onder steeds grotere druk komen te staan nu de feiten stuk voor stuk hun ongelijk en misleiding aan de kaak stellen. Geregeld klinkt in de pogingen om dit alarmisme in leven te houden een soortgelijk complex door: ‘Moeder Natuur is groot en ik is klein, en da’s niet eerlijk.’ Maar dat zullen ze niet toegeven. Welnee, zij die de aandacht op het de feiten en de misleidingen vestigen, worden door de alarmistenbrigade op alle mogelijke manieren verketterd, beschimpt en beticht van geheime belangen bij de fossiele industrie. Hoe wanhopig moet je bijvoorbeeld zijn om een dergelijke Tweet rond te sturen? Nota bene een hoogleraar!

Tweet

Of neem deze reeks voorbeelden van gewelddadigheid (zie Example onderaan) van o.a. Greenpeace (zie Radical Greens):

http://richardtol.blogspot.co.uk/search/label/Greenpeace

Een dieptepunt is wel de roep op onthoofding door een Greenpeace activist:

In January 2015, a Greenpeace activist called for the beheading of a member of the House of Lords on the website of the Guardian. When challenged, he repeated the call, and again. People who questioned the wisdom of these remarks were attacked or banned. The Guardian actively moderates its comments, but even though Gary Evans’ calls to behead Matt Ridley caused a bit of a stir, it took the editors 32 hours to realize that death threats against political opponents is not really how we like to do things in Britain nowadays. (The Guardian has since worked hard to try to erase the past.) As if on cue, Natalie Bennett, Green Party leader, called for the decriminalisation of belonging to a violent terror group. The Guardian simultaneously carried stories about the beheading of a Japanese hostage by Islamic State.

Het wordt inderdaad steeds duidelijker dat naarmate Der Untergang van de radicale milieubeweging in zicht komt door de aanzwellende stroom harde meetreeksen en de ontmaskering van hun leugens de milieuactivisten hun greep op de realiteit beginnen te verliezen. De geschiedenis herhaalt zich wederom helaas.

Er is immers geen schijn van kans om vol te houden dat de natuurlijke opwarming sinds 1850 na 1998 in hetzelfde tempo is doorgegaan. Integendeel. Veel nieuws valt er niet te brengen, maar het beste nieuws is dat sinds 1998 de opwarming overtuigend is gestagneerd. En dit verontrust de alarmisten in hoge mate. Ze hebben de mythe van de door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming lang weten vol te houden door desinformatie, bedrog, manipulatie en het achterhouden van informatie. Intussen slinkt hun geloofwaardigheid gestaag bij gebrek aan rampen. Ironisch is dat er in de 70’er jaren alarmisten waren die de komst van een nieuwe ijstijd vreesden vanwege temperatuurafname.
Grappig te zien hoe gemakkelijk beïnvloedbaar en vooral onnadenkend mensen zijn, met alle winden meewaaien en zonder nadenken hun heil zoeken in het met hetzelfde religieuze fanatisme prediken van rampen. Of het werkelijkheid is, doet er niet toe, als het maar als een onheilsboodschap verpakt kan worden. Het grote geld lonkt immers naast macht en status. Ik volg zijdelings een reeks rampenfilms op RTL7. Het zijn alle volstrekt onrealistische ‘meer voor mannen’ rolprenten die ook de milieubeweging ons probeert op te dringen. Hollywood dus en geen wetenschap, want het werkelijkheidsgehalte is ook hier van nul en generlei waarde.

Dit is hetzelfde manco waaraan alle doemprofeten, sinds de uitvinding van het doem prediken, leden en lijden. Men heeft er blijkbaar niets van geleerd en men blijft onvoorwaardelijk geloven in hun Grote Leider of de wil van de goden, dit keer Al Gore die puisant rijk is geworden. Wat een gênante achteruitgang naar Verduistering na de tijd van Verlichting.
Niet zelden wordt dan ook van diverse kanten gewezen op een terugkeer naar Middeleeuws obscurantisme door de plannen van het planeconomisch geleide Eco Industrieel Complex dat deze maatschappij thans in een toenemende ondemocratische wurggreep houdt. En dan te bedenken dat er zowel een negatief als een positief verband bestaat tussen de schommelingen van het CO2-gehalte in de atmosfeer en de aardse temperatuurschommelingen. De opwarming na de Kleine IJstijd is door louter toeval samengevallen met een verhoging van het CO2-gehalte. Maar correlatie betekent nog geen causaliteit. De klimaatwetenschap staat nog te veel in de baby sokjes om dit hard te kunnen beweren. De feiten wijzen dan ook onverbiddelijk op het tegendeel.

Wat rest is een weinig verheffende vertoning van vissers pesten, anti kernenergie gebral, anti schaliegas en -olie, anti alles door emotie gedreven gebral wat ook maar enigszins innovatie en verbetering van de welvaart van de gehele wereldbevolking kan betekenen. De verknipte hang naar de mythe van de ‘edele natuurvolkeren’, de verering van een Middeleeuwse terug naar de natuur-utopie.

Met zekerheid kan gesteld worden dat op grond van de onontkoombare uitkomsten van de zogeheten EROI er geen schijn van kans bestaat dat deze moderne maatschappij zal kunnen overleven door hernieuwbare energievormen. Hernieuwbaar is derhalve in strijd met de boodschap van duurzaamheid dat de VN in 1987 de wereld voorhield. Het is te betreuren dat dit gebeurt onder het mom van democratie, maar in werkelijkheid de dwang van moral panic die in het leven geroepen is door een handjevol onverantwoordelijk handelende belanghebbenden die niet terugdeinzen voor desinformatie, het voeden van angst en het plegen van fraude om hun status, macht en financiële belangen veilig te stellen. Over moral panic kan dit geschreven worden:

http://www.dagelijksestandaard.nl/2015/05/de-wet-van-monckton/

A moral panic may be defined as an episode, often triggered by alarming media stories and reinforced by reactive laws and public policy, of exaggerated or misdirected public concern, anxiety, fear, or anger over a perceived threat to social order.

Alarmisme in de media is er genoeg, dwingelandij van de kant van Overheid (zie Nijpels, het misbruik van de Crisis- en Herstelwet etc.), demagogische berichtgeving om het brede publiek te misleiden en bang te maken, waar vooral de milieubeweging grootmeester in is, en zo gereed te maken voor de rol als gewillig kanonnenvlees in de frontlinie van bijvoorbeeld demonstraties tegen schaliegaswinning. Het is een ontluisterend misbruik van onwetendheid voor eigen gewin. De taak, ook van de journalistiek zoals mijn vader mij altijd voorhield, zou immers moeten zijn om de burger correct voor te lichten. Ik begrijp niet hoe men zich moreel zou kunnen verantwoorden. Enfin, we zullen het wel merken bij de parlementaire enquête over 15 jaar.

Het patroon en de werkwijze van de milieubeweging is steeds dezelfde: demonisering, halve waarheden, insinuaties en demagogisch taalgebruik wekken de suggestie van de grote Verelendung van mens en biodiversiteit door immorele kapitalistische boevenbendes waartegen een lelieblank moreel verheven en boven de wet staande eco Calimero stelling neemt. De Russen maakten hier korte metten mee nadat Greenpeace het zeerecht schond.

Deze doortastendheid zou ook tot de Europese politiek moet doordringen. Alles bij elkaar nemend kan zo langzamerhand worden vastgesteld dat het omgekeerde geldt. De ‘boevenbende’ van de grote industrieën en de fossiele en kernbrandstoffen hebben al sinds de Industriële Revolutie gezorgd voor een spectaculaire welvaartstijging, betaalbare energie, gestegen voedselproductie en mede gestegen levensverwachting door terugdringing van honger, ziektes, armoede en betere bescherming van het milieu. Dit alles is op generlei wijze de verdienste van de milieubeweging, want die riep wat in de marge waar al lang maatregelen voor waren genomen. Zie de artikelenreeks van Thoenes:

https://www.groene-rekenkamer.nl/4403/bespiegelingen-over-de-verandering-van-een-tijdgeest/

https://www.groene-rekenkamer.nl/4414/van-verlichting-naar-verduistering-uitverkoop-van-onze-chemische-industrie/

https://www.groene-rekenkamer.nl/4417/van-verlichting-naar-verduistering-klimaatalarmisme-verzet-tegen-kernenergie-en-genetische-technologie/

https://www.groene-rekenkamer.nl/4422/van-verlichting-naar-verduistering-oorzaken/

De vraag rijst dus wie nu eigenlijk de echte ‘boevenbende’ is. Het met leugens demoniseren van industrie en nijverheid is onverantwoordelijk en zal de honger en de armoede in de wereld verergeren. Sterker, dit gebeurt al:

http://www.dagelijksestandaard.nl/2015/03/gouden-rijst-greenpeace-beschuldigd-van-misdaden-tegen-de-mensheid/

Het mede door toedoen van de milieubeweging in het leven geroepen Eco Industrieel Complex verschilt ogenschijnlijk niet van het Militair Industrieel Complex. Echter, de laatste leidt tot meer welvaart (de bakker staat niet om 4 uur op uit altruïsme, maar om geld te verdienen etc.). De eerste leidt tot het omverwerpen van de huidige vrije ‘social order’ om een marxistische eco dictatuur te vestigen (nieuwe orde, legen borden), frustreert de spreekwoordelijke ‘onzichtbare economische hand’ als de motor achter onze welvaart en leidt tot vergroting van armoede en honger.

De boosdoener is eenvoudig aan te wijzen: hernieuwbaar is in strijdt met duurzaamheid zoals door de VN in 1987 gedefinieerd. Hernieuwbaar omvat inferieure energiebronnen en verwerping van de ter beschikking staande superieure energiebronnen. Wie kiest voor hernieuwbaar werpt onze maatschappij terug naar de Middeleeuwen vermomd als groen, natuurlijk, eerlijk, duurzaam, moreel verheven en aaibaar, in werkelijkheid: de aanbidding van het gouden kalf van macht, rijkdom en status gebaseerd op een regiem van angst. Bepaalde groepen alarmisten schuwen geen enkel middel om dit doel te bereiken. Wie zijn nu eigenlijk de boeven?

De klimaatdoelen komen voort uit een a wetenschappelijke combinatie van fraude en manipulatie (hockeystickgrafiek en Climate Gate), een lukrake bewering (de 2 graden-norm), de naïviteit van vele politici, zucht naar macht en rijkdom, en misbruik van de onwetendheid van de burger.
Nogmaals, alle misdrijven die het grootkapitaal worden verweten vallen ironisch genoeg samen in dit Eco-Industriële monsterverbond van eerzuchtige politiek correcte wetenschappers –of terecht bange wetenschappers die hun baan vrezen te verliezen als zij bedenkingen uiten-, van subsidie profiterende bedrijven en propagandisten van leugens zoals uitstervende ijsberen, een ijsvrije Noordpool, verzurende oceanen, en allerlei zelfbedachte natuurrampen.
Nogmaals, en voor alle duidelijkheid, alle feiten wijzen in een geheel andere richting. Moeder natuur –de (klimaat)geschiedenis, noch de ontwikkelingen van de afgelopen millennia laten geen spaan heel van al die beweringen.
Ook het nakende fiasco van de Energiewende toont dit aan: Wat een ironie. Hoe hernieuwbaarder, des te hoger de ‘gratis’ stroomprijs. Dit is niet alleen een correlatie, maar heeft ook een aantoonbare causaliteit. Oorzaak: de ontoereikendheid van hernieuwbaar om ook maar in de buurt te komen van duurzaamheid en dus economisch positieve transitie.
Integendeel, hernieuwbaar is de sleutel tot een negatieve transitie. Het betreft het onontkoombare verband tussen energiebronnen met een voldoende hoge vermogensdichtheid en garantie voor welvaart tegenover de Middeleeuwse hernieuwbare energiebronnen vanwege hun extreem lage vermogensdichtheid. Het propageren van hernieuwbare energiebronnen is een bedreiging van het voortbestaan van onze beschaving.
De propagandisten van hernieuwbaar beroven de kwetsbare toekomstige generaties van een menswaardig bestaan door hun illusoire wensdenken zonder begrip van de onhaalbare technische implicaties. De inefficiëntie van hernieuwbaar zal derhalve de aarde en haar bewoners plunderen in ecologisch, economisch en maatschappelijk opzicht.

Zo veel is duidelijk dat de belanghebbenden bij dit Eco Industrieel Complex onrustiger en agressiever worden door de kritiek op de de a-wetenschappelijke werkwijze van het IPCC, de frauduleuze hockeystickgrafiek, het Climate Gate schandaal, de gefaalde klimaatmodellen van het IPCC en de onwetenschappelijke op demonisering gerichte uitlatingen, dan wel regelrechte leugens met de kritiekloze media gedwee aan hun leiband.

Het is nooit leuk gezichtsverlies te moeten ervaren na je zo tot aan je nek in het alarmisme te hebben gestort. Voer voor experts op het gebied van massapsychologie is het beslist. Symbolisch is het Bommelverhaal: de gezichtenhandel. Met fysica en bètawetenschap heeft het al vanaf het begin niets te maken vanwege de politieke greep op de wetenschap. Al van het allereerste begin af aan had elk weldenkend mens kunnen bevroeden dat het verstandig, zo niet verantwoordelijk, was zich niet blindelings met huid en haar aan die climate moral panic onder de leiding van Al Gore over te leveren.

Van deze onbezonnenheid begint de misleide belastingbetaler de prijs te betalen. Ironisch moet bijvoorbeeld worden vastgesteld dat de a socialistische denivellerende werking van windmolens zichtbaar is geworden door overhevelen van belastinggeld in de vorm van subsidie (energiebelasting op uw rekening) naar grootgrondbezitters ten koste van de kleine luiden en omwille van de Mammon. Wat een ontluisterende cognitieve dissonantie die tot maatschappelijke tweedeling leidt: rijk vs. arm.

Dit beleid leidt in dorpjes als Meeden (Gr) tot interne tweestrijd en grote maatschappelijke onrust tussen de tegenstanders van windenergie en de grootgrondbezitters die maar wat graag bijna een ton per windmolen op hun land als vergoeding willen hebben. Bij deze grootgrondbezitters gaat het al lang niet meer om een zogenaamd duurzaam ideaal, maar is de windmolen niets anders geworden dan een financieel spaarpotje ten koste van de omwonenden. Dat een ex Tweede Kamer politicus van de VVD, grootgrondbezitter in Groningen, hier van harte aan meewerkt is beschamend. Zie ook tegenwind n33

Nu eindelijk begint realistischer inzicht door te breken, maar nog weinigen hebben de moed om de mislukking van de klimaatideologie onder ogen te zien. De aanbidders van de Mammon in het Eco Industrieel Complex nemen thans hun toevlucht tot de beproefde demagogische methodes van bluf, verbale intimidatie, drogrede, of schromelijk overdreven onbenullige details die de aandacht van de onontkoombaar zich manifesterende ‘ongemakkelijke waarheid’ moeten afleiden.

Het is tekenend voor de op handen zijnde kentering: Wageningen UR heeft Greenpeace de wacht aangezegd vanwege het onwetenschappelijke gehalte van Greenpeace. Een stap in de goede richting.

Moeder natuur is groot en ik is klein, en da’s niet eerlijk. Echte wetenschap is groot en ik is klein, en da’s niet eerlijk. Gezond verstand is groot en ik is klein, en da’s niet eerlijk.