Ammoniakonderzoek verloopt voorspoedig

Vrijdag 29 mei 2015

Maar liefst 105 personen en organisaties steunen inmiddels het Ammoniakonderzoek 2015 in de vorm van een donatie. Wij zijn enorm verheugd over dit grote aantal donateurs dat samen € 35.270  bijeen heeft gebracht voor dit onderzoek.
Ook zijn nog enkele donaties toegezegd.
Op dit moment kan dus al bijna het hele onderzoeksprogramma worden uitgevoerd (voor het totale onderzoek is € 40.000 nodig).

Het onderzoeksteam, bestaande uit Jaap Hanekamp en Marcel Crok, is inmiddels verder gevorderd met het toetsen van de emissies vanuit bemesten en heeft een begin gemaakt met de toetsing van de emissies uit stallen. Ook de stikstofdepositie vanuit de lucht (via de zogenaamde natte depositie (neerslag) en droge depositie vanuit de ammoniakconcentratie in de lucht) is opgepakt. Het toetsen van de emissies en deposities betreft een omvangrijke klus aangezien deze een rijke historie kennen van 25 jaar aan berekeningen, metingen en studies. Met name het toetsen van de emissies uit bemesten blijkt tijdrovend; de basis stamt namelijk uit de jaren ’90 van de vorige eeuw en de meetgegevens en -methodieken uit deze periode zijn (nog) niet digitaal beschikbaar.

Tot nu toe ligt het onderzoek op schema en de verwachting is dat de antwoorden op de onderzoeksvragen later dit jaar zullen worden opgeleverd.

Wilt u bijdragen aan dit belangrijke onderzoek, doneer dan uw bijdrage via de pagina in de aanhef van dit artikel.