NVV trekt PAS in twijfel

Vrijdag 20 februari 2015

De NVV heeft twijfels over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

De NVV heeft bij het ministerie van Economische Zaken een zienswijze ingediend, waarin wordt gevraagd om ontwikkelingsruimte voor veehouders te waarborgen.

Als de belangenbehartiger van varkenshouders in Nederland staat het voor de NVV voorop dat het voor haar leden mogelijk is en blijft om vergunningen te verkrijgen op grond van de Natuurbeschermingswet.

Met de invoering van de PAS is het volgens de NVV maar de vraag of dit stand houdt.

De voornaamste bezwaren van de NVV zijn:

– De gemaakte afspraken uit de overeenkomst generieke maatregelen zijn niet gewaarborgd.

– In de PAS moet gewaarborgd worden dat 56 procent van de depositieruimte die ontstaat als gevolg van de reductie van de ammoniakuitstoot met 10 kiloton, beschikbaar komt voor de veehouderijsector door extra ontwikkelruimte.

– Er is nu geen duidelijkheid over de omvang van de ontwikkelingsruimte en over de verdeling daarvan. Die duidelijkheid is wel gewenst en er moet inzicht in worden verschaft.

– Het is nu onduidelijk of dat bijvoorbeeld gebeurt per provincie, of per sector/ diersoort, of per Natura 2000-gebied.

– Doordat provincies eigen beleidsregels mogen opstellen, kan er veel willekeur ontstaan. Dat is onwenselijk en moet zoveel mogelijk worden tegengegaan.

– In de PAS wordt voorgesteld dat in een Nb-vergunning een voorwaarde wordt opgenomen dat de ontwikkeling binnen een bepaalde termijn moet worden gerealiseerd (bijvoorbeeld een jaar). Deze termijn moet worden verlengd naar bijvoorbeeld vijf jaar.

– Buitenlandse activiteiten vormen een grote bron van de stikstofdepositie op Nederlandse Natura 2000-gebieden. De overheid moet met België en Duitsland afspraken maken over het beoordelen van de effecten van buitenlandse activiteiten op Nederlandse gebieden.

– De overheid moet voorkomen dat buitenlandse activiteiten ontwikkelingsruimte ‘opslokken’.

Zekerheden
De NVV wil dat het ministerie van EZ haar zienswijze bij de verdere besluitvorming rondom de PAS betrekt. In het geval dat de PAS doorgang vindt, wil de NVV dat de overheid zorgt voor (wettelijke) waarborgen en zekerheden.
(Bron: www.nvv.nl)