Gelderland zit met onwettig amendement procedure plaatsing windmolens

Zaterdag 17 januari 2015

De provincie Gelderland kan een door Provinciale Staten ingediend amendement over de procedure rond plaatsing van windmolens niet uitvoeren. De motie is in strijd met de wet, zo blijkt uit een brief van minister Kamp van Economische Zaken. De provincie bezint zich op een voorstel om uit ‘deze lastige situatie’ te komen.

Veto voor buurgemeenten

Provinciale Staten namen vorig jaar september tijdens een debat over de Provinciale Windvisie het volgende amendement aan: ‘Dat voor alle projecten, genoemd in deze windvisie, geldt dat alleen provinciale inzet dan wel medewerking wordt verleend als er draagvlak bestaat voor het project bij de betrokken gemeenteraden’. De facto legden de fracties hiermee vast dat de provincie alleen windmolenparken mocht aanwijzen als alle betrokken gemeenten daarmee zouden instemmen. Daarmee kregen behalve de gemeente op wiens grondgebied de molens zouden komen, ook de buurgemeenten een (veto) stem in de procedure.

Hard en duidelijk nee

Omdat er al snel twijfel rees over de juridische rechtmatigheid van het amendement, vroeg het college van GS advies aan minister Kamp. Deze oordeelde deze week in zijn antwoord hard en duidelijk: buurgemeenten hebben geen veto over windmolens. ‘Van een plicht om instemming te krijgen van de gemeenteraden van alle naburige gemeenten is geen sprake.’

Onuitvoerbaar

De tekst is volgens de minister in strijd met de Elektriciteitswet die voorschrijft dat de provincie ‘het vaststellen van een provinciaal inpassingsplan niet mag weigeren enkel op de grond dat draagvlak ontbreekt bij de betrokken gemeenteraden. Deze uitleg van de Elektriciteitswet betekent dat het amendement niet kan worden uitgevoerd’. Daarmee kan de provincie aan de ene kant opgelucht adem halen: het halen van de door het rijk opgelegde doelstelling van 230 megaWatt aan windenergie wordt er op langere termijn makkelijker door. Op de korte baan zit het bestuur echter met een amendement in zijn maag dat wettelijk niet uitvoerbaar is.

GS doen voorstel, PS beslissen

Volgens energiewoordvoerster Marga Nijenhuis bezinnen GS zich op een oplossing. ‘We kijken vooralsnog vooral wat we aan de Statenfracties kunnen vragen om het probleem van tafel te krijgen. Daarbij steekt de wettelijke en juridische formulering natuurlijk heel nauw. Uiteindelijk zijn het PS die beslissen.’ Of zij het amendement intrekken, anders formuleren of wat dan ook is aan hen. ‘Daar kan het college uiteraard niets over zeggen.’ Op 17 februari komt de Statencommissie energie bijeen om met de verantwoordelijke gedeputeerde te spreken. Voor die tijd zal het college een brief sturen met een voorstel om uit deze ‘lastige situatie’ te komen, aldus Nijenhuis.
(Bron: Binnenlands Bestuur)

Reactie van Chris van den Bosch, Statenlid VVD Gelderland

Als indiener van dit amendement valt mij op dat men elkaar heel erg makkelijk napraat.

In de eerste plaats heeft de minister hier niets over te zeggen. De Provincie is bevoegd gezag en beslissingen worden evt. getoetst door de rechter, niet door de minister. Bovendien wordt nergens een veto uitgesproken door buurgemeentes. De Provincie heeft in haar omgevingsvisie co-creatie als Leitmotiv. Dat betekent dat onze partners meepraten in beslissingen op ruimtelijk gebied. Als er geen overeenstemming komt als windparken op of in de omgeving van gemeentegrenzen worden geplaatst, werkt de Provincie niet mee. Dat zegt het amendement.

De Provincie hoeft, cfm 3.1.1. van het BRO alleen maar overleg te plegen. In dat overleg delen we dit mee. Voor de rest is het draagvlak criterium bij gemeentes i.h.a. al op ruimtelijke ordeningsafwegingen gebaseerd. PS neemt dan dat oordeel mee in haar eigen afweging. Alles volledig cfm de elektriciteitswet.

Het amendement is daarmee nergens in strijd met enige wet. Bovendien was een eerder amendement met exact dezelfde tekst al in september 2012 door PS aangenomen. Men zou dus zelfs kunnen zeggen dat GS nalatig is geweest. Door de crisis en herstelwet is de Provincie bevoegd gezag gemaakt voor windparken tussen 5 en 100 MW. Dan moet men nu niet verbaasd staan kijken als de Provincie als dat bevoegd gezag ook haar eigen afwegingen maakt. Als laatste zijn de opgave’s uit het energieakkoord op geen enkele wijze afdwingbaar.