Aardbevingsschade aan mestkelder bepalen met protocol

Dinsdag 13 januari 2015

Een op de agrarische sector toegesneden protocol gaat ervoor zorgen dat aardbevingsschade aan mestkelders vastgesteld en gecompenseerd kan worden door de NAM. Dat meldt LTO Nederland. Met het protocol wordt perspectief geboden aan de agrarische sector, die ook getroffen wordt door de gevolgen van aardbevingen.

De specifieke problematiek voor agrariërs vraagt om maatwerk. In opdracht van LTO Noord en de NAM  is daarom een uitgebreide studie uitgevoerd door advies- en ingenieursbureau Grontmij naar de gevolgen van aardbevingen voor mestkelders en drainage. Met deze studie wordt tegemoetgekomen aan de veelgehoorde zorg van agrariërs over schade aan mestkelders en drainage door aardbevingen.

Gevolgen onduidelijk
Op basis van drie pilot studies en expertsessies is geconcludeerd dat het aannemelijk is dat er schade kan ontstaan aan mestkelders door aardbevingen. De gevolgen van aardbevingen en bodemdaling op drainage zijn vooralsnog onduidelijk en zullen met een vervolgstudie nader onderzocht worden.  Blijkt dat schade verband houdt met de bevingen, dan vergoedt NAM het aandeel dat veroorzaakt is door die bevingen.

Het onderzoek heeft geleid tot een breed gedragen en werkbaar protocol. Om het protocol uit te voeren, is specifieke expertise van de schade-expert noodzakelijk. Dit houdt in dat de schadeafhandeling voor de agrarische sector uitgevoerd zal worden door schade-experts die bekend zijn met de problematiek van de sector. In 2015 zullen schademeldingen van agrariërs op basis van het nieuwe protocol in behandeling genomen worden.

Hilbrand Sinnema, Provinciaal Voorzitter Groningen van LTO Noord, geeft aan verheugd te zijn met het gereed komen van de protocollen. “Wij zijn al lange tijd bezig om er voor te zorgen dat schade aan mestkelders en drainage bij onze leden wordt onderzocht. Met het gereed komen van de onderzoeksprotocollen kan nu gestart worden met de afhandeling van de schademeldingen. Dat is goed nieuws.”
(Bron: mestportaal.nl)