Vertrouwen agrosector op laagste niveau sinds twee jaar

Vrijdag 31 oktober 2014

Boeren en tuinders hadden begin oktober 2014 grote zorgen over de huidige en verwachte economische situatie op hun bedrijven.

Dat blijkt uit de Nederlandse Agro Vertrouwensindex die op het laagste niveau staat sinds de start van de index twee jaar geleden, aldus LEI Wageningen.

Opvallend is dat zo’n 40% van de ondervraagde ondernemers verwacht de komende zes maanden wel te investeren. De helft hiervan zegt meer te zullen investeren dan vorig jaar.

De investeringsbereidheid is het grootst in de melkveehouderij (54%), gevolgd door de varkenshouderij (43%) en de opengrondstuinbouw (38%). De investeringsbehoefte lijkt bij pluimveehouders het laagst: ruim 20%. Van alle ondervraagden geeft 23% aan niet te kunnen investeren door een gebrek aan financiële ruimte. Dit percentage ligt met ongeveer 40% het hoogst bij akkerbouwers en opengrondstuinders.

De Agro Vertrouwensindex bestaat uit een inschatting door boeren en tuinders van de huidige situatie op hun bedrijf (stemmingsindex) en de inschatting over de toekomstige situatie over twee tot drie jaar.

Beoordeling huidige economische situatie (stemmingsindex)

Gemiddeld beoordeelden Nederlandse boeren en tuinders de huidige economische situatie op hun bedrijf het slechtst sinds het tweede kwartaal van 2013. De index van varkenshouders daalde het sterkst. Maar ook de index van de akkerbouwers zakte naar het laagste niveau sinds de stemmingsindex voor het eerst werd gemeten. Melkveehouders beoordeelden hun huidige situatie van begin oktober 2014 positief. Maar ook hier nam de index af ten opzichte van de vorige meting. De stemming bij glastuinders is al langere tijd laag en daalde opnieuw. Ook bij opengrondstuinbouw en pluimveehouderij was de stemmingsindex nog net positief.

Achterliggende factoren

Uit bestudering van achterliggende factoren (conjunctuurcyclus terugkijkend) blijkt dat de stemming in het derde kwartaal van 2014 in alle sectoren negatief werd beïnvloed door lagere opbrengstprijzen. Wel geven varkens-, pluimvee- en melkveehouders aan dat de kosten op hun bedrijf relatief sterk gedaald zijn. Vooral ondernemers in de varkenshouderij, en in mindere mate akkerbouwers, waren positiever over de producties. Bij de sectoren glas- en opengrondstuinbouw en melkvee daalde de index maar kreeg deze nog steeds een vrij goede beoordeling. Gemiddeld staan omzet en winsten echter onder druk en dat wordt het sterkst gevoeld door varkenshouders en akkerbouwers.

Verwachte economische situatie

Sinds begin 2013 wordt aan boeren en tuinders gevraagd hoe zij de economische situatie op hun bedrijf over twee à drie jaar inschatten. Pluimveehouders waren begin oktober 2014 optimistisch over de toekomst. Akkerbouwers, varkenshouders en melkveehouders waren pessimistisch. De toekomstverwachtingen van glastuinders bleven nagenoeg onveranderd terwijl opengrondsgroentebedrijven minder rooskleurig dachten over de middellange termijn. Ook hier is de gemiddelde verwachting van de ondervraagde boeren en tuinders het laagst sinds begin 2013.

Voor het komende jaar (conjunctuurcylus vooruitkijkend) zijn de gemiddelde verwachtingen van de ondervraagde boeren en tuinders licht negatief, vooral omdat men iets lagere prijzen verwacht, waardoor het positieve effect van verwachte goede oogsten en lagere kosten wordt tenietgedaan. Pluimveehouders en glastuinders verwachten echter wel iets betere prijzen voor hun producten.

Bron: LEI

Achtergrond Agro vertrouwensindex

De Agro vertrouwensindex geeft op reguliere basis een beeld van de stemming onder agrarische ondernemers in Nederland. Naast het sentiment van de ondernemers wordt ook gevraagd naar de ontwikkeling in enkele belangrijke bedrijfsfactoren, zoals kosten productie, opbrengstprijs, omzet en winst. Deze website geeft daardoor elk kwartaal een actueel inzicht in de stand van zaken in de agrarische sector en een vooruitblik op de korte en de wat langere termijn.
Beleidsmakers en bedrijven hebben door de Agro vertrouwensindex een actueel, wetenschappelijk en representatief beeld van de sector in handen. Door de vooruitblik is het mogelijk in te spelen op ontwikkelingen en hier het beleid op af te stemmen. Inzicht in de impact van beleidsbeslissingen, wijzigingen in inkomens- of concurrentiepositie kunnen met deze LEI agro vertrouwensindex worden gevolgd. Door coördinatie met vertegenwoordigers van het landbouwbedrijfsleven en kennisinstellingen uit verschillende EU-lidstaten onder de vlag van Copa-Cogeca, de Europese belangenorganisatie van land- en tuinbouw ondernemers en hun coöperaties, worden resultaten van de LEI agro vertrouwensindex vergeleken met de ontwikkelingen in andere EU-lidstaten.