2015: Energiebelasting bedrijven scherp omhoog

Woensdag 24 september 2014

Hoe jagen we Nederlandse bedrijven de grens over?

Afgelopen dinsdag is op Prinsjesdag het Belastingplan voor 2015 gepresenteerd. Daarin is een aantal wijzigingen van de Energiebelasting voorzien. Staatssecretaris Wiebes is voornemens om de energiebelasting flink te verhogen, kortingen te verlagen of af te schaffen en duidelijker te maken wat in welk geval het belastbare feit is. Volgens VEMW is er sprake van een ordinaire lastenverzwaring en zijn de voorstellen onnodig complex.

Bedrijven die tussen de 170.000 m³ en 10 miljoen m³ aardgas gebruiken gaan 50% meer energiebelasting betalen. Bedrijven die tussen de 10.000 kWh en 10 miljoen kWh gebruiken gaan 9% meer betalen. De tarieven in de zogenaamde tweede en derde staffel stijgen als gevolg van het afschaffen van de belasting op leidingwater.

Volgens algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW is dit een forse lastenverzwaring voor middelgrote gebruikers. Zo gaat een gebouwenbeheerder plotsklaps een ton meer energiebelasting betalen. Hoe dit valt te rijmen met de afspraken uit het Energieakkoord in het kader van energie-efficiency voor de gebouwde omgeving is moeilijk in te zien, zegt Grünfeld, die de verhogingen een ordinaire lastenverzwaring noemt.

In het belastingplan wordt ook voorgesteld om de heffingskorting de komende jaren stapsgewijs te verlagen. Deze verlaging is volgens de staatssecretaris noodzakelijk om de inkomstenderving als gevolg van de uitbreiding van het verlaagde tarief voor lokaal duurzaam opgewekte duurzame energie en de uitbreiding van de vrijstelling voor zelfopwekking voor de huursector op te vangen. Daarnaast wordt de heffingskorting voor WOZ objecten zonder verblijfsfunctie afgeschaft als gevolg de inkomstenderving door het arrest Fuchs. Door dit arrest van het Europese hof van Justitie zijn particulieren die zonne-energie opwekken btw ondernemers geworden.

Tot slot wordt getracht de regels te vereenvoudigen voor situaties waarbij anders dan via een aansluiting op het openbare net energie wordt geleverd. In dat geval wordt de levering het belastbare feit en niet langer het verbruik. Dit betekent dat wie waarvoor belasting moet afdragen in een aantal gevallen gaat veranderen. Directeur Grünfeld vervolgt: “Deze wijziging is vooral relevant voor bedrijven die beschikken over een zogenaamd particulier net; een gesloten distributiesysteem of een directe lijn. Van een vereenvoudiging is echter geen sprake. Zo is iemand die elektriciteit doorlevert niet langer voor het gehele verbruik op zijn net belastingplichtig. Voor het gedeelte dat wordt geleverd aan een ander blijft hij degene die moet afdragen. Voor het overige energiegebruik is de partij die levert op de aansluiting op het openbare net, degene die energiebelasting moet innen en vervolgens moet afdragen aan de belastingdienst. Wanneer er ook nog sprake is van eigen opwekking of wanneer er ingekocht wordt op de beurs wordt het uitvoeren van de regels nog complexer. Wij roepen de staatsecretaris dan ook op om deze voorstellen nog eens goed tegen het licht te houden”.

De Groene Rekenkamer adviseert de VEMW uit het Energieakkoord te stappen. De afspraken die daar gemaakt zijn zullen een enorme impact hebben op de leden van de VEMW, bedrijfssluitingen en werkloosheid omdat er niet meer geconcurreerd kan worden met een duurzame sector die tientallen miljarden Euro’s subsidie krijgt.

Bron:  Ministerie van Financiën en VEMW