RWE loopt stuk subsidie mis door vertraging bouw windpark in Noordoostpolder

Donderdag 10 juli 2014

Energiebedrijf RWE loopt een een stuk SDE+ subsidie mis door vertraging bij de bouw van windpark Zuidwester in de Noordoostpolder.
Naar aanleiding van deze vertraging die consequenties heeft voor de SDE+ subsidie heeft Reinette Klever, Energiewoordvoerster van de PVV vragen aan minister Kamp gesteld.

De minister heeft vandaag de Kamer zijn antwoord gestuurd dat we hieronder integraal publiceren:

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA ’s-GRAVENHAGE

Datum 10 juli 2014

Betreft Beantwoording vragen over windpark Zuidwester

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid
Klever(PVV) over het bericht ”Essent start bouw Windpark Zuidwester”,
waarin RWE aankondigt dat zijn deelpark in 2017 in bedrijf zal worden gesteld (ingezonden
op 17 juni 2014, kenmerk 2014Z11188).

1
Kent u het bericht ‘Essent start bouw Windpark Zuidwester’, waarin staat dat RWE
het windpark in die gemeente in 2017 in bedrijf denkt te kunnen stellen?

Antwoord
Ja.

2
Heeft RWE aan u gemeld dat het windpark pas in 2017 gereed zal zijn?

Antwoord
Ja. Op 21 mei 2014 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
een voortgangsrapportage van RWE ontvangen. Hierin staat vermeld dat het
windpark Zuidwester in mei 2017 volledig in bedrijf zal zijn.

3
Welk deel van de SDE+ subsidie van € 880 mln. en welk deel van de extra
innovatiesubsidie van € 116 mln. is bestemd voor dit deelpark van RWE?

Antwoord
Het windpark Zuidwester bestaat uit 12 windmolens van 7,5 MW. De totale SDE+
subsidie voor windpark Zuidwester voor een periode van 15 jaar bedraagt €234
mln. Van de innovatiesubsidie is € 7,6 mln bestemd voor de 12 windmolens van
windpark Zuidwester.

4
Op 24 januari antwoordde u op eerdere vragen dat de subsidiebeschikkingen voor
dit deelpark lopen tot 1 april 2016 en dat de prestatie die op die datum geleverd
moet zijn bestaat uit de realisatie van de windturbines; was destijds bekend dat
deze datum niet gehaald zou worden?

Antwoord
Nee. De voortgangsrapportage van RWE is op 21 mei 2014 jl. ontvangen, zie het
antwoord op vraag 2.

5
Nu deze datum niet gehaald wordt, kan er dan vanuit worden gegaan dat de
subsidiebeschikking wordt ingetrokken en dat RWE geen nieuwe SDE+ aanvraag
kan doen voor ditzelfde windpark?

Antwoord
Voor het windpark Zuidwester is per windturbine één afzonderlijke SDE+
beschikking afgegeven. De 8 windturbines op de Zuidermeerdijk hebben als
uiterste startdatum voor de SDE+ subsidie 1 juli 2016 met een looptijd van 15
jaar. Voor de andere 4 turbines op de Westermeerdijk geldt een uiterste
startdatum voor de SDE+ subsidie van 1 juni 2016, eveneens met een looptijd
van 15 jaar. Zodra een windturbine elektriciteit produceert, start de uitbetaling
van de SDE+ subsidie. Wanneer de bouw van een turbine vertraging oploopt en
pas na de uiterste startdatum van de SDE+ subsidie in productie wordt gesteld,
gaat dit ten koste van de looptijd van de subsidie. In dat geval wordt er naar rato
minder SDE+ uitgekeerd. De SDE+ beschikking wordt daarom niet ingetrokken.

6
Zo niet, kunt u dan aangeven waarom u dit project wilt blijven subsidiëren, terwijl
u in eerdere antwoorden toch aangaf dat dit park tot extra kosten leidt vanwege
2000-gebied?

Antwoord
Het windpark Zuidwester draagt voor 90 MW bij aan de doelstelling van 14%
hernieuwbare energie in 2020. Het park wordt iets later gerealiseerd maar is wel
vergevorderd en wordt wel gerealiseerd.

7
Kunt u in dit geval ook aangeven hoe een dergelijke uitzondering voor RWE op de
regels van de SDE+ is te motiveren, waar anderen wel aan de normale regels
moeten voldoen, en of een gelijk speelveld geen uitgangspunt vormt in uw
duurzame energiebeleid?

Er worden geen uitzonderingen gemaakt voor RWE, zie ook het antwoord op de
vragen 5 en 6.

(w.g.) H.G.J. Kamp

Minister van Economische Zaken