Van onze energie-expert, Ir. Rob Walter is de volgende bijdrage. Hij schreef zijn verhaal ook op DDS.

Energierekening verder omhoog

Zondag 6 juli 2014

Minister Kamp verzint een truc om u nog meer te laten betalen voor uw energie

Uw rekening voor elektriciteit zal nog verder omhoog gaan, als het tenminste aan minister Kamp ligt. Die rekening zal toch al fors stijgen door zijn plannen voor veel meer windmolens op land en op zee. De mensen die u vertegenwoordigen in de Tweede Kamer doen ondertussen net of zij niet weten dat die windmolens de burger meer dan 5 maal zo veel gaan kosten als het bedrag dat de minister recent deze Kamer heeft voorgehouden. Daarbij gaat het om een niet gering bedrag: meer dan 1000 Euro extra per jaar per huishouden. Let wel, maar liefst 1000 Euro meer voor uw elektriciteitsrekening, nog afgezien van wat daar allemaal aan heffingen bovenop komt.

Maar, alsof dat niet al erg genoeg is doet onze minister van economische zaken nu zijn uiterste best om uw energierekening daar bovenop nog eens extra omhoog te duwen. Namelijk door de oudere kolencentrales te dwingen om vervroegd te sluiten. Want, zo concludeert hij, oudere centrales hebben een lager rendement dan nieuwe centrales. Het gaat daarbij om 5 iets oudere, maar nog lang niet afgeschreven en goed functionerende kolencentrales.

Dat is zoiets als de burgers die een auto hebben die minder zuinig is dan de nieuwste auto’s te verbieden dat zij met hun auto de weg opgaan! U zou dat ongetwijfeld onsympathiek vinden. Ondanks het feit dat deze maatregel meer CO2 uitstoot zal besparen dan het sluiten van oudere kolencentrales!

Of stel je voor dat alle huizen die gebouwd zijn vóór pakweg 1960 zouden moeten worden afgebroken, omdat die minder goed geïsoleerd zijn dan later gebouwde huizen!

Een overheid kan niet zomaar kolencentrales dwingen te sluiten omdat er inmiddels betere, dus zuinigere, kolencentrales zijn gekomen. Als die overheid dat toch zou eisen, dan zou die overheid aan de eigenaren van die kolencentrales de kosten moeten vergoeden van de gederfde inkomsten over de restlevensduur. Dat wil die overheid niet.

Enige tijd geleden is er voor de exploitanten van de centrales hulp gekomen van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM). Die stelt namelijk dat zo’n gedwongen sluiting zou leiden tot een kartelafspraak. Ook het feit dat de elektriciteitstarieven daardoor flink zouden stijgen vond de ACM niet acceptabel. Komt nog bij dat die sluiting, als je het goed doorrekent, voor al het geld dat het kost slechts weinig milieuvoordeel oplevert. En dat lijkt zelfs de ACM in te zien.

Echter, onze minister Kamp laat zich niet zo maar afremmen. Hij heeft nu weer iets nieuws bedacht om die kolencentrales toch alsnog tot sluiting te dwingen. Hij wil gewoon een nieuwe eis gaan stellen aan het rendement van kolencentrales: in een nieuwe wet wil hij eisen dat het rendement minimaal 38% moet zijn en in 2017 zelfs 40%. Voldoet een centrale niet, dan kan de exploitant kiezen tussen sluiten of ombouwen naar een hoger rendement (wat technisch en economisch niet verantwoord is.

Nog eens terugkomend op uw auto: wist u dat die een héél veel lager rendement heeft dan de kolencentrales, en dat uw auto behalve de CO2 ook meer echt milieuverontreinigende stoffen uitstoot? En dat alle personenauto’s in Nederland samen meer dan 20 keer zo veel CO2 uitstoten als die 5 kolencentrales?  Dat wilt u waarschijnlijk niet weten. Want het is wel erg bedreigend als deze minister op grond daarvan u zou dwingen uw huidige auto te verschroten en u zou dwingen om een zuiniger klein nieuw autootje te kopen?

Maar er ligt een betere mogelijkheid voor minister Kamp. Hij wil immers op grond van het energieakkoord ons land en omliggende zee vol zetten met windmolens: 6000 MW op land en 4500 MW in zee. Dat gaat wel 50 tot 100 miljard Euro kosten en inmiddels is bekend dat die windmolens veel minder CO2 zullen verdringen dan oorspronkelijk gedacht was. Als de minister nu eens af zou zien van deze dure plannen voor zoveel windmolens, dan zou het land veel geld besparen dat anders besteed kan worden. Daaruit kunnen dan ruimschoots de kosten voor sluiting van de oudere kolencentrales vergoed worden, en in de plaats van die oude centrales de nieuwste efficiëntste kolencentrales gebouwd worden. Dat levert het land pas echt een beduidende vermindering op van de CO2–productie, en dat ook nog tegen aanvaardbare kosten. En dan houden we nog héél veel geld over voor nuttige maatregelen voor milieu en mens.

Is er genoeg wind voor ons allemaal?

Onder bovenstaande kop schreef Rob Walter op 10 oktober 2013 zijn bijdrage op onze website:

Visie Energie 2050

Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben