Presentatie van Een Gevoelige Kwestie

Gisteren vond in Perscentrum Nieuwspoort de wereldwijde  presentatie plaats van het rapport,  A Sensitive Matter —  How the IPCC Buried Evidence Showing Good News About Global Warming. Tegelijk werd de Nederlandse vertaling ten doop gehouden, Een Gevoelige Kwestie. Het rapport is samengesteld door de onafhankelijke Engelse klimaatonderzoeker Nic Lewis en de Nederlandse wetenschapsjournalist Marcel Crok, de auteur van het boek De Staat van het Klimaat. Het rapport is geschreven onder auspiciën van de Global Warming Policy Foundation in samenwerking met Stichting De Groene Rekenkamer in Apeldoorn.

Zaal met toeschouwers

De zaal met toeschouwers.
Foto gemaakt door Theo Wolters

De bijeenkomst in Nieuwspoort werd door de Groene Rekenkamer georganiseerd.

In een met ruim 70 personen gevulde zaal Wandelaar 1 van Nieuwspoort werd door Marcel en Nic een boeiende voordracht gehouden van hun half jaar durend onderzoekswerk, uitstekend ingeleid door dagvoorzitter Drs. Hans Labohm, die als lid van de Raad van Advies van de Groene Rekenkamer de bijeenkomst op een manier leidde zoals alleen hij kan doen, zakelijk, deskundig en met een grote kennis van het klimaat.

Onder de aanwezigen bevonden zich tientallen donateurs van de Groene Rekenkamer, leden van verschillende politieke partijen uit de Tweede Kamer, afgevaardigden van diverse ministeries, waaronder EZ en I&M, een adviseur van 11 natuur- en milieuorganisaties, de directeur van de Global Warming Policy Foundation, Benny Peiser en diverse journalisten.

Presentatie door Marcel Crok

Presentatie door Marcel Crok

Na de inleiding trapte Marcel af en vertelde hij op een boeiende wijze hoe hij samen met Nic Lewis tot dit onderzoek was gekomen. Marcel beperkte zich tot het uitleggen van de hoofdpunten, waarna Nic Lewis de presentatie van Marcel overnam en diep op het onderzoek in ging. Na een korte koffiebreak ging de bijeenkomst verder met een ronde vragen stellen waar gretig gebruik van werd gemaakt.

Beantwoorden van vragen, met links Marcel Crok, Hans Labohm, Benny Peiser en helemaal rechts Nic Lewis

Beantwoorden van vragen, met links Marcel Crok, Hans Labohm, Benny Peiser en helemaal rechts Nic Lewis

Na een korte samenvatting door voorzitter Hans Labohm werden alle aanwezigen bedankt voor hun aanwezigheid en bedankte Hans Labohm tot slot de voorzitter van de Groene Rekenkamer voor de uitstekende organisatie van deze bijeenkomst.

Het voorwoord in het rapport werd geschreven door Judith Curry en het  is de moeite waard om haar voorwoord nog een keer hier te herhalen.

Voorwoord

Hoe gevoelig ons klimaat is voor broeikasgassen is een sleutelvraag in het wetenschappelijke debat over antropogene klimaatverandering en ook in het publieke debat over wat nu het juiste beleid is in reactie op de stijgende concentratie aan broeikasgassen in de atmosfeer. Klimaatgevoeligheid en de onzekerheden daaromheen zijn belangrijke invoergegevens voor de economische modellen waarmee kosten-baten analyses worden gedaan en waarmee schattingen worden gedaan van de maatschappelijke kosten van CO2.

De complexiteit en de nuances rond het begrip klimaatgevoeligheid zijn niet gemakkelijk op te maken uit de Summary for Policy Makers (SPM) van de rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). In de uitgebreidere discussies over klimaatgevoeligheid in het volledige Werkgroep I rapport ontbreekt de juiste context of uitleg die gemakkelijk te begrijpen is voor diegenen die niet actief de wetenschappelijke literatuur bijhouden.

Dit rapport van Nic Lewis en Marcel Crok dicht dit gat tussen de IPCC-assessments en de onderliggende wetenschappelijke literatuur, door een overzicht te geven van de verschillende methodes om klimaatgevoeligheid te schatten en door het historische perspectief te geven van klimaatgevoeligheid in de verschillende IPCC-rapporten. Zij doen in het rapport ook een eigen onafhankelijke assessment van de verschillende methodes om klimaatgevoeligheid te schatten en ze bekritiseren de assessment van klimaatgevoeligheid in het vierde en vijfde IPCC-rapport.

Het rapport benadrukt dat de bewijzen voor een lage klimaatgevoeligheid zich opstapelen. Ik vind dit rapport een nuttige bijdrage aan het wetenschappelijke debat over dit onderwerp en ook een belangrijke impuls voor de publieke dialoog en het debat over klimaatbeleid.

Ik heb ermee ingestemd om dit rapport te reviewen en om een voorwoord te schrijven omdat ik beide auteurs hoog heb zitten. Ik heb de opkomst van Nic Lewis als een onafhankelijke klimaatonderzoeker en zijn succes bij het publiceren van artikelen over klimaatgevoeligheid in vooraanstaande peer reviewed tijdschriften met veel belangstelling gevolgd, en ik heb getracht zijn werk te steunen en het te publiceren. Ik heb de afgelopen jaren geregeld contact gehad met Marcel Crok, recent nog als een deelnemer aan climatedialogue.org, en ik waardeer zijn inzichtelijke analyses.

De samenwerking tussen deze twee auteurs heeft geresulteerd in een degelijk, goed opgebouwd en begrijpelijk rapport over de wetenschappelijke kwesties rondom klimaatgevoeligheid en de afwegingen daarover van het IPCC.

Tijdens het schrijven van dit voorwoord realiseerde ik me hoe weinig mogelijkheden er eigenlijk zijn om een dergelijk rapport te publiceren. Ik ben de GWPF dan ook erkentelijk voor het publiceren van dit rapport en voor de publiciteit die ze eraan geven. De publieke verantwoording van nationale en intergouvernementele klimaatwetenschap en beleidsanalyses wordt vergroot door onafhankelijke assessments van hun conclusies en argumenten.

Judith Curry
Atlanta, Georgia, Verenigde Staten van Amerika
Februari 2014

Judith Curry is hoogleraar en hoofd van de School of Earth and Atmospheric Sciences
aan het Georgia Institute of Technology. Ze is een fellow van de American
Meteorological Society, de American Association for the Advancement of Science
en de American Geophysical Union.

Alle rapporten zijn hier te downloaden.

De uitgebreide versie:

A Sensitive Matter — How the IPCC Buried Evidence Showing Good News About Global Warming.pdf

De vereenvoudigde versie:

Oversensitive — How The IPCC Hid The Good News On Global Warming.pdf

De vertaling van de beknopte versie:

Een gevoelige kwestie.pdf

De Global Warming Policy Foundation en de Stichting De Groene Rekenkamer hebben het onderzoek van Nic Lewis en Marcel Crok gefinancierd.

De hele presentatie in Nieuwspoort is op HD video geregistreerd en zal binnenkort op onze website te zien zijn.