Zaterdag 9 november 2013

Het College van B&W van de gemeente Leeuwarden heeft de ambitie om in 2020 onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen, zoals gas en olie.
Hierbij heeft men zich niet uitgelaten of Leeuwarden zich in 2020 daadwerkelijke loskoppelt van het landelijk elektriciteits- en gasnet.
De tweede ambitie is om in 2020 met een netwerk van verschillende warmtenetten 40.000 woningequivalenten van warmte en koude te voorzien. Dit komt overeen met ongeveer 30 % van de totale energievraag in Leeuwarden. Hiermee wordt ca. 110 kton CO2 per jaar bespaard, zo valt in het Masterplan te lezen.

In verband met de naderende gemeenteraadsverkiezingen in Friesland vanwege gemeentelijke herindelingen wilde de VVD fractie in de gemeenteraad van Leeuwarden graag nog voor de verkiezingen op 13 november a.s. een berekening van de kosten die gepaard gaan met deze ambities en dan vooral wat het de huishoudens in Leeuwarden tot 2020 extra gaat kosten.

De Groene Rekenkamer is door de VVD fractie in de gemeenteraad verzocht om in dit kader een quick scan te maken op basis van in het openbaar beschikbare cijfers zoals die in correspondentie tussen het College en de Raad is te vinden.
De Groene Rekenkamer spreekt zich niet uit voor of tegen energieneutraliteit maar bekijkt het puur cijfermatig wat het de huishoudens gaat kosten. De politiek houdt deze cijfers angstvallig voor de kiezers verborgen.

Eén van de conclusies naar aanleiding van het onderzoek luidt: De rekening wordt volledig bij de inwoners van Leeuwarden gelegd.

De kosten van de ambitie om in 2020 fossiel energieneutraal te zijn bedragen per huishouden minimaal € 17.632 en maximaal € 26.235 (exclusief energiebesparing).

Het advies van de Groene Rekenkamer aan de gemeente Leeuwarden is:

“Gegeven de effecten op de CO2-emissie en de geprojecteerde mondiale temperatuurstijging tegenover de investerings- en exploitatiekosten, verdient het aanbeveling de ambities nog eens uitvoerig tegen het licht te houden.”

 

“Het verdient tevens aanbeveling om op transparante wijze naar de inwoners van de gemeente te communiceren waar het de kosten van de ambitie betreft, zodat men niet achteraf met tegenvallers geconfronteerd wordt.”

De Quick-scan is hier te downloaden in Word formaat

en

hier in PDF formaat