Een groot deel van Nederland is geschikt bevonden om te boren naar schaliegas en steenkoolgas. Dit concludeert de Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) uit de concept deelrapporten die het ministerie van Economische Zaken aan haar verstrekt heeft. Wel adviseert de MER meer onderwerpen op te nemen in de ‘effectstudie schaliegas’, zoals de drinkwatervoorziening en de mogelijke overlast voor omwonenden.

Onderzoek schaliegas
Minister Kamp heeft de MER gevraagd een tussenadvies uit te brengen. Binnen enkele weken presenteert zijn ministerie van Economische Zaken het onderzoek naar de mogelijke risico’s en gevolgen van opsporen en winnen van schaliegas en steenkoolgas in Nederland voor het milieu.  Ingenieursbureau Witteveen en Bos voert dit onderzoek uit met onder andere Arcadis.

Drinkwaterwinning en overlast
Volgens de MER is het onderzoek ‘vooral technisch’. Het tussenadvies van de MER is gebaseerd op de concept deelrapporten van de studie. De MER geeft een inkijkje in de concept resultaten:

  • Uit de studie blijkt dat de lagen die potentieel geschikt zijn voor schaliegaswinning in een groot deel van Nederland liggen. Volgens de MER is het onduidelijk of het Rijk schaliegaswinning overal wil toestaan en hoe het Rijk rekening wil houden met stedelijke of beschermde gebieden (zoals natuurgebieden of drinkwaterbescherming)
  • Nut en noodzaak van schaliegaswinning is buiten de studie gehouden. Vanwege de maatschappelijke zorgen en om draagvlak voor schaliegaswinning te verkrijgen is deze informatie wel gewenst. Inmiddels zijn er 45 gemeenten tegen het boren van schaliegas op hun grondgebied.

Het verbreden van de studie kan via een ‘Structuurvisie’. De Commissie adviseert de minister dit te onderzoeken en ook om de informatie ‘transparant en begrijpelijk voor de buitenwereld te houden’.

(Bron: persbericht Commissie MER)

De volledige tekst van het advies is te vinden op de website van de Commissie MER