Energieplannen van regio West Brabant kosten €350,- per inwoner per jaar

22 december 2020

De RES-plannen voor Brabant West: daar gáát uw vakantiegeld.

De klimaatplannen van de overheid zulIen leiden tot een inkomens herverdeling. De mensen die het zich kunnen veroorloven om te investeren in windmolens en zonnecellen krijgen extra subsidie en dat geld moet komen uit een verhoogde energierekening die vooral de minder draagkrachtigen zal treffen. Dat is een van de conclusies van een Quickscan door de Stichting de Groene Rekenkamer van de voorlopige Regionale Energiestrategie voor West Brabant.

Persbericht De Groene Rekenkamer De RES-plannen voor Brabant West: daar gáát uw vakantiegeld. De klimaatplannen van de overheid ...

In de visie van de overheid moet de toekomstige electriciteitsproductie voor ruim 30% afkomstig zijn van zonnepanelen en windmolens. In 30 RES-regio’s moeten daarvoor nu plannen worden gemaakt. Indien de target van 30% wordt gehaald is er bij piek-zon of – wind sprake van 100% overproductie terwijl er op windstille of bewolkte momenten 40% geïmporteerd zal moeten worden.

Dat is het gevolg van het ontbreken van opslagmogelijkheden voor elektriciteit. De RES benoemt deze problematiek in het geheel niet en ook een algemene kosten-baten analyse ontbreekt.

Deze conclusie geldt naar alle waarschijnlijkheid niet alleen voor West Brabant, maar voor alle RES-regio’s.

Een schatting van enkele van de meer directe kostenposten levert voor de regio een bedrag van €200 miljoen per jaar – ofwel circa €350,- per inwoner per jaar. Dit is nog afgezien van indirecte kosten die gemoeid zijn met netverzwaring en het inpassen van de wild fluctuerende hoeveelheden stroom. Daarbij wordt vaak over het hoofd gezien dat eventuele overschotten of tekorten niet via nabijgelegen regio’s kunnen worden geëxporteerd omdat daar hetzelfde probleem speelt.
De RES is stil over de voordelen voor het klimaat van de plannen.

De Groene Rekenkamer is een onafhankelijke stichting die overheden controleert met cijfermatige analyses. De Quick Scan is opgesteld op verzoek van de Brabantse statenfractie van het Forum voor Democratie.

Een uitgebreide bespreking van de RES West Brabant vindt u hier:

Vervolganalyse

Om een nader kwantitatief oordeel te geven over de plannen van de energieregio West Brabant, wordt een nadere analyse aanbevolen. Hierin wordt ook nader onder de loep genomen of de verwachtingen van zon- en windopbrengst reëel is ingeschat en of die energietechnisch kunnen worden waargemaakt.

Daarbij zal opslag onmisbaar zijn. Maar, als de aanname dan is dat kostabare opslag dat mogelijk zal kunnen maken, wát zijn dan de gevolgen voor de hoeveelheid bruto benodigde energie en kosten die met conversie gemoeid zijn?

Maar ook: hoe veel ruimte is er eigenlijk welbeschouwd beschikbaar in een druk bevolkte regio als West Brabant? Genoeg werk aan de winkel. Want de concept-RES gaat op géén van deze essentiële punten in.

RES in Beeld

Wij wijzen u graag op het bestaan van deze website waar visualisering wordt geboden van de plannen, evenals assistentie met WOB-verzoeken voor bezorgde burgers.

Er komen 1000-en windturbines en zonnevelden.

“RES in Beeld” laat zien wat dat voor uw omgeving betekent.

Waar komen de windturbines en zonne-akkers? Kijk bij “Mijn RES regio” en zoek uw gemeente. Wij maken afbeeldingen van de toekomst door windturbines en zonnevelden in foto’s en video’s te plaatsen.

Uw gemeenteraad beslist over de plekken voor die windturbines en zonnevelden. Hoe heeft u invloed?

Samenvattende weergave van de inhoud van de concept-RES energieregio West Brabant

Persbericht De Groene Rekenkamer De RES-plannen voor Brabant West: daar gáát uw vakantiegeld. De klimaatplannen van de overheid ...