De Groene Rekenkamer heeft een rapport gepubliceerd waarin de financiële gevolgen voor de Nederlandse gezinnen zijn berekend als het huidige windenergie beleid van de overheid gevolgd blijft worden.  Door de Nederlandse windambities moet de belastingbetaler vanaf heden, jaar na jaar tot tenminste 2031 tientallen euro’s per maand meer aan koopkracht inleveren. In 2020 is een gemiddeld huishouden € 63 per maand aan energiebelasting kwijt. Door de netbeheerder doorberekende extra kosten komen hier nog bij. Denk hierbij aan de tientallen miljarden kostende aansluitingen van offshore windparken.  Hier bovenop komt mogelijk, vanwege het Nationaal Energieakkoord, nog eens € 9,- per maand, mits het akkoord in de huidige vorm daadwerkelijk van kracht wordt. De cijfers tonen aan dat in 2020 de totale gemiddelde energiebelasting dan uitkomt op € 90 per maand per huishouden, of € 1080,- per jaar.

Windmolens en logo GRKWordt inderdaad een nationaal energieakkoord gesloten dan krijgt de Nederlandse energieconsument een maandelijkse energienota gepresenteerd die de hoogste in Europa is, nog voor Denemarken en Duitsland. Dit logenstraft de heersende opvatting dat duurzame energie de energienota voor huishoudens zal verlagen.

De door de regering zo vurig gehoopte economische groeiverwachting wordt met het huidige windenergie beleid volledig onderuit gehaald. Burgers zullen tot in lengte van jaren te maken krijgen met een netto koopkrachtverlaging die een gevoelige aanslag op de Nederlandse economie betekent. De consument zal nog meer dan vandaag ook in de toekomst de hand op de knip houden wat een geweldige klap voor het Nederlandse bedrijfsleven betekent. Naar schatting zal het aantal werklozen met ongewijzigd windenergie beleid de komende vijf jaar al toenemen tot het nooit eerder vertoonde niveau van 1 miljoen.

De haalbaarheid van de windambities wordt door het CBS en PBL betwijfeld.
Er blijkt geen eenduidige kosten-batenanalyse beschikbaar. Overheden geven miljarden uit zonder het vereiste zicht op de bestedingen, zo blijkt uit het Parlementair onderzoek Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid. Dit onderzoek laat zich terughoudend tot kritisch uit over het bereikte effect van duurzame energieopwekking op CO2-terugdringing  door duurzame energie zoals windenergie. De economische baten lijken vooralsnog verwaarloosbaar. Wat het scheppen van banen betreft moet men bedenken dat het de vraag is of deze bedrijfstak ooit op eigen benen zal kunnen staan. Daarnaast is de bijdrage aan werkgelegenheid bescheiden.

De vraag is dan ook gerechtvaardigd of het wenselijk is deze weg te vervolgen ten koste van een fors verlies aan koopkracht, economische groei en onderzoek naar wel levensvatbare technologieën voor elektriciteitsopwekking en welke politieke partijen hier verantwoording nemen voor deze desastreuze economische ontwikkelingen.

Het rapport, Windenergie in Nederland, Kosten en Baten is hier te downloaden in Word en PDF formaat.

De beide versies worden steeds aan de actualiteit aangepast. Laatste update 19 juni 2013, tabel IPO overleg provincies op pag. 3.

DGRK heeft aan alle gedeputeerden van GS een rapport gestuurd met een begeleidende brief waarin de nadruk ligt op de sociale gevolgen bij ongewijzigd beleid.

Enkele reacties op het rapport:

“Je ziet niet elke dag dat er een rapport over windenergie verschijnt waarin je tevergeefs naar een voor- of tegenstem van windenergie zoekt.”

Iedereen die aan dit indrukwekkende rapport heeft bijgedragen verdient onze dank en bewondering!
De rustige toon en het consequent voortbouwen op informatie uit bronnen die door politieke beslissers van dit land betrouwbaar worden geacht, moet dit toch een grote overtuigingskracht geven.
Het ziet er bepaald niet uit als de gemiddelde ‘klimaatskeptische’ oprisping en is daarom erg veel nuttiger …

Ik ben blij met de conclusies in het verse DGRK windenergie-evaluatie-rapport.
Het biedt politieke partijen in NL de kans hun “duurzame” en economische beleid te herijken.