De Groene Rekenkamer

De Groene Rekenkamer is een door ingenieurs, wetenschappers en journalisten opgerichte stichting met als missie:

het kritisch doorrekenen van overheidsbeleid op de gebieden natuur, milieu, klimaat, gezondheid en energie om de kosteneffectiviteit van de besteding van belastingmiddelen te bepalen uitgaande van de beste natuurwetenschappelijke en economische inzichten alsmede het via oude en nieuwe media onder een breed publiek bekend maken van de resultaten van dit rekenwerk.

Cijfermatige controle van economische en/of wetenschappelijke aannames, berekeningen alsmede de daar aan gekoppelde conclusies is de enig juiste wijze om vrij van emotie en objectief vast te stellen of beleidskeuzes productief dan wel contraproductief zijn. Wij rekenen op lokaal niveau maar ook op nationaal en internationaal niveau, waarbij het streven is om op deze wijze bij te dragen aan een mooiere, schonere en gezondere wereld.

Maar we hebben toch een Algemene Rekenkamer?
Nederland onderscheidt zich internationaal positief met tal van gerenommeerde kritische rekeninstituten variërend van Centraal Planbureau (CPB), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tot de Algemene Rekenkamer. De laatste heeft als simpel geformuleerd doel: ‘de Algemene Rekenkamer controleert of het Rijk geld uitgeeft en beleid uitvoert zoals het de bedoeling was.’

Wat is, in bovenstaande zin, “de bedoeling” van ons overheidsbeleid op het gebied van natuur, milieu, gezondheid, technologie en verwante gebieden? We mogen ervan uitgaan dat dit is:

welvaart en welzijn vergroten, gezondheid bevorderen en tegelijkertijd natuur en milieu sparen en waar mogelijk verbeteren.

Kan de Algemene Rekenkamer of eventueel ons Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dan niet toetsen of onze overheid op deze gebieden ons geld zo uitgeeft en beleid zodanig uitstippelt dat deze doelen effectief worden bereikt?

Objectieve toetsing twijfelachtig
Was het maar zo dat we bovenstaande vraag met een luid en duidelijk JA konden beantwoorden. De realiteit is dat objectieve toetsing steeds twijfelachtiger wordt naar mate kwesties naast een financieel-economische component ook een lastige natuurwetenschappelijke component in zich dragen.