Het motief van Bernice Notenboom

Zondag 4 maart 2018

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

De uitzendingen over de expedities die Bernice Notenboom onderneemt, verdienen alle respect wat betreft haar doorzettingsvermogen en kundigheid. Zeker geldt dit voor haar tocht naar de geografische Noordpool deel 2.
Zie hier.

Wat echter een indrukwekkende documentaire had kunnen zijn, wordt ontsierd door de, dwangmatig aandoende, obsessie van Notenboom voor door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming. Zo zien wij dit voorbeeld: op 7 minuten vindt haar pleidooi voor de AGW-hypothese plaats met onder andere de opmerking over 2 graden-doelstelling en opvallend stabiele temperaturen in het verleden t.o.v. een sterke stijging in de recente tijd.
Dit riekt naar een pleidooi voor de weerlegde hockeystickgrafiek van Michael Mann. Al jaren is bekend dat de statistiek ervan is weerlegd en dat deze grafiek stilletjes door het IPCC ten grave is gedragen als zijnde onjuist. Helaas, de geest ervan is kennelijk nog springlevend. De vraag is dus hoe zuiver op de graat zij is. Ik heb het ook meegemaakt aan boord van de Plancius tijdens een reis langs Spitsbergen waar men met een lezing de toehoorders probeerde te indoctrineren. Tja, het riekte toen ook naar een verdienmodel. In 2014, de vorige expeditie van mw. Notenboom die faalde, waren de scheuren in het ijs groter kennelijk. Zie hier.

Opmerkelijk is dat zij een ijsvrije Noordpool volhoudt in 2017. Thans in 2017 was er heel veel ijs, waardoor de expeditie wel succesvol was. Toch een beetje eigenaardig met die ijsvrije Noordpool en de uitstervende ijsberen. De hongerige bijna uitgestorven ijsberen van deel 1 waren overigens in deel 2 plots foetsie. Sensatie, maar wel ongelukkig gekozen? Ik vrees dan ook dat mw. Notenboom een tikje te veel de nadruk legt op fictieve opwarming in plaats van op (instrumentele) observaties alsof een dergelijke situatie zich eerder nooit had voorgedaan.

Hoe zit het dan bijvoorbeeld met de Romeinse en Middeleeuwse opwarming? Wijnbouw tot in Schotland? Bloeiende nederzettingen van Vikingen op Groenland waar graan werd verbouwd tussen 800 en 1200? Hoef je nu niet te proberen. Het nut van observatie van feiten, hoeft niet uitsluitend instrumenteel te zijn, bewijst zich hier.

Terugkerend naar het eigenlijke onderwerp. De vraag is wat nu precies haar wetenschappelijke bijdrage is aan de meningsvorming over klimaatverandering. Of hebben wij hier te maken met AGW-evangelisatie? Wat denkt zij hiermee te bereiken? Ik vrees dat dit maar zeer beperkt blijft, misschien niet verder dan tot haar eigen verdienmodel om de expedities te kunnen bekostigen.

Dit is ontluisterend, want juist het betrekken van het genoemde historische perspectief had de documentaires veel interessanter kunnen maken.

Als ik immers de ijssituatie er bij haal dan zie ik niets alarmerends:

Zie hier.
Zie ook de ontwikkeling van het ijs op de Noordpool.

Wat is toch de reden voor al dat alarmisme? Het jaar 2017 kan het niet zijn geweest, als ik dit vergelijk met 2012 en 2014. Opvallend is verder dat Notenboom beduidend minder stellig is over een ijsvrije Noordpool dan zij in 2016 was. Toen beweerde zij dat de beide polen in de zomer ijsvrij zouden zijn, al herhaalde zij dit min of meer later (zie hierboven). Met andere woorden: hoe geloofwaardig is zij? Wat weet zij? Wat gelooft zij? Op grond van welk bewijs meent zij haar bewering te kunnen doen? Vaststaat dat er van haar stelligheid over ijsvrije polen in 2017 bij DWDD in 2016 niet veel overblijft. Zie hier.

Wat wij wel weten is het temperatuurverloop op de Noordpool, Zie hier. Tja, dan is het makkelijk scoren met de hoge waarden rond nu om onbevangen ondernemers in deel drie (zie hieronder) een rad voor ogen te draaien.

Wij kunnen vaststellen dat de zekerheid van ‘voorspellers’ in dezen niet erg groot is gebleken. Ik vrees dat deze ‘voorspellingen’ dan niet boven het niveau komen van de huidige IPCC-klimaatmodellen die immers ultieme onzekerheid representeren, al probeert men dit te verdoezelen door bluf.

Ik betwijfel dan ook of mw. Notenboom een sluitend gedegen verklaring kan geven voor deze verschillen tussen de verwachtingen en de observaties. Aldus kan volgens de wetenschappelijke methode de balans worden opgemaakt en de conclusies worden getrokken. Mw. Notenboom heeft weliswaar de mond vol over wetenschap, maar het is duidelijk dat zij geen wetenschappelijk onderbouwd antwoord heeft op genoemde vragen. Haar uitspraken berusten welbeschouwd op wensdenken.

Over de uitzending van 2 maart 2018 (zie hier ) kan ik weinig anders zeggen dan dat ik mij er over verwonder hoe het mogelijk is:

  • Een onbewezen causaal verband tussen een natuurlijke verandering van klimaat en de mens als veroorzaker ervan zo succesvol te verkopen;
  • Dat het mogelijk blijkt om een groep ondernemers zo makkelijk te overtuigen van hun schuld aan die veranderingen dat zij zelfs in tranen uitbarsten en zich snikkend in de armen werpen van moeder Bernice; dit doet aan evangelisatiebekeringen denken, niet aan wetenschap;
  • Dat naar mijn verwachting weldenkende ondernemers zo wetenschappelijk ongeletterd blijken dat niemand van hen zich geroepen voelde om kritische vragen te stellen over hoe zij aan die wetenschap kwam en hoe zij dit wist te onderbouwen;
  • Als dit het denkniveau is van de huidige generatie jonge ondernemers is, dan houd ik mijn hart vast.

Ik ken het devies: als iedereen het met elkaar eens is, heeft er 1 niet nagedacht. Dit gevoel bekroop mij. Bewonderenswaardig is de overredingskracht van Bernice Notenboom, niet het wetenschappelijke gehalte van haar beweringen. De geschiedenis kent talloze van dergelijke evangelisten als Graham.

Vanaf minuut 22:50 uur horen we: alle modellen… en over 4 jaar weer een of andere ramp. Jawel, daar zijn de modellen weer alsof de werkelijkheid succesvol door modellen vervangen kan worden. Het doet denken aan het Rapport aan de Club van Rome. Hoe naïef moet je zijn om je door dit quasi argument te laten imponeren i.p.v. je te verlaten op (instrumentele) observaties ?

En even verderop, overigens in het tweede deel ook, kwam weer de roemruchte 2 graden-doelstelling bovendrijven dat echter slechts een willekeurig gekozen politiek getal is.

Er wordt ook gesproken over een opdracht van Notenboom alsof zij een door de god Moloch Klimaticus gezonden profetes is. Het gesprek verzandde dan ook in de propaganda voor ‘duurzame’ energiebronnen, het verdienmodel van het Eco Industrieel Complex. De documentaire eindigde met een bijeenkomst van de bekeerde ondernemers die het licht hebben gezien. Eén van hen besloot zelfs zijn privé jet te verkopen. Nu is de planeet gered, het geweten gesust en de aflaat verdiend. Een eclatant succes voor Bernice Notenboom.

De conclusie is dat Notenboom ongeloofwaardig is met haar uitspraken over ijsvrije polen en onomkeerbaarheid. Voorspelde rampen? Die komen nooit uit. Al die propaganda en pogingen tot beïnvloeding van de publieke opinie stemmen niet tot optimisme. Hier is een voorbeeld dat te denken geeft, maar theoretisch wel aansluit bij ook het gedachtegoed van Notenboom. Zie hier. Men kan er van denken wat men wilt, maar intrigerend is het wel.