Tunnelvisie en groepsdenken

Vrijdag 15 december 2017

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

“Van depolitiseren van het energie- en klimaatvraagstuk, vaak geopperd als dé oplossing om de transitie te versnellen, zal dan ook geen sprake zijn. Integendeel. Want wat ‘eerlijk’ is, is immers de kern van politiek. De grote vraag is of de eensgezindheid die er de afgelopen jaren leek te bestaan over terugdringing van de CO2-uitstoot, overeind blijft nu de transitie steeds dieper in de haarvaten van de maatschappij doordringt – ruimtelijk, economisch en sociaal.”

Aldus CDA-leider Sybrand Buma bij de presentatie van het regeerakkoord dit najaar. Dit is een fragment uit een artikel over energietransitie in het FD. Zie hier.

Het citaat van Buma bevat 2 niet onderbouwde stellingen, namelijk het energie- en klimaatvraagstuk. Dit nog afgezien van de vraag wat ‘eerlijk’ is. Hier mag om gegronde redenen sterk aan getwijfeld worden, maar hierover later meer.

Wat nu is concreet het probleem met energie? Wij kunnen de komende tientallen jaren toe met olie, bij uitblijven van verdere exploratie, gas voor zeker 100 jaar en steenkool voor meer dan 1.000 jaar. Economisch winbaar uranium en thorium zijn voor duizenden jaren beschikbaar. Er is alleen sprake van een energievraagstuk wanneer men de verkeerde energiebronnen inzet om aan de sterkt stijgende vraag te voldoen, met name in de Ontwikkelingslanden. Een energieprobleem wordt thans door onze politici zelf gecreëerd doordat zij menen dat fossiele en kernenergiebronnen moeten worden vervangen door windmolens, zonnepanelen, isolatie, het verbranden van bossen en het verdrijven van voedselgewassen voor biobrandstof.
Ik krijg niet de indruk dat dit de toekomst moet zijn om een tweede denkbeeldig probleem op te lossen. Indien men immers van mening mocht zijn dat er een klimaatprobleem is, dan is het resultaat van de inzet van genoemde inferieure energiebronnen een terugval naar de Middeleeuwen, nog afgezien van de economische verwoesting van onze huidige en toekomstige maatschappij door buitensporige uitgaven die niets opleveren: no gain. No pain zoals het voornoemde FD-artikel stelt? Vast staat dat de inzet op inferieure weersafhankelijke energiebronnen nimmer soelaas kan bieden aan de snel stijgende mondiale vraageisende energiebehoefte.

Laten wij eveneens vaststellen dat de noodzaak tot terugdringing van CO2 geen gegronde en onweerlegbare wetenschappelijke basis kent, integendeel. Die obsessie voor CO2 berust op de weerlegde AGW-hypothese en op de misvatting dat dit gas een luchtvervuiler is en de doctrine van Al Gore, waar deze man niet serieus genomen moet worden.

Kortom, de heer Buma vertelt de geijkte politiek correcte onjuistheden om een op aannames gebaseerd beleid door te drukken, of er tenminste zijn politieke vingers niet aan te branden. Ik denk daarom dat eerder sprake is van een Lysenkoïstische doctrine al dan niet door gebrek aan wetenschappelijke kennis en kritische zin onder onze politici. Anders is het ontkenning.

Het klimaatbeleid van het partijkartel is onmiskenbaar een afspiegeling van het groepsdenken dat onze beleidsmakers in zijn greep heeft gekregen. Mogelijk is men in de ban geraakt van onwetenschappelijke organisaties en personen als Greenpeace, Milieudefensie, WNF, het IPCC, Al Gore etc.

Dit heeft zijn verwachte weerslag op de inhoud van de debatten en betogen in de Tweede Kamer. Laat ik als voorbeeld geven deze weinig verheffende persoonlijke aanval op de bevindingen van Marcel Crok. Het moge duidelijk zijn dat de betreffende dame van de VVD geen benul heeft van de wetenschappelijke inhoud van het betoog van Crok en hier klaarblijkelijk ook niet in was geïnteresseerd, omdat het niet past binnen de partijdiscipline.
Reden voor haar om zich te voegen naar die verkokerde partijdiscipline. Ik weet heel zeker dat deze dame bang was het debat met Crok te verliezen. Ik denk ook dat mw. Dilan nog nooit gehoord heeft van vermogensdichtheid, EROI, de Wet van Betz, Boltzmann, geologie en klimaatontwikkelingen in de afgelopen 11.000 jaar en ga zo maar door. Reden genoeg om geen enkel vertrouwen te hebben in de VVD. (de VVD is inmiddels getransformeerd tot een internationaal socialistische groep, kampioen belastingverhoging en nivellering) en ontbeert elke wetenschappelijke kennis.

Het is dan ook verontrustend te constateren dat politici zich zo kritiekloos, lees: zonder maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, overleveren aan de veiligheid van politieke correctheid omdat het hen aan inhoudelijke kennis ontbreekt. Onderstaand laat zien dat de VVD zich op dit punt niet onderscheidt van GroenLinks en D66. Zie hier. zie vanaf 38 minuut.

Ik kan niets anders vaststellen dat vergaande incompetentie i.c. gebrek aan kennis van elementaire natuurkunde, groepsdenken, geloof in ongefundeerde paniekscenario’s en zich laten intimideren door onbetrouwbare onwetenschappelijk instanties als de milieubeweging de basis blijken te vormen van het regeringsbeleid.

Ik onderschrijf ten slotte de uitspraak van Buma dat eerlijkheid geboden is als kern van de politiek. Het moge duidelijk zijn dat hier geen sprake van is, gezien de berichtgeving van de NPO alleen al. Het kenbaar kunnen maken van de objectieve feiten zal eerst een fire wall van het links protectionisme/filtering in de media moeten zien te slechten. Dit brengt ons terug naar de vraag: hoe goed zijn onze politici geïnformeerd en vooral, hoezeer zijn bereid zij zich deze materie eigen te maken? Mensen als Omtzigt getroosten zich deze moeite en dit leidt dan ook steevast tot opmerkelijke atypische resultaten waar het zittende partijkartel niet blij mee is. Ik denk concluderend dat het beleid van het zittende partijkartel…:

…niet zal leiden tot een substantiële beleidsverandering in de nabije tijd, daar politici zich niet bereid tonen zich in de feiten te verdiepen. Hier is een nieuwe generatie politici voor nodig die de tunnelvisie en het groepsdenken van het huidige partijkartel van het Eco Industrieel Complex weet te doorzien. In de eerste plaats gaat het om competentie. Zo veel is duidelijk: hier ontbreekt het volledig aan bij onze beleidsmakers. Die wentelen zich liever in de euforie van weer een ‘geslaagde’ klimaattop waar men elkaar huilend in de armen valt, eensgezind in de moreel verheven, zo niet goddelijke, opdracht om de planeet te redden.

De vraag is: van wat?

Ik weet zeker dat deze vraag niet beantwoord kan worden zo lang men nuchter nadenkt, zeker in natuurkundige termen. Deze redelijkheid en nuchterheid zijn echter verdrongen door tunnelvisie en verkokerdheid door de opgedrongen niet bestaande AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming. Van alle maatschappelijke problemen is dit het enige concrete probleem dat ernstig moet worden genomen, omdat het onze maatschappij bedreigt. Laat de echte denker met ruggengraat van dit Kabinet opstaan zou ik willen uitnodigen. Ik ben niet optimistisch, want het is des mensen om zich te voegen naar de veiligheid van de grootste gemene deler. Wie de schoen past trekke hem aan. Dit geldt eens te meer voor de VVD. Zie deze tweet: “Het is een schande dat een VVD mevrouw @DilanYesilgoz één van de meest integere klimaat kenners van Nederland zo de maat durft te nemen. @marcelcrok Moest u dit doen in opdracht van uw grote roerganger? Schaamt u zich niet?”

Hoe lang denkt de VVD zich dergelijke ondeskundige prietpraat nog te kunnen veroorloven zonder door de mand te vallen als vazal van het neomarxisme?