Uw woning van gas los? Over onzin en bedrog. De feiten

Donderdag 23 november 2017

Een gastbijdrage van Rob Walter

Van onze energie-expert, ir. Rob Walter is de volgende bijdrage. Rob is een onbetwiste expert op energiegebied en in energiekringen geen onbekende. Hij geeft in het volgende artikel zijn visie over van gas los.

De afschaffing van het gasnetwerk naar huizen, bedrijven en kantoren is een onzinnig idee. Het fijnmazige Nederlandse gas distributiesysteem is nog niet “versleten en aan vervanging toe” zoals enkele politici zeggen om hun keuze te rechtvaardigen. Blijkbaar weten die politici niet goed waarom in Nederland het gas tot aan de eindverbruiker wordt gebracht. Of is het zo dat zij bewust andere belangen laten voorgaan. Die andere belangen zijn onderdeel van het spel rond “duurzaam”, dat dreigt verloren te gaan worden omdat de huidige keuzes voor duurzame energievormen technisch niet blijken te werken en geen toekomst hebben. Door het gasnetwerk af te bouwen en uiteindelijk te verlaten kan het spel van grootschalig “duurzaam” energie opwekken met wind en zon namelijk nog een flink aantal jaren gerekt worden.

Je vraagt je in dit verband af, of iedereen vergeten is waarom indertijd besloten is tot de aanleg van dat gasnetwerk. Dat was niet alleen maar omdat er zoveel gas in de Nederlandse bodem was gevonden. De belangrijkste reden was om zuinig en dus economisch om te gaan met het kostbare gas. Ook als dat gas niet meer afkomstig zou zijn uit Nederlandse bodem blijft dat argument als enig echt valide argument boven water.

De enige echte, nog steeds valide,  reden is dat al die huishoudens en bedrijven en kantoren voor hun verwarming beter op de eindbestemming het gas kunnen omzetten in warmte, dan dit te doen via een tussenstap van elektriciteit. Die tussenstap, dus dat omzetten van gas in elektriciteit, gebeurt namelijk met een rendement van gemiddeld ongeveer 60% *) in de elektriciteitscentrales. Daarna kun je weliswaar die elektriciteit met een hoog rendement weer terug omzetten in warmte in ieder huishouden, bedrijf en kantoor. Maar het totaal rendement van de cyclus gas-elektriciteit-warmte is dan minder dan 60%.  Thuis in je gasketel gebeurt de omzetting van gas naar warmte met een rendement van meer dan 90% (vaak 98%). Er wordt dan dus veel gas bespaard en er komt minder CO2 in de atmosfeer! Zeker 40% minder CO2 !!!

Waarom willen milieu-organisaties en politici (ook diegenen die dit alles wél weten) dan tóch het unieke Nederlandse gasdistributiesysteem verlaten?

De reden waarom zij dat gasdistributiesysteem willen verlaten is eenvoudig (en in mijn ogen ook een beetje misdadig, want veel geld van de burger gaat verloren en er wordt juist niet bespaard op de CO2 uitstoot):

Elektriciteit vormt slechts 13% van alle energie die wij in Nederland verbruiken. De overige 87% gaat naar verwarming, transport en industrie (en is bijna uitsluitend afkomstig van verbranding van fossiel, dus CO2 producerend).

Het “duurzame”  stukje van die elektriciteit komt uit

  • Verbranding van biobrandstof: in dit geval verbranding van hout (in de kolencentrales) en verbranding van afval.
  • Windmolens
  • zonnecellen

Wind en zon zijn niet altijd aanwezig en als zij er zijn fluctueert de energie daaruit meer dan de leek zou verwachten. De elektrische centrales moeten daarom allen blijven bestaan: zij moeten voortdurend bijregelen tussen de vraag van de gebruikers en het aanbod van vooral de windturbines. Door dat regelen, en af en toe stil staan, en af en toe warm houden tot de vraag weer plotseling toeneemt, daalt het rendement van die centrales. Zij gebruiken dus meer brandstof dan wanneer zij niet hoeven bij te regelen voor de windturbines.
Hoe groter het aandeel windenergie is van de totaal te maken hoeveelheid elektrische energie, hoe meer extra brandstof  die centrales gebruiken. Wanneer het jaargemiddeld aandeel windenergie boven de helft stijgt van het jaargemiddelde elektriciteitsverbruik van het land, dan is het brandstofverlies (dus de extra CO2 uitstoot) in de elektriciteitscentrales even veel als de hoeveelheid fossiele brandstof die al die windmolens hadden moeten vervangen. Dus dan is het resultaat van al die dure windturbines nul (!) geworden. Het gevolg is dan dat de windturbines helemaal geen CO2 besparen en voor niets zijn gebouwd! Boven de helft aan windenergie wordt de CO2-uitstoot zelfs groter dan zonder al die windturbines. **)

Nu wordt de truc duidelijk: zonder gas distributie naar alle woningen, bedrijven en kantoren (voor koken en verwarmen) zou het aandeel elektriciteit veel groter worden: het stijgt dan van 13% naar ongeveer 25%. Gevolg: Er kunnen meer windturbines geplaatst worden voordat het elektriciteitssysteem vastloopt! Meer windturbines betekent meer geld voor de bedrijven die hierin hun geld verdienen en meer macht voor de milieubewegingen. En een overwinning voor de “groene” politici.

Zo eenvoudig kan bedrog zijn!

Aldus Rob Walter

*) gemiddeld 60%, want grote centrales kunnen weliswaar een hoger rendement halen, maar de ook nodige kleine snel regelende centrales hebben een heel veel lager rendement.

**) Wanneer het aandeel windenergie + zonne-energie groter wordt dan zo’n 30% tot 40% van de gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsvraag van een land, dan begint het hele elektriciteitssysteem instabiel te worden en vast te lopen. Dan moet opslag worden toegepast voor een groot deel van de opgewekte elektriciteit uit wind. Opslag is echter héél duur en kost ook nog eens veel rendementsverlies (waardoor windenergie nog duurder wordt).