Fraude!

Zondag 19 november 2017

Als NRC zich in de papieren krant of op nrc.nl vergist heeft – een fout heeft gemaakt – dan behoort dat te worden rechtgezet. Dan krijgt de lezer een correctie of een aanvulling op het artikel. Zo hoort dat. De betrouwbaarheid van de krant staat voorop.

NRC plaatste zaterdag 11 november een groot artikel onder de titel Het Mestcomplot. In het artikel zelf stond hoe vertakt de mestfraude in Nederland is, en dat uit eigen onderzoek van de krant bleek dat van de 56 onderzochte mestbedrijven in Oost-Brabant en Noord-Limburg tweederde (64 procent) eerder beboet, verdacht of veroordeeld is.

In een kadertje bij dat artikel werd geschreven over een onderzoek van toezichthouder NVWA uit 2015. Daaruit zou blijken dat 61 procent van de mestbedrijven zich niet hield aan de regels. Na publicatie bleek dat een redactionele fout was gemaakt. Het had moeten zijn: dat 61 procent van de mestbedrijven zich hield aan de regels. Net omgekeerd dus. De fout werd dinsdag 14 november 2017 rechtgezet.

Vervolgens schreef Henny Verhoeven een ,,gastbijdrage” op deze website van De Groene Rekenkamer. De krant maakt zich volgens haar schuldig aan ,,fraude”. Waar bestond die fraude uit? Het bleek te gaan om het (al rechtgezette) percentage in het kadertje, niet om het artikel met de uitkomst van het eigen onderzoek van NRC waar zoveel ophef over was. In haar column vergat ze de nuance: ,,NRC brengt echter nepnieuws, het rapport is al 2 jaar oud, het is ingebracht in de kamer en heeft een andere inhoud! Als dit goede onderzoeksjournalistiek is dan zijn we ver gezonken.”

Is het uit eigen beweging rechtzetten van een onjuistheid fraude? Je had kunnen verwachten dat Verhoeven zich zorgen zou maken over de NVWA die de complete rapportage van haar eigen onderzoek twee jaar binnenkamers hield. Het werd pas openbaar ná de publicatie in NRC en nadat de Tweede Kamer er om gevraagd had. Dat het rapport al deze zomer zou zijn ,,ingebracht in het Rondetafelgesprek over mestfraude”, zoals Verhoeven schreef, klopt dan ook niet. Haar mededeling dat NRC het NVWA-rapport al had, klopt evenmin. De krant had enkel het cijfer van 61 procent, dat al elders was gepubliceerd. De NVWA weigerde het rapport zelf aan de krant te geven.

Het ging dus allemaal om een verkeer cijfer in een kadertje. Maar Verhoeven doet het voorkomen alsof NRC gefraudeerd heeft met de uitkomsten van haar eigen onderzoek in het artikel. Haar boodschap: ‘Ziet u wel: het beeld dat NRC ophing klopt niet.’ Tot grote vreugde van haar twitterende achterban. Verhoeven in haar column: ,,Iedereen, zelfs de minister die de achtergrond hoort te kennen, verhief het NRC artikel tot de waarheid. De rol van de pers is daarmee schrikbarend groot. En dat weet de antiveehouderijlobby maar al te goed, niet voor niets wordt de veehouderij belaagd met stukken vol halve waarheden.”

Verhoeven maakt zich in haar column zelf schuldig aan iets dat ze de pers verwijt. De lezers van De Groene Rekenkamer zijn op het verkeerde been gezet. Dat geldt trouwens ook over haar eigen rol. Bij haar column staat dat ze ,,op persoonlijke titel” schrijft als ,,Drs beleidsgerichte milieukunde”. Geen woord over haar bestuurslidmaatschap van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. En dat ze als veehouder zelf ‘toeleverancier’ is van de mestberg. Dat had er wel bij mogen staan. Dan was de lezer gewaarschuwd.

Wat de lezer wél nog kreeg? Een tweet van De Groene Rekenkamer die de zaak nog aandikt: ,,De NRC is door de mand gevallen. Journalist Joep Dohmen verandert razendsnel een artikel op de website. Deze actie duidt er op dat NRC heeft gelogen over een rapport van de NVWA dat zij zogenaamd in bezit hadden.” De Groene Rekenkamer zit er bovenop! Fraude!

Joep Dohmen

Redacteur NRC Handelsblad

In het kader van woord en wederwoord laten we de reactie van Henny Verhoeven zien op bovenstaande.
De redactie van deze website sluit na deze reactie van mevr. Verhoeven de mogelijkheid om verder te reageren.

Reactie mevr. Verhoeven

Zondag 19 november 22:15 uur

De heer Dohmen beweert dat mijn artikel  van 14 november jl geschreven is na de rectificatie van het artikel over mestfraude in NRC. Dit is niet het geval. Het artikel is op maandag 13 november geschreven na mijn contact met de beleidsmedewerker van NVWA.
Uit dit contact bleek dat NRC van 61% naleving, 61% fraude had gemaakt.  Het artikel is online geplaatst voor de rectificatie van NRC om 17:47 uur.
Om 21.54 uur op 14 november twittert Dohmen: ‘Tja Groenerekenkamer-man Henny Verhoeven haalt twee onderzoeken door elkaar. Maar goed dat er nog een echte rekenkamer bestaat’.
Hier ontkent Dohmen nog dat hij een fout heeft gemaakt, de fout zou liggen bij Groenerekenkamer-man Henny Verhoeven.  Binnen een uur na deze tweet is het stuk van NRC online wel gerectificeerd.

De nalevingsmeting van NVWA was wel degelijk al ingebracht, op bijgaande link vindt u onderaan ‘Brief van de vaste commissie van Economische Zaken van 15 juni 2017 met informatie over de nalevingsmeting uit 2014/2015’. https://www.nvwa.nl/onderwerpen/mest/inspecties-mestbeleid   Ook in het PLB rapport ‘Evaluatie meststoffenwet’ werd dit al genoemd: http://themasites.pbl.nl/evaluatie-meststoffen-wet/jaargang-2016/achtergronden_emw2016/naleving-en-beleving/naleving-gebruiksnormen/naleving-derogatievoorwaarden.

Er is dus wel degelijk sprake van oud nieuws of geen nieuws. Ik ben deskundige op het gebied van mest als gevolg van mijn opleiding en bestuurservaring. Daarom wist ik ook dat het artikel van NRC inhoudelijk niet juist was. Hier leest u meer over mijn zienswijze op het artikel: https://www.groene-rekenkamer.nl/6596/foutje-bedankt-nrc/

Aldus Henny Verhoeven