Ook gecertificeerd zaagsel stoot te veel CO2 uit

Dinsdag 26 september 2017

Een gastbijdrage van Leffert Oldenkamp*

“In de Volkskrant van 5-8-2017 komt een onbegrijpelijke twist tussen RWE en Greenpeace over het stoken van zaagsel in kolencentrales aan de orde. Een gevecht met wederzijds verkeerde beginselen.
Greenpeace beseft nog steeds niet dat het niets uitmaakt of pellets, c.q. zaagsel, c.q. resthout al dan niet zijn gecertificeerd. In beide gevallen wordt bij verbranden in gelijke mate overtollig veel CO2 uitgestoten.

RWE blijft de kop in het zand steken. Zowel met hout (biomassa) als met zaagsel wordt immers per opgewekte eenheid energie of warmte veel meer CO2 uitgestoten dan met aardgas of steenkool.
Aardgas of steenkool moet je dan ook niet vervangen door zaagsel, chips of pellets.

Bossen worden bovendien niet beheerd om de lopende houtaanwas  op peil te houden. Met een stijgende houtaanwas zou CO2 nog wel enigszins kunnen worden vastgehouden, maar lang niet voldoende.
De geringere uitstoot die met fossiele brandstoffen wordt verkregen wordt met de huidige bostoestand al niet voldoende in bedwang gehouden.

Dus de eerste voorwaarde voor vermindering van CO2 in de atmosfeer is om minder uit te stoten en dus geen biomassa te verbranden (noch hout, noch pellets, noch resthout, noch zaagsel…). Dan kunnen aardgas- en steenkoolinstallaties beter nog even in bedrijf blijven.
Weliswaar wordt het CO2-probleem dan nog niet opgelost, maar het wordt minder verergerd dan met biomassa.

De tweede voorwaarde voor vermindering van het CO2-probleem is dat het bosbeleid drastisch verbeterd dient te worden. Bijvoorbeeld door heel veel meer goed groeiende bomen te planten (uitbreiding van bosareaal), oudere bossen met sterk afnemende aanwas te verjongen, spontane bosverjonging alleen toe te passen met goede zaadbronnen in de omgeving, en door de begrazing van bossen te stoppen. Op de lange duur kan dat bijdragen aan vermindering van CO2 in de atmosfeer.

Ook FSC- en PEFC-gecertificeerde bossen leggen minder CO2  langdurig vast omdat er overdadige aandacht is voor biodiversiteit.
Dat gaat gepaard met vegetaties die veel sneller het organisch materiaal omzetten, met verlies van CO2 . Als het klimaatprobleem mede aan te hoge CO2-concentraties in de atmosfeer moet worden  toegeschreven, dan zal bosbeheer meer op houtaanwas gericht moeten worden.”

  • Leffert Oldenkamp, bosbouwkundige