Het Eco Industrieel Wurgkoord

Zaterdag 16 september

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Het lijkt er steeds meer op dat de lobby van het Eco Industrieel Complex zijn maatschappelijke wurgkoord slag voor slag bezig is aan te draaien. Het slachtoffer destijds aan de wurgpaal onderging geen aangename dood. In dit Eco Industriële geval sterft de burger financieel en materieel een langzaam en pijnlijk afscheid van vertrouwde waarden en levenswijze, vrijheid van mobiliteit en consumeren, maar dwang in de plaats.
Langzaam maar zeker ontvouwt zich een angstaanjagende wereld onder het juk van het Eco Industrieel Complex, een kongsi van de milieubeweging, de industriële lobby, onkundige en naïeve politici, politiek correcte instituties en, bezeten partijen bij universiteiten waaronder volgelingen zoals brievenschrijvende hoogleraren vrijetijdsbesteding en wat al niet meer. Onze wereld verandert. Het is alleen de vraag of dit in positieve zin is. Dit is wat immers niet meer ondenkbaar is: GroenLinks verbiedt alle autoverkeer in Amsterdam. Zie hier.

Een mens wordt er verder ook niet vrolijk van als een onafhankelijk geacht instituut als het ECN met dictatoriale fantasieën op de proppen komt over een geheel hernieuwbare energievoorziening in Nederland. Zie hier. Het ECN heeft eerder getoond zijn zaken niet in orde te hebben: zie hier. Een rekenfout van € 15 miljard is niet gering en roept ernstige twijfels op aan de onafhankelijkheid, dan wel de deskundigheid van het ECN. Net zo min als voor de media is er daarom reden om aan te nemen dat de Overheid de burger correct voorlicht zoals hieruit blijkt:

September 2013: € 3,7 miljard (rekenfout)
Oktober 2013: € 18 miljard (correctie, maar betreft alleen kosten tot 2020 voor wind op zee)
Kamp oktober 2013: 40% kostenreductie op kale investeringen te verwachten
Eind 2016: die 40% zijn immers via TenneT naar u doorgeschoven: Netbeheer

Dit illustreert het misleidende beleid waar het correcte informatie aan de burger betreft. Het kernpunt is dat de AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) in het politieke beleid onterecht als een bewezen feit wordt aangenomen en dat daarom naar deze conclusie (selectief) toe wordt ‘geredeneerd’ al dan niet door de media. Alles wordt aangegrepen om de illusie van een door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming in de geesten te rammeien, gelijk een hersenspoeling, met als doel het verdienmodel van het Eco Industrieel Complex overeind te houden. Kapitalisme in de visie van links, maar hier lijkt dan toch een Faustachtig pact met de duivel te zijn gesloten.
Alle wetenschapsbeoefening is door dit pact zoekgeraakt en heeft plaatsgemaakt voor negeren van feiten. Immers, de klimaatmodellen van het IPCC hebben de opwarming schromelijk overschat. Het causale verband tussen CO2-verandering als veroorzaker van temperatuurverandering is ver te zoeken. Eerder geldt het tegendeel. Zie hier.

Nu deed het ECN er nog een schepje bovenop door te verklaren: In toenemende mate zal de opwekking van energie bovengronds en dichter bij huis plaatsvinden. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor zowel onze leefomgeving als ons landschap. De toekomst ligt bij ‘energielandschappen’, en we moeten nu al nadenken over de ruimtelijke vormgeving daarvan, en over de manier waarop we die tot stand willen brengen. Daarom hebben ECN en WUR hun kennis over energietechnologie en landschapsarchitectuur gebundeld in een position paper. Zo willen zij een bijdrage leveren aan de discussie over wat wenselijk en noodzakelijk is om de energietransitie ruimtelijk in goede banen te leiden.

“Het ontwerpen van energielandschappen vergt een geheel nieuwe manier van denken. Zij kunnen niet worden ‘ingepast’ in het bestaande landschap, daarvoor is de opgave te groot. Alleen al voor de  benodigde zonneparken hebben we ruimte nodig zo groot als de halve provincie Utrecht. Er moeten geheel nieuwe landschappen worden gecreëerd. Landschappen die door mensen worden gewaardeerd en economisch haalbaar zijn,” zeggen de experts van ECN en WUR. 

Ook hier wordt ervan uitgegaan dat die transitie, die geen energie-, maar voorraadtransitie is, noodzakelijk is. Dit is onjuist en niet gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen.

Ons land komt er dan als volgt uit te zien:

Prachtig toch, vooral wanneer wij het grootste deel van de tijd, vooral in de winter, in het donker zitten en je geen idee hebt of je miljoenenjacht wel kunt bekijken op je t.v. of de warmtepomp van je gasloze huis het zal doen. Tja die miljoenenjacht is wel succesvol voor degenen die profijt hebben van het imaginaire klimaatprobleem, het is een miljardenjacht zonder enige inspanning.
Verder stelt het ECN de zaken wel erg rooskleurig voor. Urgenda heeft tenminste het werk beter gedaan dan het ECN. Zie hier. Nederland is qua oppervlak te klein voor al die plannen. Hoe anders klinkt het ECN: ECN en WUR zien de duurzame energietransitie als uitdaging én als kans voor het vormgeven van nieuwe landschappen.

Dit lijkt mij een uitdaging waar weinig fantasie voor nodig is: Nederland wordt onbewoonbaar, hetgeen niet verwonderlijk is door toepassing van energiebronnen die een inferieure vermogensdichtheid hebben t.o.v. de voorraadenergiebronnen met een factor 100 tot 1.000.

Het blijkt maar niet door te dringen dat je met weersafhankelijke technologie van de Middeleeuwen geen moderne beschaving in stand kunt houden.
Alleen GroenLinks lijkt bereid de uiterste consequentie te trekken.
Zoals hierboven te lezen valt, betekent dit een terugval in welvaart met wel 100 jaar.

Om dit te verdoezelen en de burger een rad voor ogen te draaien om deze via belastingen uit te persen worden er voortdurend konijnen uit eco-hoge hoeden getoverd.
Zo kennen we allereerst het wetenschappelijk waardeloze en imaginaire ‘97%-argument’, vervolgens de weerlegde, zeg maar ontmaskerde, hockeystickgrafiek, de falende klimaatmodellen van het IPCC, de eindeloze stroom aan niet uitgekomen rampenvoorspellingen, de bezijden de waarheid liggende films van Al Gore, de wereldwijde homogenisatie van data en ga zo maar door.
Het stemt niet tot vrolijkheid te constateren in welke toenemende barokke kronkels de voorstanders van de AGW-hypothese zich bewegen om de AGW-mythe tegen elk wetenschappelijk beter weten in overeind te houden.
Het sprookje van de kleren van keizer.
De lobby van het Eco Industrieel Complex domineert de media, de politiek en de instituten die voor de Overheid werken, maar die beter zouden moeten weten. De kracht van groepsdenken met als zondebok CO2 blijkt dan toch sterker.

Ik krijg niet de indruk dat er bij onze groene broeders en zusters feitelijk enige doordachte bekommernis heerst om de leefbaarheid van onze planeet na hen, de welvaart en het welzijn van de generaties na hen, en weloverwogen besteding van financiële middelen voor adaptatie aan natuurlijke klimaatschommeling.
In het rapport van het ECN is dit niet te vinden, hetgeen een indicatie is van het ondoordachte kortetermijndenken dat het groene ideaal zo kenmerkt en dat uitsluitend gericht is op een dwangmatige, maar nodeloze, mitigatie.

Consequentiedenken is niet iedereen gegeven. Men kan dit beter overlaten aan sceptici. CO2 schijnt iets met dit laatste te maken te hebben, maar de absorptiespectra laten weinig heel van die vermeende CO2-dominantie. De gevaarlijke inwerking van CO2 is van hetzelfde wetenschappelijke gehalte als vogelpest veroorzaakt door heksen. Dat krijg je wanneer je terug wilt keren naar het technische niveau van de Middeleeuwen. Toen was ook het wurgkoord in zwang gepaard aan dezelfde onwetenschappelijke kortzichtigheid.