Bosinventarisatie van start Zevende

Woensdag 28 juni 2017

Gastbijdrage van Leffert Oldekamp

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken wordt in de periode 2017-2021 de zevende Nederlandse Bosinventarisatie (NBI7) uitgevoerd. Het onderzoek moet een beeld opleveren van de huidige toestand van het Nederlandse bos en van de ontwikkelingen sinds de vorige inventarisatie, die tussen 2012 en 2013 plaatsvond. Ditmaal wordt vooral gekeken naar de biomassa- en (hout)productie-aspecten van het bos.

De metingen worden verricht op ongeveer 3.800 steekproefpunten. Voor de bepaling van deze punten is gebruik gemaakt van de Basiskaart Natuur 2017, die de fundering vormt van de Nederlandse rapportage voor de landgebruiksector van het Kyoto Protocol. De metingen geven antwoord op vragen als: wat is de boomsoortensamenstelling van het bos? Hoeveel hout staat er en hoeveel dood hout is er aanwezig? Hoeveel CO2 wordt er opgeslagen?

Het veldwerk start in september en wordt alleen uitgevoerd in het groeiseizoen (april-oktober). In oktober 2021 worden de resultaten beschikbaar gemaakt voor de volgende Kyoto-rapportage.

De meetresultaten van NBI zijn van belang voor de Nederlandse overheid om aan internationale rapportageverplichtingen te voldoen, over onder andere koolstofvastlegging en verschillende internationale enquêtes zoals de Forest Resource Assessment van de FAO en Forest Europe. Deze enquêtes resulteren in overzichtsrapporten zoals de Global Forest Resources Assessment 2010 en State of Europe’s Forests 2011. Daarnaast levert het onderzoek informatie voor geïnteresseerde Nederlandse partijen uit de bos- en natuursector.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken door een consortium onder leiding van Wageningen Environmental Research. De overige partners zijn Stichting Probos, Bureau Daamen, Silve en Bureau Van Nierop.

(bronnen: Groene Ruimte/Unie van Bosgroepen/Wageningen Environmental Research)